Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства

Читайте также:
  1. Cімейне консультування як вид діяльності
  2. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  3. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  4. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  5. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  6. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  7. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  8. Аналіз діяльності конкурентів
  9. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
  10. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.

Персонал – один з найважливіших факторів виробництва, без якого діяльність будь-якого підприємства просто неможлива. Те, наскільки якісна кадрова політики проводиться на підприємстві прямо залежить ефективність його діяльності. Оскільки кваліфікований працівник, який знає свою роботу і добре вмотивований, буде працювати на благо підприємства, на відміну від некваліфікованого та невмотивованого працівника.

Для аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства скористаємося показниками, які зазначені в першому розділі пункту 1.3. Дані зобразимо в табл. 2.6 «Показники діяльності ТОВ «Розма» за 2011-2013 рр.».

 

Табл. 2.6 «Показники діяльності ТОВ «Розма» за 2011-2013 рр.»

Показник 2011 рік 2012 рік Відхилення 2013 рік Відхилення
Чистий прибуток 8194 тис. грн. 6754 тис. грн. -1440 тис. грн/-17,6% 7314 тис. грн. +560 тис. грн./ +8,3%
Витрати на 1 грн. продукції 94,11 коп. 95,3 коп. +1,19коп./+1,3% 90,65 коп. -4,65 коп./ -4,9%
Рентабельність 7,05 6,4 -0,65/ -9,2% 6,8 +0,4/ 6,25%
Обсяг товарної продукції 121977,9 тис. грн. 110487,8 тис. грн. -11490,1 тис. грн./ -9,4% 112216,3 тис. грн. +1728,5 тис. грн./ +1,6%
Обсяг реалізованої продукції 120659 тис. грн. 118224,7 тис. грн. -2434,3 тис. грн./ -2% 110607,6 тис. грн. -7617,1 тис. грн./ -6,4%
Дохід підприємства 138475 тис. грн. 156117 тис. грн. +176423 тис. грн./ +12,7% 112216,3 тис. грн. -43900,7 тис. грн./ -28,1%
Собівартість товарної продукції 115731,9 тис. грн. 105292,6 тис. грн. -10439,3 тис. грн./ -9% 101729,9 тис. грн. -3562,7 тис. грн./ -3,4%
Питома вага заробітної плати в собівартості продукції 10,7% 11,7% +1% 12,9% +1,2%
Загальний ФОП 13059,2 тис. грн. 13081,3 тис. грн. +22,1 тис. грн./ +0,17% 13136,9 тис. грн. +55,6 тис. грн./ +0,4%
Брак 29,8 тис. грн. 25,5 тис. грн. -3,7 тис. грн./ -14,4% 32,9 тис. грн. +7,4 тис. грн./ +29%
Фондоозброєнність праці     +12/ +24%   +4/ +6,5%
Продуктивність праці 223287 грн. 288698 грн. +65411 грн./ +29,3% 293760 тис. грн. +5062 грн./ +1,8%
Продовження таблиці 2.6 «Показники діяльності ТОВ «Розма» за 2011-2013 рр.»
Плинність кадрів 0,81 0,55 -0,26/ -32,1% 0,46 -0,09/ -16,4%
Фонд робочого часу 918256 л-г 788424 л-г -129832 л-г/ -14,1% 763266 л-г -25158 л-г/ -3,2%

 

Якщо порівнювати 2011 і 2012 роки, то можна зробити такі висновки:

1. чистий прибуток у 2012 році знижується, оскільки зростають ціни на сировину, матеріали та енергетичні ресурси, зростають витрати на виплату заробітної плати, враховуючи підвищення рівня споживчих цін. Для подолання цієї проблеми слід шукати нових постачальників з більш якісною та дешевшою сировиною, а також можливі альтернативні джерела енергії для забезпечення виробництва;

2. витрати на одиницю продукції та собівартість продукції у 2012 році зростають порівняно з 2011, що також спричинено підвищенням цін на матеріали та сировину, збільшенням витрат на заробітну плату та енергетичні ресурси;

3. знижується рентабельність діяльності підприємства, оскільки знижується прибуток підприємства, а витрати зростають. Для вирішення даної проблеми слід шукати нових постачальників з більш дешевшою сировиною та якісною сировиною, оновлювати технологічну базу, шукаючи ресурсозберігаючи технології, які дозволять впровадити у виробництво ефект синергії, на що впливає також мотивація персоналу та ін.;

4. знижується обсяг товарної та реалізованої продукції у зв’язку зі зниженням попиту на товари досліджуваного підприємства як вітчизняних, так і закордонних споживачів. Виходом з даної проблеми є підвищення якості продукції, зниження цін, пошук нових ринків збуту, впровадження ефективної рекламної політики;

5. виручка від реалізації продукції підвищується, але це спричинене підвищенням собівартості продукції, оскільки більша частина виручки піде саме на покриття витрат, а чистий прибуток зменшується;

6. у 2012 році брак знижується, зменшується фонд робочого часу, а продуктивність праці зростає, причиною цього є покращення системи мотивації на підприємстві та поступове покращення ТТБ підприємства;

7. зростає плинність кадрів, про що зазначалося вище у попередньому пункті;

8. зростає фондоозброєність, це означає, що процесі праці став краще забезпечений виробничими фондами, ніж у попередньому році.

Порівнюючи 2012 та 2013 роки можна зазначити, що всі показники ефективності діяльності в незначній мірі зростають, знижуються витрати і фонд робочого часу, оскільки було змінено старих постачальників сировини та матеріалів на нових, які забезпечують виробництво якіснішими та дешевшими ресурсами, відбувається модернізація та автоматизація технічної бази, пошук нових і більш ефективних технологій. Також було знайдено нові ринки збуту та підвищено експорт продукції.

Отже, можна зробити висновок, що протягом досліджуваних трьох років виявилася тенденція до зниження рентабельності підприємства, та зниження чистого прибутку, що спричинено підвищенням витрат на виробництво, на які впливає як економічний стан у країні в цілому, так і неефективність використання ресурсів. На досліджуваному підприємстві ТОВ «Розма» достатньо розвинута кадрова політика та система планування персоналу на підприємстві. За останні три роки спостерігалася достатньо висока плинність кадрів, що пов’язано з оновленням персоналу і забезпечення підприємства молодими кваліфікованими кадрами із сучасними знаннями та інноваційними поглядами, а також відбулося скорочення працівників, оскільки відбувається поступова механізація та автоматизація виробництва, яка зменшує потребу підприємств в працівниках та збільшує потребу у підвищенні рівня кваліфікації персоналу. За останні 2 роки на підприємстві було створено робочі місця для інвалідів, кількість яких перевищує норму, на мою думку, це своєрідний хід підприємства, оскільки за дану категорію працівників воно отримує певні пільги від держави. Також було виявлено, що підприємство використовує послуги аутстафінгових фірм, що дозволяє скоротити витрати на заробітну плату працівникам та певні соціальні виплати.

Кадрова політика підприємства значно покращилась, про що свідчить підвищення показників діяльності підприємства за останній, 2013 рік, порівняно з 2012 роком.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав