Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Охарактеризувати особливості кредитно-модульної системи у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Читайте также:
  1. GRID- системи
  2. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  3. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  4. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  5. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.
  6. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  7. Адаптація до фізичних навантажень системи імунітету.
  8. Адаптація до фізичних навантажень системи крові.
  9. Азақстандағы жекешелендіру процесі Чехословакияда қолданылған моделге ұқсастықпен жүзеге асырды.
  10. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу

Головна особливість соціально-педагогічної діяльності, яка, в свою чергу, визначає специфіку підходів до організації підготовки майбутніх фахівців полягає у тому, що спектр закладів, де може працювати такий спеціаліст, надзвичайно широкий. Він включає не лише всі типи і види освітніх закладів, але й заклади і служби інших відомств (соціального захисту населення, охорони здоров’я, юстиції, культури), а також громадські та релігійні організації, які надають різноманітні види соціально-педагогічної допомоги, вирішують завдання соціального виховання і освіти. Як результат, діяльність соціального педагога охоплює клієнтів всіх вікових категорій від дітей та молоді до людей літнього та старого віку.

Друга найбільш суттєва особливість спеціальності “Соціальна педагогіка” полягає у тому, що фахівець у процесі навчання повинен бути підготовленим до роботи з усіма категоріями населення. Студент, який навчається за цією спеціальністю, може в подальшому працювати у звичайній школі і соціальному закладі, з інвалідами та сиротами, з дошкільнятами і старшими підлітками, причому робота соціального педагога з різними категоріями населення має яскраво виражену специфіку, вона неоднакова в різних закладах і службах. І до цього студент також повинен бути професійно підготовленим.

На сучасному етапі розвитку вищої школи досить гостро постало питання переорієнтації системи підготовки майбутніх спеціалісті, суттєвого підвищення їхнього фахового рівня та підняття конкурентоспроможності. Новий підхід у вузах є виправданим та доцільним з огляду на те, що у системі професійної підготовки фахівців із вищою освітою здійснюється модернізація в контексті європейських вимог. Відзначимо також і такий аспект, що однією із передумов входження України до Європейської зони вищої освіти є, поряд із реалізацією ідей Болонського процесу, запровадження навчання на основі кредитно-модульної системи. Відзначимо, що кредитно-модульна (трансферна) система – модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). У цілому, слід зазначити, що в кредитно-модульній технології передбачено переорієнтацію системи навчання з лекційно-інформативної у площину індивідуально-диференційованого підходу з великим акцентом на організацію самоосвіти студентів.

Метою впровадження зазначеної системи організації навчального процесу є підвищення якості вищої освіти і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників. Основними завданнями кредитно-модульної системи підготовки фахівців є: використання системи академічних кредитів, які відповідають Європейській кредитно-трансферній системі; стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти. До суттєвих переваг кредитно-модульної системи організації навчального процесу належить те, що «... розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача та повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності» [5, с. 25].

Таким чином, в таких умовах зменшується частка прямого, зовні заданого інформування та передачі знань від викладача до студентів, при цьому суттєво збільшується самостійна науково-дослідницька діяльність майбутніх фахівців.

Важливим чинником кредитно - модульної системи є можливість виділити основні наскрізні ідеї, на розкриття і засвоєння яких спрямований кожний модуль. Такий підхід дає змогу по-перше зменшити аудиторне навантаження на студентів та суттєво підвищити фаховий рівень соціальних педагогів під час оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями та навичками.

Кредитно-модульна система є суттєвим чинником стимулювання ефективної роботи як викладача так і студента, тому, що значно збільшується проміжок часу для їхнього безпосереднього спілкування у процесі навчального процесу.

Зазначимо, що при організації навчання студентів на основі кредитно-модульної технології зберігається система модульної організації дисципліни. Причому модулі конструюються як системи навчальних елементів, що об’єднані на основі відповідності визначеному об’єкту професійної діяльності. Отже, модуль розглядається як деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст та дає змогу оперувати цією інформацією в процесі навчальної діяльності студентів.

У кожному ВНЗ, де впроваджується кредитно- модульна система розробляються програми навчальних дисциплін (змістових модулів), структурні схеми залікових кредитів курсу, теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань, перелік методів навчання та оцінювання, систему розподілу балів, які присвоюються студентам, тестові завдання, запитання для поточного і підсумкового оцінювання знань студентів, списки основної та додаткової літератури, а також теоретичний матеріал курсу.

Теоретичні знання та практичні вміння, які мають можливість отримати студенти з навчального курсу дозволять майбутнім спеціалістам уникнути негативних моментів у їх практичній професійній діяльності.

Сучасне соціальне замовлення пов’язує вимоги до підготовки майбутнього фахівця на основі формування соціально-професійних якостей, які базуються на критеріях об’єму та повноти конкретного знання. Перш за все суасному випускнику повинні бути притаманні прагнення до постійного поповнення знань, здатність самостійно ставити і вирішувати різноманітні завдання професійного характеру, висувати альтернативні рішення і виробляти критерії для відбору найбільш ефективних з них.

Оптимальним підходом до організації навчального процесу підготовки спеціалістів у соціальній сфері, згідно із окреслених перспектив, вважаємо кредитно-модульну технологію навчання.

 

27. Розкрити специфіку здійснення позанавчальної виховної роботи у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Позанавчальна діяльність здійснюється у сфері вільного часу, яка забезпечує формування моральних, загальнокультурних, цивільних та професійних якостей особистості майбутнього фахівця. Основними формами організації позанавчальної виховної роботи можуть бути масові, групові та індивідуальні. Особливістю масових форм виховної роботи є широка участь у ній студентів. До цих форм виховної роботи належать:

- проведення читацьких конференцій;

- зустрічі з вченими, видатними людьми;

- тематичні тижні, олімпіади з предметів, дні факультетів, кафедр;

- конкурси, виставки тощо.

Проводяться вказані заходи у вищих навчальних закладах на факультетах, на організаційно-виховних годинах за допомогою кафедр, кураторів, студентського активу. Важливо, щоб такі заходи проходили в атмосфері особистої причетності до обговорюваних проблем, щоб студенти були організаторами і учасниками: запрошували гостей, готували виставки тощо. Особливе місце у виховній роботі належить безпосереднім контактам студентів з цікавими людьми. Вони надають виховній роботі емоційного характеру, мають істотний вплив на патріотичні почуття студентів.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав