Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ, ЩО ВИНЕСЕНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ

Читайте также:
  1. Етап 1. Складання попереднього уявлення про клієнта і його проблему.
  2. Задача на складання виробничої програми
  3. Методика навчання дітей складання загадок.
  4. Методика складання звітів
  5. Основні вимоги до складання резюме як стислої версії
  6. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів
  7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
  8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
  9. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
  10. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з курсу «Дидактичні системи у вищій освіті»,

ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

1. Розкрийте дидактичні основи педагогічного процесу у вищій школі (цілі, завдання, об’єкт, предмет).

2. Виокремить основні складові освітньої підготовки фахівця.

3. Визначте філософські та психологічні основи дидактики вищої школи.

4. Розкрийте функції та категоріальний апарат дидактики вищої школи.

5. Розкрийте сутність дидактичної системи, давши їй загальну характеристику.

6. Дайте характеристику дидактичної системи Й.Гербарта та Дж.Дьюї.

7. Дайте характеристику такій дидактичній системі, як програмована концепція навчання.

8. Дайте характеристику такій дидактичній системі, як теорія поетапного формування розумових дій.

9. Дайте характеристику такій дидактичній системі, як проблемне навчання.

10. Дайте характеристику такій дидактичній системі, як розвиткове навчання.

11. Дайте характеристику такій дидактичній системі, як особистісно орієнтоване навчання.

12. Цілі та завдання навчання у вищій школі.

13. Визначте основні закони навчання у вищій школі.

14. Дайте характеристику основних закономірностей дидактики вищої школи.

15. Сформулюйте загальні дидактичні принципи визначення змісту й організації навчального процесу в сучасній вищій школі.

16. Розкрийте значущість практичної спрямованості дидактики.

17. Дайте характеристику системи предметних умінь.

18. Розкрийте специфіку навчання студентів у педагогічному вузі (через категорії «уміння вчитися», «уміння спілкуватися»).

19. Дайте характеристику трьом основним циклам навчальних дисциплін, що вивчаються на всіх факультетах ВНЗ (загальнонаукові, загальнопрофесійні, спеціальні).

20. Визначте основні типи навчальних планів у ВНЗ, давши їм характеристику.

21. Розкрийте сутність поняття «навчальна програма» як державний документ, визначте її структуру та зміст.

22. Дайте характеристику науковій організації та плануванню навчального процесу у вищій школі.

23. Вкажіть складові системи стандартів вищої освіти.

24. Розкрийте сутність нормативної бази вищої школи у підготовці фахівців.

25. Визначте цілі навчання за структурним елементом програми навчальної дисципліни та дайте їм характеристику.

26. Розкрийте зміст навчання за структурним елементом програми навчальної дисципліни.

27. Розкрийте сутність поняття «метод», «прийом» і «засіб» навчання. Вимоги до методів навчання. Загальні і спеціальні методи.

28. Розкрийте сутність зовнішня і внутрішня сторони методів навчання. Назвіть визначальні ознаки дидактичних методів.

29. Визначте принципи класифікації методів навчання, розкривши класифікацію за критерієм цілісного підходу (як засіб оптимізації).

30. Визначте функції та критерії вибору методів навчання.

31. Визначте методи активного навчання, дайте їм характеристику.

32. Розкрийте сутність поняття «форми організації навчання», їх класифікація. Вкажіть види навчання, давши їм характеристику.

33. Розкрийте сутність лекції як форми організації і методу навчання. Вкажіть завдання, переваги і недоліки лекційного викладання.

34. Визначте функції лекції, дайте характеристику видів лекцій.

35. Дайте характеристику проблемній лекції.

36. Розкрийте особливості підготовки читання лекцій.

37. Розкрийте методику читання лекцій через наявну систему вимог. Вкажіть проблемні моменти сучасного лекційного викладання.

38. Розкрийте особливості семінарських занять як форми організації навчання.

39. Визначте види семінарських занять і розкрийте їх сутність.

40. Розкрийте сутність підготовки і проведення семінарського заняття викладачем.

41. Дайте характеристику дискусії як методу навчання у вищій школі.

42. Вкажіть дистанційні форми навчання, розкрийте головне їх призначення.

43. Розкрийте сутність, функції та визначені групи практичних занять у вищій школі.

44. Дайте характеристику підготовки і розкрийте методику проведення практичного заняття.

45. Розкрийте сутність самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

46. Назвіть шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

47. Охарактеризуйте сутність понять «індивідуальний досвід діяльності» та «особистісний потенціал» студента.

48. Визначте основи самоосвітньої роботи педагога та вкажіть ефективні шляхи її здійснення.

49. Розкрийте систему понять (діагностика, контроль, перевірка, оцінювання, облік) знань студентів.

50. Вкажіть та розкрийте завдання та функції контролю знань студентів.

51. Охарактеризуйте основні принципи (вимоги) контролю й оцінки знань студентів.

52. Розкрийте види перевірки навчальної роботи студентів.

53. Визначте методи і форми організації контролю знань студентів, покажіть шляхи їх удосконалення.

54. Визначте критерії і норми оцінки знань студентів.

55. Розкрийте сутність рейтингової система оцінки знань.

56. Розкрийте теоретичні основи технології навчання.

57. У чому сутність таксономії цілей навчання.

58. Вкажіть та розкрийте основні компоненти технології навчання.

59. Визначте основні технології навчання та дайте їм характеристику.

60. Визначте особливості дидактичної задачі, здійснивши її аналіз (на прикладі).

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав