Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сегментаційний підхід до внутрішнього і зовнішнього ринків праці

Читайте также:
  1. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  2. Аналіз умов праці
  3. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  4. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них
  5. Витрати на оплату праці працівників
  6. Витрати праці в управлінні підприємством, їх класифікація
  7. Відповідність якісних характеристик робочої сили потребам ринку праці, ціни робочої сили, попиту на неї.
  8. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
  9. Візуальна складова внутрішнього світу.
  10. Доведення до відома керівника про надзвичайні події за участю працівників органу, підрозділу.
Критерії сегментації ринку праці Внутрішній ринок Зовнішній ринок
Спосіб охоплення робочої сили сукупною Висока забезпеченість зайнятості, стимулювання тривалого робочого стажу, заінтересованість підприємців у збереженні цієї частини персоналу Обмежений доступ до вакантних робочих місць. Перешкоди з боку підприємців та основного персоналу до найму працівників цього сегмента. Жорсткий контроль за входженням на внутрішній ринок. Залучення робочої сили на короткостроковий період, часто з випробувальним строком
Спосіб координації праці Немає конкуренції за робочі місця, адміністративно-право-ве регулювання трудових відносин. Класифікація робіт заснована на їх взаємопо-в’язаності та підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня. Орієнтація на праців-ників широкого профілю з не жорстко визначеним змістом праці. Підвищення кваліфіка-ції та професійне навчання на підприємстві з наголосом на професії, специфічні для фірми, трудова мобільність всередині фірми (просування по службових сходинках) Жорстка конкуренція за робоче місце, універсальні механізми ринкового регулювання. Жорстка класифікація робіт на базі наскрізних професій. Стандартизація професійної підготовки. Чіткі границі змісту праці, жорстко визначені трудові функції
Спосіб оцінювання праці Висока залежність оплати праці від стажу діяльності. Забезпечення диференційова-ного соціального захисту працівників. Наявність додат-кових пільг для кадрового складу. Поєднання оплати праці з іншими видами вина-городи. Оцінювання праці з боку не лише індивідуальних результатів, а й значення працівника для фірми Оплата праці мало залежить від стажу роботи. Нижчий рівень оплати праці порівняно з працівниками внутрішнього ринку

- наявнiстю соцiальних заходiв захисту зайнятостi, тому що пов’я­занi з ними витрати призводять до зниження конкуренто-спромож­ностi фiрм i заважають найму;

- негнучкiстю системи оплати працi через «монопольну» силу профспiлок і положень трудового законодавства, якi стримують зниження заробiтної плати i унеможливлюють додатковий найм робочої сили;

- вiдсутнiстю у трудящих достатньо високої квалiфiкацiї або доступу до профпiдготовки, якi б давали змогу пристосовуватись до структурних і технологiчних змiн;

- наявнiстю обмежень в органiзацiї власного бiзнесу, якi заважають процесу розширення контингенту осiб, котрі працюють на себе, i тим самим сприяють розвитку пiдпiльної економiки;

- жорсткими правилами тарифiкацiї робiт, якi гальмують мобiль­нiсть робочої сили, що сприяє збiльшенню витрат на робочу силу на одиницю продукцiї i зменшує конкурентоспроможнiсть товарiв.

Пiд гнучкiстю ринку працi треба розумiти комплекс заходiв соцiально-економiчного, виробничого та юридичного характеру для пристосування дiяльностi пiдприємства до мiнливих умов господарювання. З огляду на це гнучкiсть ринку працi передбачає:

- велику територiальну та професiйну мобiльнiсть трудящих;

- гнучкiсть витрат на робочу силу (в тому числi гнучкiсть рiвня та структури заробiтної плати) у вiдповiдь на змiни в економiчнiй ситуацiї;

- гнучкiсть внутрiшньогалузевої та мiжгалузевої диференцiацiї заробiтної плати;

- гнучкiсть в управлiннi людськими ресурсами на рiвнi пiд­приємства (процедури найму, ротацiї та звiльнення);

- гнучкiсть використання трудящих у рiзних формах найму; гнучкiсть режимiв роботи та розподiлу робочого часу.

Функціонування ринку праці відбувається під впливом загальноекономічних законів:

- Товарного виробництва;

- Попиту і пропозиції;

- Закону вартості;

- Закону конкуренції.

Функції ринку праці:

- суспільного поділу праці;

- інформаційна;

- посередницька;

- ціноутворююча;

- стимулююча;

- регулююча;

- оздоровча;

- соціальна

Регулювання ринку праці — це взаємоузгоджена робота уряду, територіальних органів влади, спілки роботодавців, профспілок і керівників підприємств

Напрямки регулювання ринку праці:

- Пасивний — заходи для працевлаштування безробітних;

- Активний — заходи, спрямовані на попередження безробіття

Сучасний механізм регулювання ринку праці — це поєднання ринкового механізму саморегулювання економічних процесів і системи заходів державного сприяння зайнятості

Перший період розвитку вітчизняного ринку праці почався ще за часів розвитку капіталістичних відносин в дореволюційній Росії

До об’єктивних факторів формування ринку праці та його територіального розміщення можна віднести:

- природно-ресурсний (наявність, обсяг та якість земельної ділянки, наявність природних умов та ресурсів для ремісничої справи);

- національно-етнічний (питома вага серед населення території козачого стану, як найбільш мобільного елементу населення);

- економіко-географічний (розташування відносно районів виробництва джерела продукції, потенційних її споживачів);

- історичний;

- демографічний (кількість населення, віковий склад)

Для етапу формування ринку праці характерним є і зародження механізму його регулювання.

Аналіз первинних документів свідчить, що основним напрямком діяльності органів земського самоврядування в сфері ринку праці були:

- профнавчання та підвищення мобільності праці;

- регламентування самого процесу праці із регулюванням її режиму та умов;

- регламентування вікових обмежень

Продовжував своє формування ринок праці за перших років радянської влади.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав