Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Читайте также:
  1. A) Лицо, которое по закону обязано платить налог.
  2. B) потребитель получает от потребления дополнительной единицы блага.
  3. C) защиту от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина
  4. C. части государства не имеют своих законодательных органов
  5. D) кибернетическим закономерностям.
  6. E) Все указанные положения являются положениями принципа законности
  7. I и II этапы развития законодательного регулирования рынка рекламы
  8. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  9. I. Закон Костромской области о прогнозировании, программе социально-экономического развития Костромской области и областных целевых программах
  10. I.3. Законы сохранения в механике

Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми економіки: ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?

Виробництво завжди ведеться задля задоволення потреб людей.

Потреба – це нужда в чомусь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому, внутрішній збудник активності.

Відбиваючи внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей, потреби утворюють складну систему, яку можна структурувати за різними критеріями.

У найзагальнішому вигляді виділяють:

- біологічні потреби – забезпечують існування людини як біологічної істоти (їжа, житло, одяг);

- соціальні – зумовлені соціальною природою людини (спілкування, визнання);

- духовні (творчість, самореалізація).

Задовольнити всі потреби одночасно неможливо, тому людина ронжирує їх, тобто розміщує за ступенем важливості. Допомогу в розумінні такої субординації дає відома піраміда Маслоу.

Піраміда Маслоу

 

 

Самовираження

 
 


 

Повага

Соціальні проблеми

Безпека і захищеність

 

Фізіологічні потреби

Відомі інші моделі ієрархії людських потреб, зокрема Ф. Герцберга, К. Алдифера.

Задоволення первинних потреб породжує бажання задовольняти наступні за вагомістю які стають рушійною силою свідомої діяльності.

Економічні потреби – це потреби в економічних благах.

Задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спонукальним мотивам виробництва, розподілу обміну та споживання у рамках певної системи соціально-економічних відносин.

Класифікація економічних потреб:

а) за характером виникнення:

- первинні – пов’язані з самим існуванням людини (їжа, житло, одяг);

- вторинні – виникають та змінюються з розвитком цивілізації (одяг, моб. зв'язок, інформація)

б) за засобами задоволення:

- матеріальні;

- нематеріальні (духовні).

в) за суб’єктами вияву:

- особисті;

- колективні;

- суспільні.

г) за нагальністю задоволення:

- першочергові;

- другорядні.

д) за можливостями задоволення:

- насичені (вгамовні, мають межі);

- ненасичені (не мають меж).

е) за участю у відтворювальному процесі:

- виробничі (у засобах виробництва);

- невиробничі (у споживчих благах).

є) за кількісною визначеністю та мірою реалізації:

- абсолютні (що є орієнтиром економіки);

- дійсні (є нормою для даного періоду);

- платоспроможні;

- фактичні.

Потреби мають динамічний, мінливий характер; вони породжують та стимулюють виробництво, а виробництво в свою чергу задовольняє існуючі та породжує нові потреби.

Однак зростання та розвиток потреб завжди випереджає можливості виробництва і не збігається з рівнем фактичного споживання. У цьому виявляється авангардна роль потреб, що знайшла відображення векономічному законі зростання потреб:

безперервний розвиток потреб є рушійною силою економічного та духовного прогресу людства, що, у свою чергу, стимулює появу дедалі нових і нових потреб.

Особливості вияву економічного закону зростання потреб за сучасних умов:

- перехід від домінування матеріальних до пріоритетного розвитку духовних потреб;

- індивідуалізація потреб;

- розумне самообмеження споживання;

- перехід від речової структури споживання до переважання у ній послуг.

Удосконалення людини як особистості, людська фантазія, конкуренція виробників і сучасні комунікації стимулюють постійний розвиток і урізноманітнення потреб. Але прагнення людини задовольнити зростаючі потреби постійно наштовхується на відносну обмеженість ресурсів.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав