Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення контрольної роботи

Читайте также:
  1. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  2. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  3. Виконання роботи
  4. Вимоги до змісту курсової роботи
  5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
  7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
  8. Вимоги до оформлення роботи
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  10. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали, що входять до складу контрольної роботи, виконуються особисто слухачем. Оформлення роботи здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства та чинних стандартів.

Матеріали та документи в роботі слід розташовувати в такому порядку: титульний аркуш; план; вступ; основна частина роботи з таблицями, схемами, діаграмами та іншим ілюстративним матеріалом; закінчення (висновки та рекомендації); список літератури, яка використовувалася; додатки.

Сторінки контрольної роботи, а також таблиці, додатки повинні бути пронумеровані. При цьому нумерація повинна бути наскрізною, арабськими цифрами. У разі наявності більше ніж одного додатку, вони нумеруються.

Текстуальна частина роботи повинна бути виконана на облікованих аркушах (210 х 297 мм) тільки на одному їхньому боці, при цьому необхідно залишати поля: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – по 20 мм.

Обсяг контрольної роботи – 25 – 30 сторінок (1 друкований аркуш.

Зміст роботи поділяється на розділи або питання (які визначаються в завданні), підрозділи (підпитання), пункти та підпункти з указуванням номера сторінки, з якої вони починаються.

Розділи або питання нумеруються арабськими цифрами, (наприклад, 1. Умови підготовки інформаційної операції). Підрозділи (підпитання) мають номери в межах розділу й визначаються номером розділу і порядковим номером підрозділу (наприклад, 1.1. Загальна та часткова морально-психологічна обстановка). Якщо текст поділяється на пункти, то вони нумеруються у межах підрозділу (наприклад, 1.1.1. Стан бойової готовності підрозділів психологічних операцій противника). Якщо текст поділяється ще й на підпункти, то вони нумеруються у межах підрозділу (наприклад, 1.1.1.1. Стан бойової готовності підрозділів сухопутних військ психологічних операцій противника). Підрозділи відокремлюються від розділів інтервалом у два рядки, а один від одного – в один рядок.

По всьому тексту необхідно дотримуватися єдиної термінології та позначок.

В разі посилання на літературу необхідно вказувати її порядковий номер у списку літератури, яка використовувалася, проставляючи її номер, узятий у квадратні дужки із зазначенням сторінок посилання (наприклад: «як сказано в [5, с. 23-25]»). У разі посилання на матеріал, що відпрацьований у роботі, необхідно вказувати розділ і підрозділ.

Цитати із інформаційних джерел відокремлюються в тексті лапками, після чого вказується література, з якої вони наведені.

Таблиці до одного аркуша розташовуються в тексті. Якщо таблиці розміром більші одного аркуша, то вони виносяться в додаток. Нумерація таблиць має бути наскрізною для всієї роботи. У разі посилання на таблиці вказується її номер і сторінка, де вона розташована (табл. 1, с. 10).

Усі графічні документи (малюнки, графіки, схеми, креслення, які входять до роботи) виконуються згідно з вимогами чинних державних стандартів, керівних документів.

Підпис, номер малюнка, таблиці, графіка, схеми чи креслення та їх найменування виконується під (над) ними на ближньому рядку, нумерація їх здійснюється арабськими числами (наприклад: Таблиця 2, Схема 5).

До списку літератури заноситься вся література, на яку є посилання в тексті роботи. Літературні джерела наводяться в алфавітному порядку, спочатку вказуються Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України, накази та директиви Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України, статути, настанови, а потім підручники, посібники, статті й таке інше. Для кожного з них вказується: ініціали та прізвище автора, найменування, видання, місто, рік, кількість сторінок.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав