Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу у вихованні дітей

Модуль УІ. Дошкільний заклад, сім'я, школа.

Завдання до модуля (теоретичні):

Законспектувати у зошиті для лекційних занять тему «Дошкільний заклад, сім'я, школа»

Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу у вихованні дітей

Виховна функція сім'ї

Особливості сімейного виховання дошкільників

Батьківський авторитет

Педагогічна культура батьків

Виховання батьків

Форми роботи дошкільного закладу із сім'єю

2. Підготовка дитини до навчання в школі

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти

Готовність дітей до шкільного навчання

Адаптація до шкільного навчання

Спільна робота дошкільного закладу і школи

Завдання до модуля (практичні):

Ø Розробіть зміст консультацій для батьків на теми:

“Як готувати дитину до появи у сім'ї малюка”

“Формування позитивних взаємин між дітьми та батьками”

“Вплив телевізора на розвиток дошкільника”

Ø Розробіть сценарій проведення нетрадиційної форми взаємодії вихователів з батьками.

Ø Складіть план наступності між ДНЗ та школою

Запитання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте типи сімей та відповідні типи сімейного вихо­вання.

2. Як узгоджується повсякденний та педагогічне спрямований
вплив членів родини на дітей?

3. Розкрийте умови правильного сімейного виховання.

4. Чому дитячий садок не повинен заміняти дитині сім'ю? Виділіть
специфічні функції сім'ї та дошкільного закладу у вихованні дітей.

5. Розкрийте значення виховання та освіти батьків.

6. Виокреміть та проаналізуйте основні напрями спіробітництва
вихователів і батьків.

7. Охарактеризуйте форми спільної роботи дитячого садка і сім'ї.

8. Поясність взаємозв'язок понять «підготовка» та «готовність»
дітей до школи.

9. Охарактеризуйте причини недостатнього рівня підготовленості
окремих дітей до шкільного навчання.

10. Що таке «готовність до шкільного навчання»? Назвіть основні
компоненти психологічної готовності дитини до школи.

11. У чому виявляється розумова готовність дитини до школи?
Проаналізуйте основні шляхи її формування.

12. Охарактеризуйте мотиваційну та емоційно-вольову готовність
дитини до шкільного навчання.

13. У чому виявляється соціальна готовність дитини до школи?

14. Яка роль спілкування дорослих з дитиною у підготовці її до
школи?

15. Охарактеризуйте чинники, що зумовлюють адаптацію дитини
до шкільного навчання. Визначіть роль батьків і дитячого садка.

16. У чому виявляється наступність системи дошкільної освіти і початкової школи?

Короткий довідник

Фамілістика - комплексна системна наука про сім'ю.

Сімейна педагогіка - галузь педагогіки, що вивчає стан, основні тенденції та закономірності виховання дітей у сім'ї.

Сім'я - мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відношеннями, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю. Соціальна необхідність сім'ї обумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтво­ренні населення.

Типи сімей:

• патріархальна (традиційна) сім'я;

• нуклеарна сім'я;

• неповна сім'я;

• материнська (позашлюбна) сім'я та ін.

Функції сім'ї - напрями діяльності сімейного колективу або окре­мих її членів, що виражають соціальну роль і суть сім'ї.

 

  Функції сімї Репродуктивна
Господарська
Функції організації дозвілля
виховна

 

Завдання
- розробка теоретичних проблем родинної педагогіки; - вивчення досвіду родинного виховання; - впровадження наукових досягнень у практику сімейного виховання; - дослідження шляхів підвищення педагогічної культури батьків; - обґрунтування доцільного співвідношення сімейного і суспільного виховання та технології взаємодії батьків ці професійних педагогів.
СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА
Методи
1. методи виховання і навчання, за допомогою яких здійснюється родиннє виховання; 2. дослідницькі методи вивчення сімї як виховного інституту: - теоретичні (методи теоретичного аналізу, історичний та порівняльний аналіз, прогностичне моделювання та ін..) - емпіричні (вивчення літературних джерел, спостереження, бесіда, «педагогічний консиліум», метод незалежних характеристик, вивичення та узагальнення досвіду, вивчення продктів діяльності дітей, соціологічні опитування, тестування, соціометрія, психологічні методи, математичні методи та ін..)

 

Типи сімейних взаємин (за А. В. Петровським):

• диктат;

• опіка;

• мирне співіснування на основі невтручання;

• співробітництво.

Авторитет (лат. аиіогііаз - влада) - вплив певної особи, заснова­ний на знаннях, моральних достоїнствах, життєвому досвіді.

 

Види несправжнього авторитету (за А. С. Макаренком)

Авторитет придушення

Ґрунтується на боязні дитиною батьків, покарання, яке неодмінно чекає дитину через будь-яку провину.

Авторитет відстані

Батьки намагаються бути якомога далі від дітей, менше з ними розмовляти, не заохочують проявів ніжності, любові, уваги; головна роль відводиться зовніш­нім виявам поваги з боку дітей (називан­ня батьків на «Ви», тон, яким діти мають розмовляти з дорослими тощо).

Авторитет чванства

Батьки постійно хизуються перед дітьми своїми «заслугами», за які вимагають по­ваги; їх рішення і оцінки не підлягають сумніву і не обговорюються (девіз таких батьків - «Я краще знаю, що тобі по­трібно!»).

Авторитет педантизму

Батьки організовують суворий контроль за поведінкою дітей, дисциплінованість розглядається як педантичне виконання всіх вимог, які зазвичай встановлюються на кожен день; не допускається наймен­ших змін у дотриманні режиму, виконан­ні встановлених для кожного члена роди­ни обов'язків.

Авторитет резонерства

Спрямований на постійні повчання, нудні вичитування, з яких саме - і лише з них - дитина ніби повинна зрозуміти, якою потрібно бути.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 101 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <== 10 ==> | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав