Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТИПИ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

Читайте также:
  1. Визначте, у чому полягала своєрідність політичної обстановки в України після повалення самодержавства у 1917 році?
  2. Дайте визначення і розкрити особл. Політичної влади!
  3. Ознаки легітимності політичної влади
  4. Основні елементи культури.
  5. Основні концепції політичної влади
  6. Поняття політичної свідомості.
  7. Процес політичної соціалізації
  8. Розкрийте специфіку державно політичної влади.
  9. Розкрийте суть кризи легітимності політичної влади та назвіть основні засоби її подолання
  10. Розкрийте типологію легітимності політичної влади.
Параметр оцінки Тип політичної структури
геополітичний західний, східний, маргінальний
рівень відкритості за­критості інтравертний, екстравертний
ідеологічний   капіталістичний, соціалістичний, етнічний, конфесійний, змішаний  
ступінь інтегрованості індивіда індивідуалістичний, колективістський
характер політичної соціалізації   провінційний, діяльнісний, маргінальний  
ступінь демократизму тоталітарний, авторитарний, демократичний
форма суспільного управління   президентський, парламентський, монар­хічний, диктаторський '  
розвиненість політичних структур двопартійний, багатопартійний, моно-партійний, перехідний
тип поведінки в кон­фліктних ситуаціях конфронтаційний, консенсуальний, компромісний

 


Функції політичної культури:

Пізнавальна функція - вивчає політичні уявлення, знання міфи, чутки та політичну ідеологію.

Інтегративна функція - аналізує досягнення на базі загальноприйнятих політико-культурних цінностей злагоди в межах існуючої політичної системи.

Комунікативна функція - дозволяє встановити зв'язок між учасниками політичного процесу, а також передавати елементи політичної культури від покоління до покоління, накопичувати політич­ний досвід.

Забезпечення інтересів відповідних соціальних спільнот, людей.

Регуляторна - забезпечення ефективності функціонування по­літичної системи на основі притаманних їй ідеалів, норм, традицій.

Виховна - формування "політичної людини" на грунті цінностей і норм, які відповідають інтересам певних соціальних класів і груп.

Прогностична - передбачення можливих варіантів розвитку класів, соціальних верств, націй у певних соціально-політичних ситуаціях.

 

ІІІ. Політична культура сучасної України

Політична культура на сьогодні не є монопольною чи тим більше офіційною, але вона ще функціонує за інерцією. Нинішня політична культура українського народу є постколоніальною. Це доводить зрусифікований стан, комплекси національної меншовартості, нездатність до адекватної оцінки власних націо­нальних інтересів, схильність більше розраховувати на зов­нішню допомогу, ніж на власні сили. Проте характер сучасних соціально-політичних процесів дозволяє твердити, що політична культура українського сус­пільства стає національною та незалежницькою.

Особливості політичної культури в умовах сучасної України:

Ø Заідеологізованість мислення

Ø непримиренність будь-яких нетрадиційних поглядів

Ø Низька компетентність в управлінні справами суспільства та держави

Ø Правовий нігілізм

Ø Нерозвиненість громадянських позицій

Ø Недостатньо розвинений індивідуалізм

Ø Підданські відносини до будь-якого центру реальної влади

 

За ставленням до демо­кратії і держави політична культура України залишається авторитарною, етатистською, патерналістською. Але за умов суверенного існування відрод­жуються такі традиційні риси ук­раїнської політичної культури, як народоправство, толерант­ність, ліберальне ставлення до держави (не людина і нація для держави, а держава для людини і нації).

Реальний погляд на політичну культуру, що дісталася нам у спадщину від минулого, не дає ілюзій щодо майбутніх змін, але він допоможе тверезо оцінити особливості сучасного політичного життя. Сьогодні найважливішою політичною проблемою залишається одвічна відсутність у мільйонів людей погреби у політичній культурі. Подолання відірваності владних структур від народу — об'єктивна умова формування демократичних структур політичної системи вільної, незалежної України.

Закріплення вивченого матеріалу:

1. Що таке політична культура?

2. Назвіть основні функції політичної культури?

3. В чому полягає корінна відмінність між демократичною політичною культурою і тоталітарною?

4. Які фактори впливають на формування політичної культури суспільства?

5. Чим характерна молодіжна субкультура?

6. У чому матеріалізується політична культура суспільства?

7. Назвіть основні риси політичної культури українського народу.

8. У чому полягають особливості функціонування і розвитку політичної культури в сучасній Україні?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Політологія. За ред. О. І. Семкіна. – Львів: Світ; 1993р

2. Піча В. М. Політологія. – К.: Каравела, Львів: Новий світ. – 2000, 2001р.

3. Политология. Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – М., 1999г.

4. Політологія. За заг. ред. проф. В. Г. Кремінь, проф.. М. І. Гоплач. – Київ- Харків: Єдінорог, 2001р.

5. Політологія. За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. – К.: Академія, 1998р.

6. Політичний енциклопедичний словник. За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. – К., Генеза, 1997р.

7. Путильницький В. А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993р.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав