Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема : Функції менеджменту

Читайте также:
 1. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
 2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
 4. Види та функції екскурсій
 5. Вищий рівень менеджменту
 6. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.
 7. Відношенню до цільової функції структурного підрозділу.
 8. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
 9. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
 10. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення викрнання управлінських рішень

Тема 3.

Функції і технологія менеджменту

 

Лекція № 5.

Функції менеджменту

 

План.

 

1. Поняття функцій процесу управління.

2. Функції менеджменту як вид управлінської діяльності.

3. Класифікація функцій менеджменту.

 

 

Ключові терміни та поняття:

функція, функції організації, функції менеджменту, планування, мотивація, контроль, загальні функції, конкретні(специфічні) функції, управлінська технологія

 

 

Література (основна)

 1. Менеджмент: теорія і практика: Навчальний посібник / А.А.Мазаракі, Г.Є.Мошек, Л.А.Гомбі; Заг. Ред. Мошека Г.Є. – К.: Атіка, 2007, с. 64-75
 2. Осовська Г.В., Косовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К.: «Кондо», 2008, с. 221-233

Література (додаткова)

1. Андрушків Б.М.,Кузьмін О.Є. Основи менеджменту.-Л.: Світ,1995, с. 35-44, 96-101

2. Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент підприємствах торгівлі та громадського харчування.: Підручник.- К.: Вища шк..,1994, с. 32-48

3. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.- К.: „Академ – видав.”, 2003, с. 58-95, 156-165

4. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003, 179-222, 258-275

5. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. Посіб.- К.: т-во „Знання”, КОО, 2002, 114-137

 

 


Лекція № 5.

Тема: Функції менеджменту

 

План.

1. Поняття функцій процесу управління.

2. Класифікація функцій менеджменту.

3. Функції менеджменту як вид управлінської діяльності.

 

Питання 1. Сутність функцій менеджменту.

 

Існування організаціїце безперервний процес виконання функцій, що становлять зміст її виробничої, соціальної, економічної та іншої діяльності у зовнішньому і внутрішньому середовищах.

Успішний менеджмент неможливий без вивчення змісту функцій організації як специфічного соціального утворення виробничого характеру; змісту та зв'язків функцій менеджменту між собою і з функціями організації; послідовності виконання функцій у процесі менеджменту та дослідження робіт, які виконують менеджери і підпорядковані їм працівники при здійсненні кожної функції менеджменту; місця функцій менеджменту в структурі механізму менеджменту.

 

У теорії менеджменту розрізняють такі фундаментальні поняття менеджменту, як «функції організації (підприємства)» і «функції менеджменту (управління)». Перші утворюють зміст її діяльності як соціально-виробничого утворення, а другі — зміст управління цією діяльністю.

Функції організаціїкомплекси дій і операцій, які здійснює організація як єдине ціле, або делеговані нею працівники, у внутрішньому і зовнішньому середовищах задля функціонування та розвитку організації.

На думку А. Файоля, організація здійснює такі функції: технічну (виробничу); комерційну (закупівля, збут, обмін, маркетинг); фінансову (раціональне використання власного та залученого капіталу); бухгалтерську (облік, статистика, аналіз); захисну (захист майна і людей); адміністративну (управлінську)

Технічна функція об'єднує основні та допоміжні операції виробництва: науково-дослідні і проектні розробки, освоєння і випуск продукції, планування виробництва, технологічні операції, контролювання якості продукції та послуг, управління матеріальними запасами тощо.

Комерційна функція об'єднує операції закупівлі сировини і обладнання, енергоресурсів, робочої сили, інформації, кредитних ресурсів, а також маркетингові дослідження і заходи, збут продукції, послуг, реалізацію надлишкового і непотрібного обладнання, основних фондів, фінансових ресурсів, інформації тощо.

Фінансова функція передбачає управління фінансовими потоками організації, управління прибутками й витратами, фінансування виробництва, кредитування діяльності, бюджетування коштів, розрахунки з постачальниками і покупцями тощо.

Бухгалтерська функція охоплює облік руху товарів, матеріальних цінностей, фінансів, доходів і витрат тощо.

Захисна функція (безпеки) реалізує систему заходів щодо збереження матеріальних цінностей, фінансових та інших активів, захисту інформації, комунікацій, персоналу (в тому числі заходи з безпеки і охорони праці).

– 1 -

Адміністративна функція організації об'єднує сукупність операцій з управління підприємством (функції менеджменту).

Функції менеджментусукупність дій і операцій, які здійснює менеджмент організації з метою узгодження спільної діяльності працівників у процесі досягнення цілей організації.

Менеджмент підприємства являє собою поєднання різних функцій (видів діяльності), які виникають внаслідок поділу управлінської праці. Спеціалізовані види різноманітних робіт називаються функціями управління. Функції менеджменту спрямовані на досягнення певної мети і відповідають на запитання, що робиться або повинно робитися в системі менеджменту на окремих його стадіях.

Слово функція в перекладі з латинської означає здійснення, виконання. Кожна управлінська функція спрямована на розв'язання специфічних і різноманітних проблем взаємодії між окремими підрозділами та робочими місцями фірми, що вимагає здійснення великого комплексу конкретних заходів.

Упершее поняття «правлінська функція» було введено в теорію менеджменту в 1926 р. французьким менеджером і вченим у галузі менеджменту Анрі Файолем. Він розробив такі функції менеджменту:

- передбачати;

- організовувати;

- розпоряджатися;

- узгоджувати;

- контролювати.

У функціях виявляються сутність і зміст управління. Функція — це об'єктивна складова управління як цілого, прояв якої є формою прояву цілого. У цьому виявляється системний підхід до формування поняття і структури функцій управління.

Функції управління відбивають конкретний зміст управлінської діяльності як самого менеджера, так і апарату управління, характеризують вид цієї діяльності, сукупність обов'язків, закріплених за окремим працівником, підрозділом, призначення тієї або іншої ланки керівної системи.

Функції управління діяльністю підприємства, а відповідно і методи реалізації їх, не є незмінними, сталими. Вони постійно модифікуються і змінюються, у зв'язку з чим ускладнюється зміст робіт, виконуваних відповідно до їхніх вимог. Розвиток кожної функції управління відбувається не тільки під впливом внутрішніх закономірностей удосконалення їх, ай під впливом вимог розвитку інших функцій. Будучи частиною загальної системи управління, кожна з функцій має вдосконалюватися в напрямі, що визначається загальною метою і завданнями функціонування і розвитку фірми в конкретних умовах. Це веде до зміни змісту кожної функції.

 

Питання 2. Класифікація функцій менеджменту.

 

Головними ознаками для класифікації функцій управління є: вид управлінської діяльності, що дає змогу відрізнити одну роботу від інших у процесі поділу управлінської праці; спрямованість видів діяльності на керований об'єкт або фактори зовнішнього середовища.

За цими ознаками можна виділити загальні та специфічні функції менеджменту.

Загальна функція менеджментучастина управлінського циклу, якій властивий регулярний вид діяльності органів управління і яка визначає спеціалізацію управлінської праці незалежно від сфери діяльності господарюючого суб'єкта.

Загальними (основними) функціями менеджменту називають тому, що вони беруть участь у будь-яких процесах. Носієм загальних функцій є керуюча система.

Загальні функції менеджменту повинні охоплювати управлінську діяльність його суб'єкта і не дублюватися.

Загальні функції визначають лише вид управлінської діяльності незалежно від місця її прояву, виду організації, характеру діяльності, масштабів і т. ін. Загальні функції властиві управлінню будь-якою організацією. Вони немовби поділяють зміст управлінської діяльності на види робіт за ознакою послідовності виконання за часом з метою отримання наперед визначеного результату.

До загальних функцій менеджменту відносять:

- планування - вид управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей і майбутнього стану організації, а також ресурсів, необхідних для їх досягнення.;

- організування – вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією;

- мотивування - вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання себе та інших працівників організації до діяльності, що забезпечує досягнення визначених цілей.

- контролювання – вид управлінської діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних організаційних проблем тощо;

- регулювання – вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів.

Взаємозв'язок між загальними функціями менеджменту організації зображено на рис, який ілюструє процес управління. Стрілки на рисунку показують, що рух від стадії планування до стадії контролю можливий лише шляхом виконання робіт з організації та мотивації працівників при загальній координації всіх функцій.

 

Рис. Взаємозв'язок функцій менеджменту

 

Конкретна (специфічна) функція менеджментуфункція, виокремлена відповідно до завдань управління діяльністю організації, або до конкретних стадій виробничого процесу, або за спрямованістю на конкретні чинники виробництва.

До конкретних (специфічних) функцій відносять:

- управління фінансами;

- управління персоналом;

- 2 -

- управління торговельними та технологічними процесами;

- управління працею і заробітною платою;

- управління товарними запасами;

- управління матеріально-технічною базою;

- управління маркетингом;

- управління зовнішньоекономічними зв»язками;

- управління соціальним розвитком персоналу.

Специфічні (особливі) функції виникають внаслідок горизонтального поділу праці, визначають його спрямованість на конкретний об'єкт управління та повністю залежать від організації. Зміст специфічних функцій управління в різних організаціях відображає їхні особливості, зокрема: призначення, тип виробництва, складність виробництва продукції, спеціалізацію тощо. Наприклад, управління основним виробництвом, збутом продукції, постачанням, фінансами, маркетингом.

Кожна специфічна функція управління в організації є комплексною за змістом, і для належного виконання її необхідно здійснити загальні функції (планування, організацію, координацію, мотивацію, контроль).

Поділ функцій на загальні та специфічні певною мірою умовний, оскільки в реальних умовах управління виробництвом вони не існують осібно, а тісно переплітаються між собою, взаємно проникають та доповнюють одна одну. Функції менеджменту перебувають у діалектичному зв'язку, взаємозалежності та єдності.

 

Питання 3. Функції менеджменту як вид управлінської діяльності.

 

 

Організаційна характеристика процесу менеджменту відображає просторову й часову послідовність його перебігу, визначену циклом менеджменту. За змістом

цикл менеджменту — це послідовність виконання функцій менеджменту. Він здійснюється за загальною логічною схемою осмисленої людської діяльності: від формулювання мети до контролю за досягненням.

Отже, цикл менеджменту розпочинається із визначення цілей, які є підставою для розроблення системи заходів щодо їх досягнення та матеріального, фінансового і соціального забезпечення. У такий спосіб відбувається перехід до наступної функції менеджменту •— «планування». Розроблені плани потребують певного зовнішнього оформлення, що забезпечує здійснення функції «рішення».

Для втілення прийнятих рішень у життя необхідно мати певну організацію — структуру, яка виконуватиме плани (структурне організування), і визначити порядок їх реалізації (організування процесів). Отже, наступною функцією менеджменту є «організування». Навіть найдосконаліші рішення потребують у процесі їх реалізації певних змін, уточнень і т. п., а також активізації дій виконавців. Цього досягають застосуванням таких функцій менеджменту, як «оперативне регулювання» й «мотивування». Завершальною стадією управлінського циклу є функція «контролювання».

Усі функції менеджменту взаємопов'язані і взаємно інтегровані. Так, планування організують, мотивують, регулюють і контролюють. Контролювання планують, організують, регулюють, мотивують. Мотивування планують, організують, регулюють, контролюють тощо. Зв'язок між функціями менеджменту забезпечує інформаційний обмін між носіями функцій у процесі комунікацій. Процеси інформаційного обміну і комунікацій часто називають «зв'язковими» у системі менеджменту організації.

Об'єктивізація предметної сфери діяльності в межах кожної загальної функції

- 3 -

менеджменту виявляється у здійсненні працівниками управління конкретних функцій менеджменту. Зв'язок між загальними і конкретними функціями менеджменту можна представити як матрицю функцій.

 

 


Рис. Коло функцій менеджменту

 

 

- 4 -


 

Контрольні питання:

 

1. Дайте визначення поняттю «функція менеджменту».

2. Навіть основін функції менеджменту.

3. Як класифікують функції менеджменту?

4. визначте різницю між загальними та конкретними функціями управління.

5. Що таке управлінська технологія?

 

 

Викладач: __________ Пронак І.М.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 130 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав