Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Читайте также:
  1. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  2. Аржы және несие» кафедрасы
  3. Види інформаційного забезпечення аудиту
  4. Відмінністю інспектування від внутрішнього аудиту є його фіскальна спрямованість.
  5. Господарсько-правова відповідальність у сфері аудиту.
  6. Документальне оформлення аудиту.
  7. Еволюція управлінського обліку і його розвиток в Україні.
  8. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ АУДИТУ
  9. Економічний зміст і завдання обліку основних засобів.
  10. Жалпы және биологиялық химия кафедрасы

Відокремлений структурний підрозділ

«Інститут безперервної фахової освіти»

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

“Бюджетна система”

для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання

 

Дніпропетровськ 2011

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Бюджетна система”для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання.

/Укладач: Наджафов І.Н.– Дніпропетровськ: ВСП ІБФО ДВНЗ ПДАБА, 2011, - 11 с.

 

 

Методичні вказівки включають загальні рекомендації, теми контрольних робіт, рекомендовані літературні джерела з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання.

 

 

Укладач: Наджафов І.Н. доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту ВСП ІБФО ДВНЗ ПДАБА.

 

 

Відповідальний за випуск: Грецінгер О.Б., к.т.н, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту ВСП ІБФО ДВНЗ ПДАБА.

 

Рецензент: В.В. Нагорний, к.е.н., професор кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА».

 

Затверджено на засіданні кафедри

фінансів, обліку та аудиту

ВСП ІБФО ДВНЗ ПДАБА

Протокол від 22.01.2011р. № 3

Завідувач кафедри Грецінгер О.Б.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Контрольна робота значною мірою є заключним етапом у вивченні курсу, коли студент виявляє своє розуміння не лише обраної теми, а й місця, яке вона посідає у всьому курсі, та її взаємозв'язок з іншими проблемами.

У процесі виконання контрольної роботи студент набуває таких навичок, як: збирання та обробка матеріалу; послідовне викладення своїх думок; проведення критичного аналізу за темою роботи тощо. Мета контрольної роботи - набуття вмінь аргументувати свою точку зору та чітко уявляти процеси, які відбуваються в бюджетної системі як складовий фінансової системи України. Виконання контрольної роботи поєднує такі елементи: складання змісту (плану) контрольної роботи; вивчення навчальної літератури за темою; добір і вивчення додаткової літератури за темою; добір за необхідності практичного і статистичного матеріалу та його обробка; написання тексту; оформлення переліку літератури.

Зміст контрольної роботи студент складає самостійно. Слід врахувати, що зміст має відображати основний зміст теми і складатися з вступу, декількох роз­глянутих питання, висновку та переліку літератури.

Література, яку можна використовувати при підготовці до контрольної роботи, наведена в робочій програмі курсу. Враховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову лі­тературу самостійно. Особливо це стосується законів та урядових постанов, статей. Слід залучати поточні матеріали, що опубліковані в журналах: "Финансьґ, "Вопросы зкономики", "Экономические науки", "Мировая зкономика и международные отношения", "Внешняя зкономика", "Економіка України", «Фінанси України» та інші, а також матеріали періодичної преси: "Урядовий кур'єр", "Вісник Націопального банку України".

Робота може бути написана власноруч, надрукована на друкарській машинці (через 1,5 інтервали) чи набрана на комп'ютері. Обсяг роботи не повинен перевищувати 30-35 друк арк.

Лаконічність викладу роботи виключає формальне ставлення до її вико­нання. Зміст контрольної роботи вимагає глибокого засвоєння теоретичних ос­нов і проблемних аспектів курсу, а також практичного матеріалу. Розкриття те­ми повинне повною мірою виявити знання студентів і вміння самостійно сфо­рмувати відповіді, узагальнюючи теоретичні знання та досвід практичної робо­ти. З тексту роботи має, перш за все, випливати розуміння студентом суті пи­тання.

Якщо не була розкрита суть теми та студент не дотримовився вимог офо­рмлення роботи, то робота не зараховується і повертається на доопрацювання. Невеликі огріхи в роботі можуть бути запропоновані студенту для доробки з подальшим представленням роботи. Кожен студент повинен вибрати тему контрольної роботи відповідно до порядкового номера списку в журналі. Якщо в групі є більше двох бажаючих обрати однакову тему, тоді викладач на свій розсуд розподіляє теми контрольних робіт.

Студент може запропонувати власну тему контрольної роботи, яка має відповідати програмі та бути погоджена з викладачем.

Для студентів, у яких виникають труднощі при складанні плану роботи або доборі додаткової літератури, викладач проводить індивідуальні консуль­тації.

 

2. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

1. Бюджетна система, характеристика та взаємозв'язок з іншими ланками фінансової системи..

2. Функції бюджету та їх проявлення на різних рівнях бюджетної
системи.

3. Фінансовий ринок та бюджетна система, їх роль в мобілізації та розподілу фінан­сових ресурсів.

4. Стан бюджетної системі України та перспективи його розвитку.

5. Бюджетна політика держави та її вплив на ефективність функціонування економічної системи.

6. Управління фінансами на рівні бюджетної системи та
його трансформація при переході від адміністративно-командної системи до ринкової економіки.

7. Зміст, значення та організація бюджетного контролю за станом
економіки і розвитком соціально-економічних процесів в суспільстві.

8. Роль фінансів в формуванні, функціонуванні та поширеному
відтворенні бюджетної системи в умовах ринкової економіки.

9. Структура державних фінансів та взаємозв'язок фінансових від­носин різних рівній державного управління економікою.

10. Джерела одержання доходів бюджетів та спрямування державних витрат при різних типах економічної системи.

19. Державний бюджет та методи управління його дефіцитом.

20 Державний кредит та управління державним боргом.

21 Держаний кредит и бюджетна система..

22 Державні цінні папери, їх роль в управлінні державним боргом.

23 Фактори, які впливають на зміну структури бюджетних доходів та витрат.

29.Фінансовий механізм та його роль в забезпеченні ефективного функціонування економіки.

30.Місцеві бюджети та їх роль у бюджетної системі.

31.Механізм урегулювання міжбюджетних відношень в України.

32.Податкова система і бюджетна система країни.

33.Державні позики та їх роль в бюджетної системі країни.

34.Бюджетний дефіцит та методи його регулювання.

35.Бюджетне устрій та принципі організації бюджетної системи України.

36. Бюджетна класифікація України.

37. Бюджетне планування як складова частина фінансового планування.

38.Бюджетний механізм як складова фінансового механізму.

39.Бюджетний процес, сутність, зміст складових частин.

40.Функції та роль державного бюджету України.

41.Доходи и витрати місцевих бюджетів України.

42.Контрольна функція бюджетів країни.

43.Контрольна функція державного бюджету України.

44.Контрольна функція місцевих бюджетів країни.

45.Суть та призначення розподільчої функції державного бюджету України.

46. Суть та призначення розподільчої функції місцевих бюджетів України.

47. Бюджетна система і державний кредит.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі акти

1. Конституція України // Закони України: В 11т. — Верховна Рада України: Ін-т законодавства. — К., 1997. — Т. 10. — С. З—41.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. — К.: Атіка. — 2001. —80 с.

3. Митний кодекс України // Урядовий кур'єр. — 2002. — 14 серп­ня.—№ 148.

4. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.

5. Про державний внутрішній борг України: Закон України // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України: Ін-т законодавства. — К., 1996. — Т. 4. — С. 43—44.

6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України: Ін-т зако­нодавства. — К., 1996. — Т. 5. — С. 13—20.

7. Про державну податкову службу: Закон України // Закони Украї­ни: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. — К., 1996. — Т. 1. — С. 37-47.

8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомос­ті Верховної Ради України. — 1997. — Ст. 170. — № 24. — С. 379—429.

9. Про Рахункову палату України: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. — К., 1997. — Т. 11. —С. 60—76.

10.Про систему оподаткування: Закон України // Відомості Верхов­ної Ради. — 1997. — № 16.— Ст. 119.

11.Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 року.

12.Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48.

13.Про Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Президента України від 13 липня 2000 року № 886/2000.

14.Про затвердження Положення про Міністерство фінансів Украї­ни: Указ Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99.

 

Навчальна і наукова література, офіційні та статистичні видання

15.Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в XX столітті: (Теоре­тична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000. — 302 с.

16.Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. / Передмова і наук, редагування. В. М. Фе­досова. — К.: Либідь, 2000. — 654 с.

17.Бюджетна система України: Навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бес­кид, В. Г. Дем'янишин та ін. — К.: НЮС, 2000. —400 с.

18.Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Під­ручник. — К.: НЮС, 2002. — 608 с.

19.Германчук П. К, Стефанюк І. Б., Рубан Н. і, Ачександров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. — К.: НВП «АВТ», 2004. — 424 с.

20.Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. — М.: Прогресе, 1978.

21.Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. — Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.

22.Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наук, думка, 1999. — 303 с.

23.Загородній А. Г, Вознюк Г Я., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. — С. 58.

24.Ивановский В. В. Учебник государственного права. — Казань, 1913. —С. 56.

25.Классики теории государственного управлення: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда: Пер. с англ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.

26.Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1993. — 702 с.

27.Мидлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие решений: Пер. с англ. — М.: Аудит, 1997.

28.МилльДж. Стюарт. Размышления о представительном правле­ний: Пер. с англ. — СПб., 1863. — С. 79.

29.Мітіліно М. Основи фінансової науки. — К.: Держ. вид-во України, 1929. —С. 114.

30.Мортон А. Л. История Англии: Пер. с англ. — М.: Иностр. ли­тература, 1950. — С. 62—66.

31.Озеров И. X. Основы финансовой науки. — Вьіп. II. — М.: Тип. И. Д. Сьітина, 1910. —С. 4.

32.Отчет о мировом развитии, 1997: государство в меняющемся мире: Пер. с англ. — М.: Прайм-ТАСС, 1997. — С. 107—108.

33.Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли: Пер. с англ. — М.: Иностр. литература, 1962. — С. 374.

34.Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. — К: НЮС, 1998. — 224 с.

35.Саймон Г. А. Адміністративна поведінка: Пер. з англ. — К.: Ар­тЕк, 2001. —С. 12.

36.Свенссон Б. Экономическая преступность: Пер. с швед. — М.: Прогресе, 1987. —С. 118.

37.Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. — К.: АртЕк, 2000. — С. 389,435.

38.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-дов: Пер. с англ. — М.: Соцзкгиз, 1962. — С. 28.

39.Суторміна В. М. Фінанси капіталістичних держав. — К.: Вища школа, 1970. — С. 225.

40.Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — податки—бізнес / За ред. проф. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1992. — 328 с.

41.Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб­ник для самост. вивч. дисц.— К.: КНЕУ, 2001.— 116 с.

42.Федосов В., Опарін В., Льовочкін С Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.

43. Финансово-кредитный словарь. — М.: Финансы и статистика, 1984. —Т. 1. —С. 282.

44. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: КНЕУ, 2002. — С. 450.

 

Укладач:

Наджафов Ісмаил Надирович,
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав