Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. ERP-система
  3. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  4. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  5. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.
  6. PDM-система
  7. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  8. V1: {{2}} Тема № 2 Финансовая система и финансовая политика.
  9. V1: {{3}} Тема №3 Финансы предприятий и налоговая система.
  10. V1: {{4}} Тема № 4 Бюджетная система

Банківська система України є дворівневою і складається з Національного Банку України (верхній рівень) і банків різних видів та форм власності (нижній рівень).

Кожен елемент банківської системи України має визначені чинним законодавством України функції та повноваження. У цілому банківська система покликана забезпечити грошовий обіг країни.

Національний Банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим центральними органом держаного управління, юридичною особою, неприбутковою організацією. Відповідно до ст. 99 Конституції України забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні є основною функцією НБУ.

Окрім того, НБУ виконує такі функції:

1) визначає і проводить грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її облік;

3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;

4) встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів і майна;

5) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками і фінансово-кредитними установами;

6) координує і контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності й засобів захисту банківської інформації;

7) представляє інтереси України в центральних банках інших держав;

8) здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті;

9) організує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями;

10) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі НБУ;

11) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;

12) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

13) організує інкасацію і перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

14) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України.

Національний Банк України має право:

1) здійснювати всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні;

2) вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів і визначати питання, за якими мають бути прийняті рішення;

3) брати участь у роботі зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління і ревізійної комісії банків та інших фінансово-кредитних установ з правом дорадчого голосу;

4) отримувати висновки незалежних аудиторів;

5) вживати заходи впливу.

Відповідно до ст. 71 Закону України „Про Національний Банк України” Національному Банку України забороняється:

1) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;

2) здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов’язані з забезпеченням діяльності НБУ та його установ;

3) здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям НБУ;

4) надавати прямі кредити як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат держбюджету.

Керівними органами НБУ є Рада НБУ і Правління НБУ.

Рада НБУ складається з 14 осіб, 7 з яких призначає Президент України, 7- Верховна Рада України. До складу НБУ входить голова НБУ за посадою. Строк повноважень членів Ради НБУ становить 7 років, крім голови НБУ, який входить до Ради НБУ на строк здійснення ним повноважень за посадою. Члени Ради НБУ здійснюють свої функції на громадських засадах.

Голова Ради НБУ та його заступник обираються Радою НБУ строком на 3 роки. Повноваження призначеного складу Ради НБУ достроково припиняються у разі оголошення їй недовіри Президентом України або Верховною Радою України у зв’язку з тим, що виконання основних засад грошово-кредитної політики за підсумками року не забезпечило стабільність грошової одиниці України.

Керівним органом НБУ є також Правління. Очолює правління Голова НБУ. Його заступники входять до складу Правління за посадою. Голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на 5 років. Він керує діяльністю НБУ, головує на засіданнях правління, одноосібно несе відповідальність за діяльність НБУ. Директори департаментів НБУ призначаються і звільняються з посади головою НБУ.

До системи НБУ входять:

1) центральний апарат;

2) філії (територіальні управління);

3) розрахункові палати;

4) банкнотно – монетний двір;

5) фабрика банкнотного паперу;

6) державна скарбниця України;

7) центральне сховище;

8) спеціалізовані підприємства;

9) банківські навчальні заклади.

Працівники НБУ є державними службовцями.

НБУ підзвітний Президенту України і Верховній Раді України.

Підзвітність означає:

1) призначення на посаду і звільнення з посади голови НБУ, членів Ради НБУ;

2) доповідь Голови НБУ Верховній Раді України про діяльність НБУ;

3) надання Президентові України і Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

НБУ підтримує економічну політику Кабінету Міністрів країни. НБУ і Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного і соціального розвитку.

НБУ є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису.

НБУ має статутний капітал, який є державною власністю і становить 10 млн. гривень.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 56 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав