Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E)& Конт

Читайте также:
  1. E)& XІI в. до н.э. – нач. VІІІ в. до н.э.
  2. E)& Дж.М.Кейнс
  3. E)& жыл сайын
  4. E)& Ханство Абулхаира.

C)& түйсік, қабылдау, елестету

*****

Гегель философиясындағы дүние жүзілік тарихтың субъектісі қайсы?

A)&рух

*****

Тек жалпы ғымдар немесе универсалиилер ѓана шынайы реалдылыққа ие деп т‰сінген ілім орта ѓасырда қалай аталады?

E)&реализм

*****

Практика арқылы анықталѓан гипотеза неге айналады?

D)&ѓылыми теорияѓа

*****

«Адам бол» принципін жариялаѓан қазақ ойшылы кім?

B)&А.Қ±нанбаев

*****

Монадалар туралы ілімніњ авторы кім?

A)&Лейбниц

*****

Позитивтік философияныњ негізін қалаѓан:

E)&Конт

*****

Антика дѓуірі Қайта µрлеу дѓуірі ‰шін қандай мањызѓа ие болды?

B)& идеал

*****

Пифагордыњ пікірін кµрсет?

A)&барлық д‰ниеніњ бастамасы-сан

*****

Рационализімніњ ерекшелігін кµрсет?

B)&теориялық білім ақыл ойдыњ қызметініњ жемісі болып табылады

*****

Творчествосы сынѓа дейінгі жғне сыни кезең деп бөлінетін неміс философиясыныњң өкілі:

D)& Кант

*****

Орта ғасырлық батыс философиясыныњ ерекшелігі:

B)& теоцентризм

*****

Ғылылми танымныњ формасы ретіндегі гипотезаның қай анықтамасын дұрыс деп ойлайсын?

C)& гипотеза – белгілі бір құбылыстың себебі туралы ықтимал болжам

*****

Философиядағы “екінші табиғат” деген түсінік нені білдіреді?

C)& қоршаған дүниедегі адам баласының жасаған жаңа заттары мен дүниелері

*****

Мына көрсетілген төмендегі құбылыстың қайсысы қоғамдық болмысқа жатады

A)& өндірістік қатынастар

*****

Марксизм ілімінше, адамзат мәнінің философиялық түсінігі қайсы?

B)& адамның мәні – барлық қоғамдық қатынастардың ансамблі

*****

Анимизм дегеніміз:

D)& жан мен рух дүниесіне сену

*****

Қоғғамның маркстік типологиясының негізгі критерииіне не жатады?

D)& қоғамдағы өндіріс күштердің даму деңгейі

*****

20 ғасырдағы феноменология бағытының негізін қалаған кім?

C)& Э.Гуссерль

*****

Діни көзқарастың ерекшелігін көрсет?

D)& әлемнің о дүниелік жғне бұл дүниелік болып бөлінуі

*****

Диалектиканың антикадағы түсінігі қандай болатын?

C)& әңгімелесу мен сұхбаттасу әдісі ретінде

*****

D)& бұл заң әлемнің өздігінен қозғалып өздігінен дамуының қайнар көзін ашады

*****

Фейербахтың есімімен нені байланыстыруға болады?

B)& неміс классикалық философиясының ақырын

*****

Жаңа дәуір философиясының тізімінің ішінде мыналардың қайсысы артық?

D)& Оккам

*****

«Адам - машина» еңбегінің авторы:

D)& Ламетри

*****

“Пессимизм философиясының” негізін қалаушы

C)& А. Шопенгауэр

*****

Объективті идеализмнің философиялық позициясы:

C)& әлемнің негізі ретінде адам санасынан тыс өмір сүретін рухани мәндер жатады

*****

Философиялық ілім ретіндегі метафизиканың мәні мынада:

A)& әлемдік болмыстың мәңгі тұтас бастауларын айқындауда

*****

Тек жалпы ұғымдар немесе универсалиилер ғана шынайы реалдылыққа ие деп түсінген ілім орта ғасырда қалай аталады?

E)& реализм

*****

Позитивтік философияның негізін қалаған:

E)& Конт

*****

Практика арқылы анықталѓан гипотеза неге айналады?


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав