Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

1. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні: Монографія / Я.М. Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскін, В.М. Венецька, І.М. Кучеренко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 456 с.

2. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: Навчальний посібник / За ред. М.К. Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 624 с.

3. Відшкодування моральної шкоди. Коментар. Законодавство. Судова практика / за ред. М. К. Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 288 с.

4. Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб: Монографія. – Т.: «Підручники і посібники», 2008. – 176 с.

5. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: [монографія] / Ю. О. Заіка. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.

6. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

7. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції Закону України від 11.02.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 18. – Ст. 141.

8. Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону України від 1.12.2005 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

9. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

10. Закон України «Про оренду землі» (в редакції Закону України від 2.10.2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. –
Ст. 102.

11. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –
№ 1. – Ст. 1.

12. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – С. 7. – Ст. 3014.

13. Закон України «Про страхування» (в редакції Закону України від 4.10.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. –
Ст. 50.

14. Закон України «Про фінансовий лізинг» (в редакції Закону України від 11.12.2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.

15. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 96.

16. Кінаш Я., Терехова О. Проблеми страхування цивільно-правової відповідальності та шляхи її вирішення / Я. Кінаш, О. Терехова // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 344-350.

17. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349.

18. Коросташивець Ю. До питання про відповідальність за договором на готельне обслуговування / Ю. Коросташивець // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 33-37.

19. Кохановська О. Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід // Право України. – 2014. - № 2. – С. 57 – 69.

20. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: [навч.-практ. посібник] / О. Є. Кухарєв. – К.: Правова єдність, 2011. – 222 с.

21. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: [моногр.] / В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 319 с.

22. Луць В.В. Інститут договору в цивільному праві // Право України. – 2014. - № 2. – С. 25 – 33.

23. Матвєєв П. Особливості правового режиму використання ноу-хау та комерційної таємниці в інноваційній економіці України / П. Матвеєв // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 72-75.

24. Михалюк О. Особливості виконання договору доручення третьою особою / О. Михалюк // Право України. – 2013. – № 5. – С. 398-404.

25. Міхно О. Підстави цивільно-правової відповідальності у разі порушення договірного зобовʼязання / О. Міхно // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 68-71.

26. Наріжний С. Застава як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань із передання майна у тимчасове користування / С. Наріжний // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. –
С. 88-91.

27. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – [5-е вид. перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2013. –
Т.1. – 832 с.

28. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – [5-е вид. перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2013. –
Т.2. – 1120 с.

29. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія / О.О. Отраднова. – Київ: Юрінком Інтер, 2014. – 327с.

30. Пилипенко С.А. Окремі питання розгляду судами справ щодо страхового відшкодування / С. А. Пилипенко // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 322-328.

31. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 46. – Ст. 1881.

32. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – С. 66. – Ст. 632.

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 р. № 6 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки): станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.М. Сибіга, П.В. Хотенець. – Х.: Право, 2012. – С. 77-94.

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.1996 р. № 5 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки): станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.М. Сибіга, П.В. Хотенець. – Х.: Право, 2012. – С. 126-135.

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» від 22.12.1995 р. № 20 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972 – 2012 роки): станом на 1.11.2012 р. / упоряд.: В.І. Борисова, І.П. Жигалкін, О.М. Сибіга, П.В. Хотенець. – Х.: Право, 2012. – С. 118-125.

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008р. № 7 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972 – 2012 роки): станом на 1.11.2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Х.: Право, 2012. – С. 228-239.

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, також ділової репутації фізичної та юридичної особи» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. – С. 7.

38. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у 2010 – 2011 роках» від 30.03.2012 р. № 2 // Закон і Бізнес від 04.2012 р. – 2012. – № 18.

39. Сібільов М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин // Право України. – 2014. – № 2. – С. 34 – 44.

40. Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах: монографія / Н.Б. Солтис. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – 172с.

41. Спадкове право України / Ю. О. Заіка, Э. О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

42. Спасибо-Фатєєва І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: Вибр. наук. пр./ І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 767 с.

43. Спасибо-Фатєєва І.В. Юридичні особи за Цивільним кодексом України // Право України. – 2014. - № 2. – С. 70 – 79.

44. Статут автомобільного транспорту Української РСР: Затверджено постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.06.1969 р. № 401 // Зібрання постанов Уряду УРСР. – 1969. – № 7. – Ст. 88.

45. Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР: Затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10.1955 р. № 1801 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] (www.zakon.rada.gov.ua).

46. Статут залізниць України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6.04.1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – С. 150.

47. Страхове право України: [навч. посіб.] / за ред. Ю.О. Заіки, С.А.

48. Судова практика. Вирішення спорів у справах про визнання кредитних договорів недійсними / О. В. Благовестев. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 768 с.

49. Транспортне право. Хрестоматія з курсу: [навч. посіб.] / Одес. нац. мор. акад.; [уклад. Б. В. Бабін]. – О.: Букаєв В.В., 2013. – 331 с.

50. Транспортне право України: навч. посібн. / Ю.О. Заіка, Н.В. Демиденко, О.О. Лов’як та ін.; за заг. ред. Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко. – К.: КНТ, 2014. – 184с

51. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права: [моногр.] / за заг. ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – 296 с.

52. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: [Підручник] / [С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496с.

53. Цивільне право України: Загальна частина / За редакцією професорів І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав