Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порушення валютного законодавства і відповідальність за порушення

Читайте также:
  1. Анализ валютного риска банка
  2. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
  3. Визначте напрямки розвитку законодавства по оновленню змісту адміністративно-правового статусу громадян
  4. Визначте напрямок розвитку законодавства про органи виконавчої влади
  5. Відповідальність
  6. Відповідальність в формі відшкодування збитків
  7. Відповідальність в формі обмеження правоздатності
  8. Відповідальність в формі сплати штрафних санкцій
  9. Відповідальність за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
  10. Відповідальність за порушення авторських прав в Інтернеті

Нормативною базою, що регулює валютні відносини і передба­чає можливість застосування заходів відповідальності, є закони Ук­раїни «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті», «Про банки і банківсь­ку діяльність», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» та інші закони, Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», нормативно-правові акти Національного бан­ку України та інших органів державної влади, що уповноважені здійснювати валютний контроль, у першу чергу Державної подат­кової служби України.

Зокрема, Положення про валютний контроль визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головно­го органу валютного контролю згідно з повноваженнями, наданими йому Законом України «Про Національний банк України» та Декре­том КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного конт­ролю». Чинне законодавство передбачає такі санкції за порушення валютного законодавства.

Здійснення комерційними банками або фінансово-кредитними установами операцій з валютними цінностями без одержання гене­ральної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, екв­івалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перера­хованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснен­ня таких операцій, із виключення банку з Державного реєстру банків або без такого виключення.

Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ згідно з вимога­ми законодавства, без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, за винятком:

- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що визначається НБУ;

—вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка
була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

- платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за
межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної
власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних
цінностей; платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді про­
центів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній
валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення
інвестиційної діяльності;

- відкриття фізичними особами—резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

- відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України;

— відкриття в закордонних банках рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіцій­ними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не проводять підприємницької діяльності.

Торгівля іноземною валютою банками та іншими фінансово-кре­дитними установами без одержання ліцензії НБУ та (або) з порушен­ням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, і виключення банку з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінан­сово-кредитних установ або без такого виключення.

Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконан­ня зобов'язань резидентів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або накладення штрафу у розмірі 25% від суми (вартості) іно­земної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента.

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валют­ного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нере­зидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку Украї­ни на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодав­ства. Якщо згідно із законодавчими та нормативно-правовими акта­ми дозволено проводити окремі валютні операції у визначених сумах, то розрахунок розміру штрафу здійснюється із суми, що стано­вить різницю між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативне визначеною (дозволеною). У разі використання в роз­рахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валют­ного контролю у частині своєчасного інформування у випадках та порядку, встановленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами за­конодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк згідно зі встанов­леним порядком зобов'язаний був поінформувати відповідні дер­жавні органи.

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами у ме­жах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами у межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуаль­ної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використову­валися при розрахунках, перерахованій у валюту України за об­мінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій (при розра­хунках у валюті України — на суму таких розрахунків).

Якщо нерезиденти мають на території України представництва, яким відкрито рахунки типу «Н» або типу «П» у валюті України, то здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між ре­зидентами і нерезидентами у межах торговельного обороту не по­требує індивідуальної ліцензії НБУ. Використання іноземної валю­ти у зазначених розрахунках за участю таких представництв є вико­ристанням іноземної валюти як засобу платежу на території Украї­ни і потребує індивідуальної ліцензії НБУ.

Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декла­рування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:

- порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;

— порушення порядку декларування — накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповід­ній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидента­ми валютних цінностей та майна, що перебувають за межами Украї­ни. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України дек­ларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами Ук­раїни) не тягне за собою застосування фінансових санкцій.

Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встанов­леної Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній 1 % розміру одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначе­них договорів.

Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення.

Нормами Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР передбачено обов'язковість зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках у встановлені термі­ни. Перевищення зазначених термінів потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України. Відповідно до ст. 4 зазначе­ного Закону порушення резидентами встановлених термінів тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої про­дукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю Украї­ни за валютним курсом Національного банку України на день ви­никнення заборгованості. Пеня застосовується у разі порушення 90-денного терміну надходження на валютний рахунок в уповнова­женому банку виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, відлік якого починається з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Крім того, ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяль­ність» передбачено, що у разі порушення банками або іншими осо­бами, які можуть бути об'єктом перевірки НБУ відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, або здійснення речових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, НБУ має право застосовува­ти такий засіб впливу, як накладення штрафу на банки відповідно до положень, затверджених Правлінням НБУ, в розмірі не більше 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду.

Положення про валютний контроль визначає порядок притягнен­ня до відповідальності за порушення валютного законодавства та застосування штрафу. У разі виявлення порушень валютного зако­нодавства з боку банків або фінансово-кредитних установ уповно­важені працівники НБУ складають протокол, який вручають керів­никові (посадовій особі, яка виконує його обов'язки) банку, фінан­сово-кредитної установи, чи їх відокремленого структурного підроз­ділу, де безпосередньо проводилася відповідна перевірка.

У разі виявлення державними органами валютного контролю та державними контрольними і правоохоронними органами порушен­ня банками або фінансово-кредитними установами валютного зако­нодавства складається акт чи довідка про перевірку, які разом з копі­ями документів, що підтверджують факт порушення, надсилаються до територіальних управлінь НБУ за місцем проведення зазначених перевірок. Уповноважені працівники територіальних управлінь НБУ аналізують отримані матеріали та за наявності складу правопорушен­ня протоколюють їх.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Державно­го реєстру банків, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у ва­люту України за обмінним курсом НБУ на день складання відповід­ного протоколу порушення валютного законодавства, застосовують­ся виключно на підставі постанови Правління НБУ.

Постанову про стягнення штрафу, складену за встановленою формою, територіальне управління НБУ надсилає порушникові, який протягом п'яти днів після її отримання має перерахувати суму штра­фу до Державного бюджету України. В разі несплати комерційним банком або фінансовою установою штрафу в зазначений строк по­станова підлягає примусовому виконанню органами державної ви­конавчої служби.

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскар­жена в судовому порядку. Відповідачем виступає Національний банк України. Оскарження постанови не припиняє її виконання Згідно з чинним законодавством незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцен­зії),якщо наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав