Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державна регіональна політика її сутність і завдання

Читайте также:
  1. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  3. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  4. В) сутність права – в його можливості забезпечення верховенства прав та свобод людини та реалізації загальносоціальних функцій.
  5. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  6. Викладач, який видав завдання____________________________________
  7. Вимоги й завдання до методики навчання плаванню
  8. Гуманітарний та соціальний розвиток Збройних Сил України: сутність, мета та принципи
  9. Дайте визначення політичного режиму та вкажіть його сутність ознаки та критерії типології
  10. Демографічна політика у розвинутих країнах

Тема 5

 

Сутність, мета і завдання РЕГІОНАЛЬНальної економічної політики

 
 

 

 


5.1. Державна регіональна політика її сутність і завдання

5.2. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

5.3. Принципи регіональної економічної політики України

 

 

Необхідність розроблення та реалізації державної регіональної політики зумовлена наявністю значних відмінностей і суперечностей між окремими регіона­ми, що особливо чітко виявляються в умовах переходу до ринкових відносин. Регіональна політика держави спрямована на за­безпечення збалансованого комплексно-пропорційного розвитку ок­ремих регіонів, створення сприятливих умов для успішного функціо­нування господарських об'єктів і проживання населення, для розвитку ринкових відносин.

 

Державна регіональна політика її сутність і завдання

 

У період поступового переходу економіки України до ринкових відносин зростає актуальність проблеми регіонального управління су­спільним життям, яке називають регіональною політикою. Сучасна регіональна політика розглядається як діяльність держави, що спрямована на економічну оптимізацію регіональної структури країни та відносин між центром і територіями з метою забезпечення збалансованого розвитку за рахунок максимально ефективного використання наявних внутрішніх і залучення зовнішніх ресурсів. При роз­будові унітарної децентралізованої держави необхідно здійснити два головних завдання – розробити та реалізувати систему раціонального використання інтегрального потенціалу території України та надати регіонам можливість для переходу до саморозвитку і самоуправління, для самостійного формування в них ринкових відносин з урахуван­ням кожним регіоном своїх особливостей

Державна регіональна політика – це діяльність держави, спрямована на забезпечення комплексного економічного, політичного, соціаль­ного та культурного розвитку окремих територій країни. Питання ре­гіональної політики необхідно розв'язувати водночас з усім комплек­сом питань суспільного розвитку нашої держави. Існуючи територіальні відмінності – це специфічний невичерпний ресурс в інтегральному потенціалі України, ефективність якого забезпечується науково об­грунтованим його використанням, адже територія є не тільки поліго­ном для розвитку і розміщення продуктивних сил, але й середовищем життєдіяльності людей. Для окремих видів підприємств територія – це економічна категорія, що безпосередньо впливає на його господарсь­ку діяльність. Тому тактичним завданням регіональної політики є за­безпечення збалансованого комплексно-пропорційного розвитку ок­ремих регіонів, створення сприятливих умов для успішного функціо­нування господарських об'єктів і проживання населення.

Необхідність розроблення та реалізації державної регіональної політики зумовлена наявністю значних відмінностей і суперечностей між окремими регіона­ми, що особливо чітко виявляються в умовах становлення ринкових відносин. В Україні існують значні відмінності в рівнях концентрації промисловості по регіонах, що впливає на рівень життя людей, умови їхньої життєдіяльності, екологічну ситуацію. В економічному відношенні високий рівень концентрації промисловості в окремих регіонах сьогодні не супроводжується аналогічним рівнем ефективності функціонування господарства цих регіонів. Особливої уваги заслуговує економічна ситуація в старопромислових (наприклад, Донбас) регіонах, яка значною мірою склалася історично й зумовлена переважно їх моноспеціалізацією. Загострення економічних, екологічних і соціальних проблем у цих регіонах вимагає регулювання їх розвитку через установлення відповідних пріоритетів, тобто надання пе­реваг окремим галузям господарства або видам діяльності. Особливо актуальною як в окремих регіонах, так і в державі в цілому є проблема забезпечення населення робочими місцями, тобто розвиток галузей і ви­дів діяльності, які б могли запобігти масовому вивільненню робочої сили і водночас сприяти створенню нових робочих місць. Забезпечення опти­мальної зайнятості населення – умова економічної стабільності в державі та сталого економічного розвитку.

Стратегічним завданням регіональної політики є макроекономічне обгрунтування та розробка оптимальної перспективної територі­альної структури життєдіяльності населення. Основним засобом здійснення довготермінової стратегії регіональної політики виступає створення регіональних програм соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних утворень. Розміщення про­дуктивних сил має бути, насамперед, зорієнтоване на слаборозвинуті, депресивні, а також високоурбанізовані промислові території та ве­ликі міста. Регіональні програми повинні бути не лише засобом розв'я­зання регіональних проблем, загального впорядкування розміщення продуктивних сил, а й інструментом реалізації загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку.

Конкретним завданням регіональної політики є комплексне дос­лідження адміністративно-територіальних одиниць із метою реалізації державних регіональних програм, спрямованих на організацію розмі­щення продуктивних сил, на здійснення загальнонаціональної стра­тегії соціально-економічного розвитку, на використання регіональних можливостей та їх резервів, на формування у регіонах ринкових від­носин.

Відповідно до цього першочерговими задачами є:

– кількісна і якісна оцінка ресурсного потенціалу регіонів (природні, трудові, виробничі, фінансові, рекреаційні, науково-технічні тощо ресурси), потенційних можливостей внутрішніх і зовнішньоекономічних зв'язків;

– аналіз специфіки просторової диференціації демографічних процесів, оцінка системи розселення та розміщення об'єктів соціальної інфраструктури, оцінка впливу цих факторів на соціально-економічний розвиток регіонів;

– проведення організаційно-економічних заходів, спрямованих на вирівнювання показників соціально-економічного розвитку окремих регіонів, виявлення де­пресивних територій і розробка програм щодо їхнього розвитку;

– обгрунтування територіальних пропорцій за допомогою економічного районування;

– удосконалення адміністративно-територіального устрою України, що дасть змогу поліпшити управління регіонами за рахунок оптимального поєднання інтересів держави та місцевого самоврядування;

– аналіз ефективності використання соціально-економічного потенціалу України у зв'язку зі зміною її геополітичного положення;

– проведення еколого-економічної оцінки території, її районування та здійснення на цих засадах експертизи регіональних програм, проектів;

– удосконалення економічного механізму регіонального розвитку через зміцнення фінансової бази місцевих органів самоврядування, створення загальнодержавного фонду для реалізації державних регіо­нальних програм, розвиток ринкової економіки і підприємництва, організацію регіональних замовлень на товари і послуги тощо;

– здійснення комплексного підходу до впровадження досягнень науково-технічного прогресу у формах науково-технічних програм, технополісів, технопарків, тех­нологічних, наукових та інноваційних центрів;

– удосконалення управління регіональним розвитком шляхом розширення господарських та організаційних повноважень місцевих органів самоврядування, у поєднанні з державним (централізованим) управлінням;

– управління на всіх рівнях професійно підготовленими управлінськими кадрами.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав