Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Читайте также:
  1. E) с момента заключения подозреваемого под стражу до уведомления его об окончании производства следственных действий и разъяснения права ознакомиться с материалами уголовного дела
  2. II. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса «Актуальные проблемы уголовного права».
  3. II. Общие принципы Конвенции о правах ребенка и законодательства Российской Федерации
  4. II. Основные права и обязанности обучающихся
  5. II. Права и обязанности сторон
  6. II. Происхождение права
  7. III. Основные права и обязанности Академии
  8. IV. Обязанности и права студентов в период прохождения производственной практики
  9. VI. другие полномочия правительства. В Японии правительство принимает решения о 1)всеобщей и частичной амнистии, 2)смягчении и отсрочке наказаний и восстановлении в правах.
  10. VII. Основы уголовного права

Студенти повинні знати:

- сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи цивільного права;

- основні тенденції сучасного розвитку цивільних правовідносин;

- особливості правосуб’єктності суб’єктів цивільного права;

- основні положення інституту права власності;

- основні тенденції розвитку інститутів договірних та недоговірних зобов’язань;

- проблемні аспекти права власності та права інтелектуальної власності;

- сучасні тенденції розвитку інституту спадкування;

- сучасні проблеми визначення цивільно-правової відповідальності;

- поняття та способи захисту суб’єктивних цивільних прав;

- поняття, умови, види, форми цивільно-правової відповідальності;

- підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності;

- особливості цивільно-правової відповідальності в договірних та деліктних відносинах;

- зміст норм цивільного законодавства;

- стан науково-теоретичного дослідження проблематики цивільно-правової відповідальності;

- особливості відшкодування матеріальної шкоди;

- особливості відшкодування моральної шкоди;

- теоретичні засади та складнощі практичної реалізації притягнення осіб до цивільно-правової відповідальності;

- тенденції подальшого розвитку інституту цивільно-правової відповідальності за законодавством України;

- орієнтовні перспективи шляхів можливого удосконалення відповідних норм законодавства, яке регулює цивільно-правову відповідальність.

Студенти повинні вміти:

- використовувати норми цивільного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

- аналізувати відносини, що складають суть справи;

- приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства;

- передбачати можливі наслідки застосування національного законодавства у його існуючому вигляді.

Відповіді студентів повинні задовольнятинаступнимвимогам:

- у них викладається теорія з питання яке розглядається;

- аналіз відповідних понять;

- висунуті положення повинні бути підкріплені фактами, прикладами;

- використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (між предметний зв’язок).

Відповіді студентів повинні бути самостійними, із творчим відношенням до питання що розглядається, юридично грамотними.

Форма проведення комплексного екзамену з дисциплін: «Актуальні проблеми цивільного права» – усна, з наданням можливості підготовки до відповіді в письмовій формі.

При проведенні екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 студентів. Для підготовки до відповіді студенту має надаватися не менше 30 хвилин.

Для усної відповіді студента, який екзаменується, надається час необхідний для повного висвітлення поставлених в екзаменаційному білеті питань. Зазвичай, він знаходиться у межах 15 хвилин.

Веде екзамен голова предметної комісії, який має право вирішального голосу під час оцінювання знань студентів.

Після закінчення відповіді студента, членами комісії можуть бути задані уточнюючі й додаткові питання в межах питань білету.

Уточнюючі та додаткові питання члени комісії задають на державному екзамені за таких обставин:

- відповідь студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

- у відповіді допущені суттєві помилки.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав