Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
 1. Додаткова
 2. Додаткова
 3. Додаткова
 4. Додаткова
 5. Додаткова
 6. Додаткова
 7. Додаткова інформація
 8. Додаткова інформація
 9. Додаткова література

 

16. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М., 1994.

17. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. – К., 1994.

18. Кадзума Татеиси. Вечный дух предпринимтаельства. Практическая филисофия бизнесмена. – К., 1992.

19. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям / Под ред. В.Е. Хруцкого. – М., 1992.

20. Как стать предприимчивым и богатым. Из американских рецептов. – М., 1991.

21. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. – М.: Ось-89, 1996.

22. Солоп А.С. Тайны бизнеса. – К.: УФИМБ. – 1997.

23. Скотт Д.Г. Сила ума. Описание пути у успеху в бизнесе. – К., Внешторгиздат, 1992.

24. Томилов В.В. Культура предпринимательства. Учебник. – СПб., 2000.

Тести для перевірки знань

1) До складників підприємницького успіху відносяться:

a) створення нових робочих місць

б) власне почуття комфорту

в) практична реалізація власної ідеї

г) отримання якомога більше грошей

д) недопущення банкрутства своєї фірми

е) усі відповіді вірні

2) До найбільш важливих ділових якостей особистості підприємця відносяться:

а) постійна готовність до господарського ризику

б) надмірна впевненість

в) упертість і наполегливість у досягненні поставленої мети

г) рішучість та цілеспрямованість у діяльності

д) не сприймання чужих думок і пропозицій

е) усі відповіді вірні

3) До основних правил поведінки в сфері бізнесу відносяться:

а) чесність і законопослушність підприємця

б) забезпечення високої якості та технічного рівня своєї продукції

в) забезпечення безпеки праці для працівників

г) порядність у відносинах з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі

д) комерційний склад розуму

е) усі відповіді вірні

4) До усталених етичних норм бізнесу відносяться:

а) підвищення продуктивність і збільшення прибутку не повинні досягатися за рахунок завдання шкоди довкіллю

б) конкуренція має здійснюватися чесно

в) техніка повинна слугувати людям, а не навпаки

г) морально-етичні норми поведінки завжди мають перевагу перед економічними інтересами

д) усі відповіді вірні

5) До основних складових ділової етики підприємця відносяться:

а) етика ведення телефонних розмов

б) етика службового листування

в) етикет привітання, представлення, прийомів та переговорів

г) етичні норми щодо реклами

д) усі відповіді вірні

 

 

Тема: Організаційно – правові форми ведення бізнесу.

Технологія заснування власної справи.

1. Методичні вказівки по підготовки до семінарського заняття

Успіх в здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох факторів. Однією з необхідних умов досягнення успіху в бізнесі є влучний початок справи. Механізм створення власної справи – це складний і багатоаспектний процес, що вбирає в себе глибокі знання з економіки, права, психології тощо. Саме ці питання відображені в методичних вказівках.

Організувати фірму, відкрити власну справу нелегко. Процедура створення власного бізнесу специфічна для кожного конкретного випадку. Разом з тим існує низка загальних проблем, з якими так або інакше доведеться зустрітися підприємцю-початківцю, тому можна говорити про існування узагальненої технології започаткування підприємства, яку і слід опанувати під час вивчення даної теми.

Загальновідомо, що для розпочатку бізнесу необхідні гроші та певні компетенції підприємця щодо їх застосування. Але визнаним є й той факт, що відправною точкою, з якої починається власна справа є ідея, покладена в її основу. Виходячи з цього, розпочинаючи вивчення даної теми, в першу чергу слід розглянути поняття підприємницької ідеї, ознайомитися з джерелами пошуку ідей та опанувати методи їх пошуку.

Підприємницька ідея нерозривно пов’язана зі сферою її реалізації, тому перед тим як прийняти остаточне рішення на користь тієї або іншої ідеї необхідно оцінити її, по-перше, з точки зору особистісних факторів і, по-друге, з точки зору об’єктивно існуючих зовнішніх обмежень господарювання в тій чи іншій сфері.

Наступним кроком є визначення правового статусу створюваного підприємства. Рішення, що буде прийняте на цьому етапі визначить права, обов’язки та відповідальність майбутнього підприємства перед державою, третіми особами по відношенню до фірми, а також взаємовідносини між власниками в середині підприємства. Останнє пов’язане з визначенням типу підприємства, який залежатиме від бажання підприємця обрати певний спосіб процедури прийняття рішення (колективний чи одноосібний). Прийняття цього рішення знайде своє продовження і відображення при виборі організаційної форми майбутнього підприємства.

Виходячи з цього, даний етап є особливо важливим як з точки зору практичного здійснення, так і з точки зору теоретичного вивчення.

При вивченні теми необхідно з’ясувати сутність поняття “організаційна форма бізнесу”, розглянути типові форми організації бізнесу (рис. 1), а також критерії їх вибору.

Для прийняття обґрунтованого рішення щодо організаційної форми необхідно з’ясувати переваги та недоліки кожної з передбачених чинним законодавством організаційних форм підприємницької діяльності в Україні: індивідуальне підприємництво фізичних осіб, приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, акціонерне товариство відкритого та закритого.

При виборі організаційної форми підприємства увага приділяється найбільш значущим ознакам, що відрізняють їх. Насамперед до таких відносять: джерела майна як матеріальної основи господарської діяльності, кількість власників використовуваного капіталу та учасників створюваного підприємства, межі майнової відповідальності, спосіб розподілу прибутків і збитків, форму управління суб’єктом господарювання тощо. Крім того, прийняття рішення щодо вибору організаційно-правової форми підприємства залежить від багатьох інших чинників, починаючи від особливостей середовища майбутнього бізнесу і завершуючи особистими якостями та уподобаннями самого підприємця.

Слід також звернути увагу на те, що при заснуванні малого підприємства, необхідно враховувати специфічні фактори, що впливають на процес його створення і функціонування (табл.1).

Враховуючи характеристики, переваги і недоліки, а також чинники вибору організаційної форми, можна прийняти обґрунтоване рішення щодо правового статусу майбутнього підприємства.

Наступним етапом технології створення є визначення стратегічних та конкретних цілей діяльності новостворюваного суб’єкта підприємництва, які повинні відповідати певним критеріям і підтверджуватись необхідними розрахунками.

Завершальним етапом в створенні нового підприємства є його державна реєстрація. Виходячи з цього, особливу увагу слід звернути на процедуру і зміст її етапів.

Організація підприємства має процесуальний характер. Для того, аби підприємство було визнано як суб’єкт підприємницької діяльності воно повинно бути зареєстровано певним чином і в певному порядку.

В Україні протягом останнього часу діє типова схема процедури державної реєстрації новостворюваного підприємства (табл.2). Слід звернути увагу, що послідовність кроків, а також їх зміст суттєво відрізняються для фізичних (рис. 2) та юридичних осіб (рис.3). Для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб на сьогодні діє спрощена схема державної реєстрації.

В закінченні слід звернути увагу на тому, що приступити до здійснення певних видів господарської діяльності (відповідно чинного законодавства) можна лише після отримання ліцензії – дозволу на здійснення конкретного виду підприємницької діяльності.


2. Ілюстративний матеріал до вивчення теми

Рис.1. Форми організації бізнесу в Україні


Таблиця 1. Групування факторів, що впливають на створення і функціонуваннямалих підприємств    
Група факторів Фактори
Фінансові   Відсутність належної системи фінансування, кредитування, страхування малих підприємств. Існуюча система оподаткування і податкові пільги для малих підприємств. Відсутність належної державної фінансової підтримки щодо розвитку малих підприємств.
Економічні   Загальний стан і стабільність економіки країни. Рівень інфляції. Надійність національної грошової одиниці та стан грошового обігу. Темпи і послідовність роздержавлення і приватизації.
Організаційні   Процедура організації створення малих підприємств. Наявність інформації про можливі сфери діяльності малих підприємств. Відсутність інформаційної, консультативної та науково методичної допомоги малим підприємствам. Умови розвитку зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств.
Психолого-професійні   Психологічна готовність займатися створенням малих підприємств і їх діяльністю. Емоційна діяльність та престижність займатися діяльністю малих підприємств. Наявність і можливість одержання професійних знань щодо організації створення і діяльності малих підприємств.
Правові   Правова база здійснення діяльності малих під­приємств. Наявність правових гарантій функціонування малих підприємств. Система нормативних та інструктивних доку­ментів щодо регулювання діяльності малих підприємств.
Ресурсні   Способи і можливість залучення початкового капіталу для створення і діяльності милих під­приємств. Система матеріально-технічного забезпечення малих підприємств. Наявність і способи отримання виробничих площ для малих підприємств.
Соціальні   Ставлення держави до підприємницької діяль­ності, зокрема до малих підприємств. Громадська думка щодо розвитку малих під­приємств взагалі і особливо в сільській міс­цевості. Стан ринкової інфраструктури для забезпечення функціонування малих підприємств. Рівна і справедлива конкуренція на ринку товарів і послуг.

 


Таблиця 2.

Типова схема державної реєстрації

новоствореного підприємства в Україні

Кроки   Назва послідовних дій Короткий зміст дії Підсумковий документ
Крок 0 Рішення про створення нового підприємства   Вибір видів підприємницької діяльності. Пошук партнерів. Підготовка бізнес-плану Бізнес-план
Крок 1 Збори засновників Вибір організаційно-правової форми підприємства. Вибори або призначення керівника новоствореного підприємства Витяг з протоколу зборів
Крок 2 Підготовка документів про заснування Підготовка проектів статуту підприємства або договору про заснування. Нотаріальне засвідчення під­писів керівників фірми на установчих документах. Сплата державного мита Статут підприємства. Установчий договір. Нотаріальне засвідчення документів. Квитанція про сплату державного мита
Крок 3 Звернення до банку Формування статутного фонду товариств з обмеже­ною та додатковою відповідальністю на тимчасовому розрахунковому рахунку (30 % статутного фонду) Довідка банківської установи  
Крок 4 Звернення до державного органу реєстрації Подання необхідних докумен­тів до місцевого органу державної адміністрації Комплект документів відповідно законодавства  
Крок 5 Здійснення процесу реєстрації Виписка і видача свідоцтва про реєстрацію. Направлення реєстраційних карток до органу статистики, податкової інспекції, пенсійного фонду та фонду соціального страхування Свідоцтво про реєстрацію підприємства  
Крок 6 Звернення до органу державної статистики Занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. Присвоєння ідентифікаційного коду і кодів класифікаційних ознак Довідка про включення до ЄДРПОУ з ідентифікацій­ним кодом та кодом класифікацій­них ознак, що вказуються і у свідоцтві про реєстрацію
Крок 7 Реєстрація підприємства у Пенсійному фонді Встановлення на облік в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства Повідомлення з реєстраційним номером платника збору, ставкою та термінами його перерахування. Довідка для відкриття рахунку в банку
Крок 8 Реєстрація підприємства у Фондах соціального страхування Встановлення на облік за місцезнаходженням підприємства у відповідних фондах як платника страхових внесків (на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, з тимчасової втрати працездатності) Страхове свідоцтво та три Повідомлення про реєстрацію платника відповідних страхових внесків
Крок 9 Взяття на облік в органі державної податкової служби за місцем знаходження підприємства Надання необхідного комплекту документів. Вибір загальної або спрощеної (робота за єдиним податком, за спеціальним торговим патентом, за фіксованим податком) системи оподаткування, обліку та звітності Довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4 - ОПП
Крок 10 Звернення до місцевого органу внутрішніх справ Подання необхідного комплекту документів та отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
Крок 11 Звернення до штемпельно-гравірувальної майстерні Виготовлення печатки і штампів для заснованого підприємства (організації) Печатки і штампи
Крок 12 Звернення до банківської установи Подання необхідних документів для відкриття поточного, депозитного, карткового та інших рахунків Відкритий роз­рахунковий рахунок. Повернення до Пенсійного фонду відривного корінця Довідки для відкриття рахунку в банку

 

 
 

 


 

       
   
 
 
Рис. 3. Блок-схема реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи

 3. План семінарського заняття

 1. Підприємницька ідея, її джерела і методи пошуку.
 2. Вибір типу і організаційно-правової форми підприємства.
 3. Технологія створення нового підприємства.
 4. Ліцензування підприємницької діяльності.

Завдання для самостійної роботи

1. Заповнити таблицю даних щодо переліку документів для проходження державної реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм.

Підприємства різних організаційних форм Заява про регі-страцію Рішення про ство-рення Статут Установчий договір між засновни-ками Розмір статутного фонду Додаткові документи
Приватне підприємство            
Акціонерне товариство            
Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю            
Повні товариства            
Командитні товариства            
Об’єднання підприємств            

2. Скласти план заходів підготовчого етапу створення власного підприємства включно з подачею установчих документів на державну реєстрацію.

3. Надати характеристику механізму та послідовності створення акціонерних товариств.

4. Розкрити переваги та недоліки франчайзингу як одного із шляхів входження в бізнес.

 

Література основна:

Л-1. Мочерній С.В., Устенко О.А., Чеботарь С.І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник.- К.: Видавничий центр «Академія», 2005.-280 с. (Альма-матер)

Л-2 Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник/ За ред.. М.М.Ільчука, Т.Д.Іщенко.-К.: Вища освіта, 2006.-543с.: іл.

 

Л-3 Варналій З.С.В18 Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002.— 239 с.: іл. (Електронний навчальний посібник)-див. в папке «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу»

 

Л-4 Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч.посібник / М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко, В. К. Збарський та ін.; Заред. М. М. Ільчука. —К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.. (Електронний навчальний посібник)-див. в папке «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу»)

 

 

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур’єр. – 2000. - 2 серпня.

 

Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 // Урядовий кур’єр. – 1998.- 2 червня.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав