Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011.

2. Закон України «Про державну службу»// Відомості Верховної Ради України, 2012, № 26, ст.273.

3. Закон України «Про звернення громадян» (З останніми змінами відповідно до Закону від 29.11.2012, підстава 5477-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256.

4. Закон України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради України. 2012, № 19-20, ст. 179.

5. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» (З останніми змінами відповідно до Закону № 2500-VI (2500-17) від 07.09.2010 // Урядовий кур’єр, 1999, 28 січня.

6. Кодекс адміністративного судочинства України. (З останніми змінами відповідно до Закону№ 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012) // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 136с.

7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр вiд 15.02.2011 - № 28.

9. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Урядовий кур'єр вiд 14.12.2010 - № 234.

12. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні // Указ Президента України від 20.02.2006 №140/2006// Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, стор. 39, стаття 421, код акту 35288/2006

13. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22.07.1998// (З останніми змінами відповідно до Закону № 340/2006 (340/2006) від 03.05.2006 // Офіційний вісник України. – 1999. – №21. – Ст.943.

14. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", всеукраїнська науково-практична конференція(2010; Донецьк).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", 10 грудня 2010 р., м. Донецьк: матеріали конф. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та адмін. діяльн. - Донецьк: [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко],
2010. - 372 с.

15. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Сінєльнік, І. О. Сквірський; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 152 с.

16. Адміністративне право: підручник / [Ю. П. Битяк та ін.]; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2013. - 624 с.

17. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / Галунько В. В. [та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон: Херсонська міська друкарня, 2010. - 378 с.

18. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / В. Б. Адміністративне право України. Т. 1:Загальне адміністративне право / [Галунько В. В. та ін.; за заг. ред. В. В. Галунька]. - 2011. -
320 с.

19. Адміністративно-правовий захист прав громадян: навч.-метод. посіб. / [К. К. Афанасьєв та ін.]; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. - 279 с.

20. Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації: інформ. матеріали для Херсонської обл. / Херсонське міське громадське об'єднання «Ліга-Про» / Артем А.... Петкевич (розроб.). — Херсон: Херсонська міська друкарня, 2009. — 105с.

21. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. — К.: Атіка, 2007. — 864 с.

22. Алексєєв В. М. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: [кол. моногр.] / Секретаріат Кабінету Міністрів України / Ніна Романівна Нижник (заг.ред.), Наталія Трохимівна Гончарук (заг.ред.). — [Д.]: [Монолит], 2009. — 383с.

23. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навч. посіб. / К. К. Афанасьєв; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. - 175 с.

24. Бринцева Л. В. Адміністративний порядок вирішення адміністративно-правових спорів: загальна характеристика та шляхи удосконалення [Текст]: монографія / Л. В. Бринцева. - Х.: ФІНН, 2011. - 119 с.

25. Вплив Європейського Союзу на національне адміністративне судочинство [Текст]. - Einfluss der Europäischen Union auf die Nationale Erwaltungsgerichtsbarkeit: матеріали наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2011 р./ [упоряд. С. О. Осятинський]; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нім. служба акад. обмінів, Ун-т ім. Георга-Августа м. Гьотінген. - Х.: ХНУВС, 2012. - 148, 142 с.

26. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер'янова; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Юридична думка, 2010. - 495 с.

27. Женетль С. 3. Административные процедуры в ракурсе административных реформ: монография / С. Ж. Женетль. - М.: КноРус, 2008. - 240 с.

28. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" [Текст]: наук.-практ. комент. / [Бандурка О. М. та ін.]; за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки; наук. ред. д-ра юрид. наук, ст. наук. сп. В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. - Х.: НікаНова, 2012. - 224 с.

29. Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін.; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. - К.: [НАДУ], 2010. - 27 с.

30. Кісіль З. Р. Адміністративне право: навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - К.: Правова єдність, 2011. - 695 с.

31. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний процес [Текст]: навч. посіб. / Колпаков В. К., Гордєєв В. В. - Х.: Харків юридичний, 2012. - 227 с.

32. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу [Текст]: навч. посіб. / О. В. Кузьменко; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 207 с.

33. Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні: монографія / М. Н. Курко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.

34. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм: монографія / Я. В. Лазур; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К.: Четверта хвиля, 2010. – 283 с.

35. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: монографія / Р. С. Мельник. - Х.: [Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ], 2010. -
398 с.

36. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти: [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.]; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К.: Основа, 2011. - 149 с.

37. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / О. І. Миколенко. - X.: Одіссей, 2010.-368 с.

38. Миколенко О. І. Загальні методи наукового пізнання та науки адміністративного процедурного права / О. І. Миколенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: зб. наук, праць. - 2009. - Т. 12 (Випуск 25). - Ч. 2. - С. 52-59.

39. Миколенко О. І. Концептуальні підходи щодо кодифікації законодавства про адміністративну відповідальність / О. І. Миколенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. - 2006. - Т. 9 (Вип. 10).-С. 96-104.

40. Миколенко О. І. Проблеми розвитку науки адміністративного права і процесу / О. І. Миколенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 3. - С. 114-117.

41. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія / О. І. Миколенко. - X.: Бурун Книга, 2010. - 336 с.

42. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці: монографія / Ніколаєнко Наталія Олександрівна; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського», Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв: МНУ, 2011. - 392 с.

43. Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні: монографія / М. М. Ониськів; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Юридична думка, 2010. - 195 с.

44. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) [Текст]: монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - 2-ге вид., зі зінами та допов. - Х.: Право, 2012. - 135 с.

45. Прокопенко Л. Л. Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби в Дніпропетр. обл. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - 123 с.

46. Прудиус Л. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід: наук. розробка / Л. В. Прудиус; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотворч. процесу. - К.: [НАДУ], 2010. - 37 с.

47. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток: [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін.; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.]; Серкретаріат Каб. Міністрів України. - Д.: Монолит, 2010. - 400 с.

48. Саєнко С. І. Процедури реалізації адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі: [монографія] / С. І. Саєнко, П. П. Фомін; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. - 247 с.

49. Створення системи управління якістю адміністративних та освітніх послуг: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. (21 квіт. 2011 р., м. Луганськ) / ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка"; [редкол.: Клімочкіна О. М. та ін.]. - Луганськ: ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011. - 292 с.

50. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії / В. П. Тимощук; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Центр політ.-прав. реформ. - К.: Конус-Ю, 2010. - 296 с.

51. Трачук П. А. Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні: монографія / П. А. Трачук. - Ужгород: Ліра, 2011. – 335 с.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав