Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Читайте также:
  1. E) с момента заключения подозреваемого под стражу до уведомления его об окончании производства следственных действий и разъяснения права ознакомиться с материалами уголовного дела
  2. II. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса «Актуальные проблемы уголовного права».
  3. II. Общие принципы Конвенции о правах ребенка и законодательства Российской Федерации
  4. II. Основные права и обязанности обучающихся
  5. II. Права и обязанности сторон
  6. II. Происхождение права
  7. III. Основные права и обязанности Академии
  8. IV. Обязанности и права студентов в период прохождения производственной практики
  9. VI. другие полномочия правительства. В Японии правительство принимает решения о 1)всеобщей и частичной амнистии, 2)смягчении и отсрочке наказаний и восстановлении в правах.
  10. VII. Основы уголовного права

Студенти повинні знати:

- сучасні проблеми визначення предмету, методу і система господарського права та міжнародного приватного права;

- понятійний апарат з дисциплін «Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми міжнародного приватного права»;

- проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання;

- особливості державного регулювання господарської діяльності та проблеми його правового забезпечення;

- основні тенденції сучасного розвитку господарських відносин;

- особливості правосуб’єктності суб’єктів господарювання та інших учасників відносин у сфері господарювання;

- суть основних господарсько-правових інститутів;

- проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері господарювання;

- норми, щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні, реєстрації суб’єктів господарювання;

- засади державного регулювання комерційної діяльності;

- отримання суб’єктами господарювання дозволів, ліцензій, патентів;

- особливості правового режиму кожного з видів майна суб’єктів комерційного права;

- засоби захисту прав та інтересів підприємців.

- принципові положення щодо місця та ролі міжнародного приватного права у загальній структурі міжнародного права та в окремих національних правопорядках;

- методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному праві;

- найбільш важливі підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного права;

- теоретичні засади та складнощі практичного застосування інститутів міжнародного приватного права, які розглядаються в даному курсі;

- тенденції подальшого розвитку цих інститутів у світлі теорії міжнародного приватного права та відомої в Україні світової практики їх застосування;

- орієнтовні перспективи шляхів можливого удосконалення відповідних норм національного законодавства.

Студенти повинні вміти:

- самостійно орієнтуватися у чинному законодавстві та спеціальній літературі;

- вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією;

- виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського та міжнародного приватного права;

- самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та міжнародно-правових норм, розв’язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобути знання, вміння та навики.

- піддавати аналізу тексти міжнародних договорів з питань, пов'язаних з міжнародним приватним правом;

- пов’язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;

- знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом;

- знаходити місце конкретних приватних норм у загальній системі міжнародного приватного права;

- пов'язувати їх аналіз з тенденціями розвитку відповідних підгалузей міжнародного приватного права;

- передбачати можливі наслідки застосування національного законодавства у його існуючому вигляді;

Відповіді студентів повинні задовольняти наступним вимогам:

- у них викладається теорія з питання яке розглядається;

- аналіз відповідних понять;

- висунуті положення повинні бути підкріплені фактами, прикладами;

- використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (між предметний зв’язок).

- Відповіді студентів повинні бути самостійними, із творчим відношенням до питання що розглядається, юридично грамотними.

Форма проведення комплексного екзаменуз дисциплін: «Актуальні проблеми міжнародного приватного права» – усна, з наданням можливості підготовки до відповіді в письмовій формі.

При проведенні екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 студентів. Для підготовки до відповіді студенту має надаватися не менше 30 хвилин.

Для усної відповіді студента, який екзаменується, надається час необхідний для повного висвітлення поставлених в екзаменаційному білеті питань. Зазвичай він знаходиться у межах 15 хвилин.

Веде екзамен голова предметної комісії, який має право вирішального голосу під час оцінювання знань студентів.

Після закінчення відповіді студента, членами комісії можуть бути задані уточнюючі й додаткові питання в межах питань білету.

Уточнюючі та додаткові питання члени комісії задають на державному екзамені за таких обставин:

- відповідь студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

- у відповіді допущені суттєві помилки.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав