Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Quot;Поняття особистості визначає людського індивіда як члена суспільства, узагальнює інтегровані в ньому соціально значимі риси" (І. С.Кон).

Читайте также:
  1. Активність - фундаментальна якість особистості.
  2. Аналіз основних наукових підходів до дослідження гендерних характеристик особистості
  3. Аргументи проти соціальної відповідальності
  4. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
  5. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  6. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  7. Вимоги до особистості вчителя.
  8. Вимоги до особистості вчителя.
  9. Вимоги до особистості сучасного менеджера

Особистість як об'єкт психологічних досліджень

Вступ

Особистість із її неповторним духовним світом завжди була і продовжує залишатись однією з найбільш інтригуючих таємниць і разом з тим однією з найскладніших проблем пізнання людини. Крок за кроком науки про людину відкривають нам усе нові й нові сторінки у великій книзі про людську досконалість, сяючою вершиною якої є гармонійно і різнобічно розвинена особистість. Без цих знань неможливий прогрес науки і техніки, економіки й освіти, культури і мистецтва, розвитку людського суспільства. Потреба у науково достовірному і придатному для практичних завдань знанні про психологію особистості помітно загострилася. Особливу значимість ці знання мають для професійної підготовки майбутніх фахівців політології, історії, юриспруденції, мистецтва всіх сфер виробництва і соціальної роботи. Найважливіший елемент їх підготовки -це глибокі знання в галузі психології особистості, психології творчого та виробничого колективів, навички та вміння психодіагностики й корекції поведінки особистості, її навчання і виховання. Спеціаліст у цих галузях діяльності, спираючись на знання психології особистості, повинен уміти забезпечити цілеспрямований вплив соціальних, педагогічних та психологічних чинників на особистість.

Джерелом виникнення терміна «особистість» було одне з найраніш-них визначень: особистість - це зовнішній прояв індивідуальності, тобто як людину сприймають і розуміють ті, хто її оточує, і як вона впливає на них. У римському театрі маска актора називалась «личина» (обличчя, звернуте до аудиторії, - з виразу якої можна було судити про характер людини, тобто про її особистість. Відтоді поняття «особистість» значно поглибилось і розширилося. Воно розвивалося від загальних уявлень про індивіда та абстрактних міркувань про особливості його духовного світу до науково обґрунтованого вивчення психології особистості і створення теоретичних концепцій особистості людини. В сучасне поняття особистості роблять свій внесок усі напрями психологічної науки - що її формує, чому і які існують індивідуальні відмінності, як відбувається її розвиток і зміна протягом життя людини. Розробляються й дедалі досконаліші методи вивчення психологічних феноменів пізнання особистості. Величезний ривок в історії пізнання людини як особистості зроблено психологічною наукою в другій половині XX століття, тобто порівняно недавно.

Це пов'язано з появою експериментальної психології, яка грунтується на заснуванні сучасних технічних засобів вивчення психічних явищ, з впровадженням математичного і факторного аналізу, статистичних методів оброблення експериментальних даних. Та особливо важливу роль відіграла поява і використання з цією метою комп'ютерної техніки.

Незважаючи на значні досягнення в пізнанні й описі людської особистості, адекватної теорії особистості поки ще не створено. Внаслідок чого в психології єдиного погляду не лише на саме визначення особистості, а й на теорію особистості та її класифікацію.

Формулюючи завдання психології особистості, О. Ф. Лазурський писав: «Найближчою метою систематичного вивчення індивідуальних характерів є... складення природної і загальноприйнятої класифікації, яка, з одного боку, давала б можливість зарахувати будь-яку досліджувану особу до відомої певної групи, а з другого боку, являла б собою ґрунтовний вихідний пункт для подальшого вивчення людських різновидів».1

1 Лазурский А.Ф. Очерки науки о характерах. - М; Наука 1995. - С. 17.

2 Лазурский А.Ф. Классификация личностей.- Пг.,1924.- С.18,19.

 

Далі, розвиваючи цю думку, він зауважує, що ідеальною класифікацією слід вважати таку, яка в кожному зі своїх типів відбивала б не лише суб'єктивні особливості конкретної людини, а й її світогляд і "соціальну фізіологію". Класифікація особистостей, на його думку, має бути не лише психологічною, а й психосоціальною в широкому розумінні цього слова".2

Однак і дотепер не склалося в психологічній науці загальноприйнятого поняття "особистість". Як ілюстрацію можна навести визначення цього поняття "особистість", що містяться в працях І. С. Кона, Л. П. Бує-вої, О. В. Петровського, А. Г. Ковальова, К. К. Платонова, В. С. Мерліна, С. Л. Рубінштейна, В. П. Тугаринова, П. Є. Кряжева та інших вчених.

quot;Поняття особистості визначає людського індивіда як члена суспільства, узагальнює інтегровані в ньому соціально значимі риси" (І. С.Кон).

Quot;Особистість - це індивід, який визначив свою діяльну позицію до всього, що його оточує: до праці, до суспільного ладу, до боротьби мас, до завдань колективу, до долі іншої людини". \ П.Є.Кряжев \.

Quot;Особистість - людина як суспільний індивід, суб'єкт пізнання і об'єктивного перетворення світу, розумна істота, яка володіє мовою і здатна до трудової діяльності" (О. В. Петровський).

Quot;Людина, яка вийшла завдяки праці із тваринного світу і розвивається в суспільстві, яка вступає в спілкування з іншими людьми завдяки мові, стає особистістю, суб'єктом пізнання й активного перетворення дійсності" (О. В. Петровський).
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 66 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав