Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Маркетинг як система наук і в системі наук

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. ERP-система
  3. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  4. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.
  5. PDM-система
  6. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  7. V1: {{2}} Тема № 2 Финансовая система и финансовая политика.
  8. V1: {{3}} Тема №3 Финансы предприятий и налоговая система.
  9. V1: {{4}} Тема № 4 Бюджетная система
  10. А – 1) Правова система включає.

ТЕМА 2. ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

 

1) Маркетинг як система наук і в системі наук

2) Психологічні аспекти маркетингу

3) Соціологічні аспекти маркетингу

4) Культурні аспекти маркетингу

 

Маркетинг як система наук і в системі наук

Досягнення у розвитку маркетингу як самостійного наукового напрямку настільки великі, що за останній час сформувалася певна підсистема предмету його пізнання. Вона виражає процес наукової спеціалізації, котрий в свою чергу веде до вiдповiдної iнституалiзацiї.

Формування системи наук про маркетинг проходить в різних напрямках. Їх класифікація ще не має необхідної завершеності. Для наявних спроб вирішення цієї проблеми характерне те, що всі вони пов’язані з особливостями реалізації продукції на ринку. Іншими словами, в якості критеріїв поділу беруться не виробничі, а ринкові критерії. Хоча, звичайно, в реальному житті важко, якщо взагалі можливо, знайти чисто ринкові або чисто виробничі критерії. Вiдповiдно, наявна класифiкацiя в якiйсь мiрi несе в собi i виробничi фактори. Але все ж таки домiнують в них ринкові підходи.

Маркетинг, що розглядається як філософія та інструментарій підприємницької діяльності, є результатом теорії та практики різних шкіл. Він розвився в процесі колективної творчості підприємців, менеджерів, вчених різних країн, які діяли в конкретних політичних та соціально-економічних умовах (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1

Еволюція маркетингу як науки

Роки Теоретичні основи Методи Сфери застосування
1900-1950 Вчення про товар, орієнтація на розподіл, теорія експорту та збуту Спостереження, аналіз купівель та продаж, розрахунок вірогідності, споживчі панелі Виробництво масових товарів, сільськогосподарська галузь
Наукові основи поведінки та прийняття рішень. Маркетинг як рецепт. Орієнтація на торгівлю, збут та частково на споживача Факторинг, дискримінант ний аналіз, математичні методи, маркетингові моделі Споживачі засобів виробництва та засобів споживання  
1980-1990 Ситуаційний аналіз. Вчення про маркетинг як функцію менеджменту. Теорії конкурентного аналізу. Основи екології. Стратегічний маркетинг Позиціонування, кластерний аналіз, типологія споживачів, експертиза, причино-наслідковий аналіз Споживачі засобів споживання, засобів виробництва, сфера послуг, неприбуткові організації
з 1990 р. до нині Вчення про маркетинг як про функції та інструментарій підприємництва. Теорія ринкових мереж, теорія комунікацій та взаємодії. Орієнтація на соціальний та екологічний ефект Позиціонування, кластерний аналіз, типологія споживачів, моделі поведінки споживачів та конкурентів, бенчмаркетинг, теорія ігор Споживачі засобів виробництва, засобів споживання, сфера послуг, неприбуткові організації, сфера державного підприємництва

 

Уявлення про систему наукових знань в областi маркетингу можна одержати на основi розгляду наявних узагальнень. Ось два iз них.

1. I. Центес виходить з того, що маркетинг вiдображає спiввiдношення елементiв в системi при домiнуваннi збуту. Це визначається терміном маркетинг збуту або бiзнесмаркетинг (Business Marketing). В рамках даної концепції ним видiляється:

- маркетинг в промисловості товарів споживання або маркетинг товарів споживання;

- маркетинг в галузях промисловості, що виробляють засоби виробництва або маркетинг засобів виробництва;

- маркетинг в сільському господарстві або агромаркетинг;

- маркетинг в торгiвлi або торговий маркетинг;

- маркетинг послуг;

- маркетинг в системі грошового обігу та кредиту або банківський маркетинг;

- маркетинг страхових організацій або страховий маркетинг.

Як видно, в даному випадку в значний мiрi співпадають галузевий поділ виробництва з товарною структурою ринку. У цю систему вже не можна включити інтернаціональний маркетинг, в основу виділення якого покладено географічний та національний принципи.

Ще один аспект, де маркетинг дослiджується як окремий предмет - сфера різних функцій управління виробництвом. Найбільш суттєво використовується маркетинг в сфері постачання, в управлiннi персоналом. Вiдповiдно до цього розрізняються маркетинг постачання i маркетинг персоналу. Для них характерна розробка i застосування спеціальних інструментів маркетингу, з допомогою яких акумулюються необхідна інформація i формується специфічний ринок.

Х. Стеффенхаген розрізняє два критерiутворюючих принципи класифікації наук, що диференціювалися в області маркетингу. Один напрямок пов'язаний з типізацією підприємств як оферентiв, а другий - з типізацією товарів, що представлені на ринку.

Під кутом зору продукції, що виробляється оферентами, в науці про маркетинг виділяють маркетинг промислового підприємства, маркетинг торгових підприємств i маркетинг підприємств ремісного (кустарного) типу. Відповідно до цього йде мова також про маркетинг виробника i торговий маркетинг. Як видно, Х.Стеффенхаген, як i багато інших авторів, не виділяє галузеві види маркетингу, наприклад, індустріальний маркетинг. Хоча, як уявляється, сам внутрiшнiй зміст його трактування має в собі можливість для розвитку i такого напрямку.

Зв'язок маркетингу з системою типізації товарів розглядається на основі рис 2.1. З нього видно, що споживачі у різних секторах проявляють інтерес до товарів, котрі можна систематизувати по досить розповсюдженій у захiднiй науці схемі. Вони включають товари споживання, засоби виробництва, предмети торгiвлi i товари для споживання у суспiльнiй сферi. Додатковою умовою їх поділу є тривалість життєвого циклу. Відповідно до приведеної схеми припускається диференціація маркетингу як системи наук.

 


 

 


Рис. 2.1. Система маркетингу

Маркетинг – це прикладна наукова дисципліна, яка походить з фундаментальних наук, а саме:

• економіки, особливо мікроекономіки, яка розглядає питання ціноутворення, діяльності фірми в короткотривалому та довготривалому періоді, аналізує структуру витрат та потреб;

• соціології, яка вивчає суспільні відносини, структуру та динаміку населення, розподіл доходів, розробляє методи дослідження, а також діяльність різних соціальних інститутів та систем;

• психологія, яка вивчає поведінку людини та його реакцію на різноманітні зовнішні стимули.

Саме на стику цих наук й розвивається маркетинг, використовуючи дані, досягнення та методи, що розроблені цими науками.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.047 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав