Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до змісту курсової роботи

Читайте также:
  1. IІІ. Вимоги, пропоновані до водолазного складу.
  2. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  3. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  4. Визначте напрямки розвитку законодавства по оновленню змісту адміністративно-правового статусу громадян
  5. Виконання роботи
  6. Вимоги безпеки до автоматичних лінй.
  7. Вимоги до АУВ
  8. Вимоги до вибору кольорів при оформленні презентації.
  9. Вимоги до завершальних слайдів презентації

Зміст подають на початку курсової роботи, одразу після титульного аркуша. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, усіх розділів, підрозділів та пунктів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст повинен бути оформлений у вигляді розгорнутого плану.

Вступ є дуже важливим розділом, в якому обов’язково:

– обґрунтовується актуальність теми, розкривається її значення;

– визначається мета і завдання роботи;

– визначається об’єкт та предмет дослідження;

– обґрунтовуються методи та інформаційна база, що були використані в ході дослідження.

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів.

Перший розділ має теоретичний характер, викладається в 2–4 параграфах, загальний обсяг розділу має становити 20-25 сторінок.

В даному розділі автор курсової роботи має розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані. Все це дозволить визначити і окреслити коло проблемних питань, пов’язаних з предметом дослідження, та сформулювати власну точку зору.

На підставі проведеного теоретичного дослідження студент повинен провести аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми, та визначити напрямки розв’язання існуючих проблемних питань та викласти пропозиції та рекомендації, спрямовані на досягнення поставленої у вступі мети.

Перший розділ курсової роботи певною мірою має реферативний характер, тому слід звернути увагу на необхідність посилання на використані джерела інформації.

В кінці розділу необхідно сформулювати невеликі за обсягом (до 2 стор.) висновки.

Другий розділ курсової роботи має теоретико–практичний характер, передбачає розв’язання аналітичного завдання. Загальний обсяг розділу має становити 15-20 сторінок.

В другому розділі курсової роботи необхідно:

1. визначити оптимальну структуру джерел фінансування проекту, використовуючи співвідношення “рентабельність — фінансовий ризик”;

2. оцінити ефективність проекту із зазначеними умовами;

3. визначити максимально можливу ставку по банківському кредиту, виходячи з внутрішньої норми доходності інвестиційного проекту;

4. визначити повний строк банківського кредиту;

5. скласти графік погашення залучених коштів, при цьому визначити суму кошів, які надійдуть у бюджет та у комерційний банк-агент внаслідок державного інвестиційного кредиту, якщо кредити будуть погашатися:

а) щоквартально за класичною схемою;

б) рівними щоквартальними виплатами;

в) із використанням методу заданого процента (DP (dedicated percentage) дорінює 70%).

6. всі розрахунки необхідно провести без врахування інфляції та враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Зміст аналітичного завдання наведений в додатку Б, а вихідні дані для виконання аналітичного завдання – у додатку В.

У висновках слід підкреслити актуальність і значення теми роботи в цілому; дати найбільш важливі теоретичні та практичні результати дослідження, які випливають із розділів основної частини курсової роботи; вказати основні недоліки та розглянуті шляхи (пропозиції) по удосконаленню за темою курсової роботи.

Список використаних джерел оформлюється відповідно до бібліографічних вимог і повинен вміщувати не менше 20 найменувань.

Додатки включають громіздкі таблиці допоміжного характеру, діаграми, схеми, фінансову документацію і нумеруються у тій послідовності, у якій на них робляться посилання у тексті. Якщо в додатках наводяться зразки банківських документів, то вони повинні бути обов’язково заповнені.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав