Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

1. Баймуратов М.О. Міжнародне право. – Х.: Одіссей, 2012. – 672 с.

2. Буроменський М. В., Кудас І. Б., Маєвська А. А., Семенов В. С., Стешенко В. С. Міжнародне право: Навч. посібник / М.В. Буроменський (заг.ред.). — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 336с.

3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні відносини" / В.Г.Буткевич (ред.). — К.: Либідь, 2002. — 608с.

4. Буткевич В.Г., Войтович С. А., Григоров О. М., Заблоцька Л. Г., Задорожній О. В. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник для студ. вищих навч. закл. за спец. "Міжнародне право", "Міжнародні відносини" / В.Г.Буткевич (ред.). — К.: Либідь, 2004. — 814с.

5. Георгіца А.З, Чикурлій С.О. Міжнародне публічне право: Навч.-метод. посіб. / Чернівец. націон. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Черні.: Рута, 2002. — 175с.

6. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / Київський ун-т права; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), Л.В. Губерський (відп.ред.). — Стереотип. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2013. — 638с.

7. Мацко А.С. Міжнародне право: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 216с.

8. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2010. – 280 с.

Збірники документів:

9. Международное право в документах: Учеб. Пособ. / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 1997. – 696 с.

10. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьсв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — Т. II.: Права людини у контексті поліцейської діяльності. — 1224 с.

11. Міжнародне право в документах / М.В.Буроменський (уклад.). — Х.: Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2003. — 376с.

12. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Юрінком, 2012.

13. Україна на міжнародній арені // 3б. матер. та док.: У 6 т. — К.: Юрінформ, 2013. — Т. 4.

Нормативно-правові акти:

14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 30. - Ст. 141.

15. Декларація про державний суверенітет України // ВВР України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

16. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України"//www.rada.gov.ua

17. Закон України "Про правонаступництво України" // ВВР України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.

18. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" // Голос України. — 1998. — № 20. — 20 січ.

19. Закон України „Про міжнародні договори України” 2004 р. // www.rada.gov.ua

20. Закон України “Про дипломатичну службу України” 2001 р.// www.rada.gov.ua

21. Закон України «Про біженців» 2001 р..// www.rada.gov.ua

22. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р..// www.rada.gov.ua

23. Консульський статут України 1994 р..// www.rada.gov.ua

24. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями зовнішньої політики України" // ВВР України. — 1993. — № 37. — Ст. 379.

25. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Международное право в документах: Учеб. Пособ. / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. – 2-ое изд. – М.: Инфра-М., 1997. – 696 с.

26. Декларація принципів міжнародного права, які стосуються дружніх відносин та співробітництва держав відповідно до Статуту ООН 1970 р. – ООН. – Нью-Йорк, 1970.

27. Загальна декларація прав людини. — К.: Право, 1995.

28. Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Факультативний протокол № 1 до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. — К.: Право, 1995.

29. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. — К.: Право, 1999.

30. Конвенция о дипломатических отношениях 1961 г. // Юрид. ежегодник ООН 1972 г. — Нью-Йорк, 1978. — С. 314-325.

31. Конвенция о консульских отношениях 1963 р. // Юрид. ежегодник ООН 1972 г. — Нью-Йорк, 1978. — С. 326-341.

32. Конвенция о международной отвстственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. // Международное публичное право: Сборник документов. - М., 1996. - Т.2. - С.362-368.

33. Конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. // Международное право в документах: Учеб. Пособ. / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 1997. – 696 с.

34. Конвенція про правонаступництво стосовно міжнародних договорів 1978 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. — К.: Юрінком, 1996. — С. 58-90.

35. Основные документы Содружества Независимых Государств (перечень) // Международное право в документах: Учеб. Пособ. / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 1997. – 696 с.

36. Регламент Європейського Суду з прав людини // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — 1999. — №1. — С. 123-217.

37. Статут Міжнародного Суду ООН (витяг). — К., 1995.

38. Угода про партнерство і співробітництво (УПС) між Україною та ЄС та інтеграція України до Європи все ще викликають запитання // Інформаційний бюлетень Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства (UEPLAC). - 2000. - №4.

Допоміжна:

39. Акімов М.О. Відповідальність за захоплення заручників: міжнародно-правове регулювання, імплементація норм до кримінального законодавства України// Держава і право: Зб. наук. праць. Спецвипуск. – К., Дніпропетр., 2003. – С.15-19.

40. Акуленко В., Максимов В. За принципом Європейської спільноти // Політика і час.—1999.—№4.—С. 44-49.

41. Альбертіні Л.М. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): Дис... к.ю.н.: 12.00.02 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1998. — 214 с.

42. Андіанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини Право України. – 2002. - № 3. - С.37.

43. Анісімова Марина Федорівна. Зобов'язання України щодо прав людини у зв'язку зі вступом до Ради Європи: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 308с.

44. Антонович М. Відповідальність держави та особи в міжнародному праві // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №2.

45. Антонович М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. — 308с.

46. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.), В.Н. Денисов (упоряд.), К.О. Савчук (упоряд.). — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. Т. 8: Міжнародне право. — 2004. — 567с.

47. Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне право: Підручник для студ. спец. «Міжнародне право» вищ. навч. закладів / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К.: Алерта; Пектораль, 2003. — 409с.

48. Бекяшев К. А., Ходаков А. Г. Международное публичное право // Сб. док.: В 2 т. — М.: БЕК, 1996.

49. Беніцький А.С. Деякі питання імплементації міжнародно-правових норм про боротьбу з відмиванням злочинних доходів // Держава і право: Зб. наук. праць. Спецвипуск. – К., Дніпропетр., 2003. – С.31-33.

50. Бернхардт Р. Европейский суд по правам человека в Страсбурге: новый этап, новые проблемы // Государство и право.—1999.—№7.—С.57-62.

51. Білорус І.О. Сучасне міжнародне морське право і морське право України / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К., 2003. — 116с.

52. Блажевич Ю. Деякі аспекти історичного розвитку інституту відповідальності за міжнародні правопорушення //Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5.

53. Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно-правовий аспект Підприємництво,господарство і право. – 2003. - № 2.

54. Буткевич О. Статус іноземців в стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №3.

55. Вельяминов Г.М. Международные договори в международном праве и его понятия. Государство и право 2003 №8 с.77.

56. Вихрист С. До визначення екстрадиції // Український часопис міжнародного права. - 2001. - №1.

57. Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин. — К., 2000. — 216 с.

58. Войтович С. О делении международного права на публичное и частное // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №3.

59. Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №1.

60. Галкіна І.В. Міжнародно-правові засади мирного врегулювання міжнародних спорів // Держава і право: Зб. наук. праць. Спецвип. – К., Дніпроп.., 2003. – С.63-66.

61. Галущенко Г.В. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 224с.

62. Георгіца А. З. Міжнародне публічне право: Загальна частина. — Чернівці: Рута, 1995. — 230с.

63. Георгіца А. З. Міжнародне публічне право: Особлива частина. — Чернівці: ЧДУ, 1996. — 164с.

64. Герасимов Р. Кодифікація Комісією міжнародного права ООН відповідальності і зобов’язань держав щодо транскордонної шкоди довкіллю // Український часопис міжнародного права. – 2003. - №4. – С.62-69.

65. Гетьманцеві Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю// Держава і право: Зб. наук. праць. Спецвипуск. – К., Дніпропетр., 2003. – С.70-72.

66. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). — К.: МАУП, 2000. — 160с.

67. Денисов В.Н., Євінтов В.І. Суверенітет України і міжнародне право. — К.: Манускрипт, 1995.

68. Дмитриченко І.В. Міжнародне право: Метод. вказівки з навч. дисципліни / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Гуманітаний ін-т. — Миколаїв: Атол, 2004. — 80с.

69. Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Практикум / Київський ун-т права; Інститут міжнародних віносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка / Ю.С. Шемшученко (відповід.ред.), Л.В. Губерський (відповід.ред.). — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 348с.

70. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Деякі проблеми еволюції міжнародного права // Часопис Київського університету права. - 2003. - №2. - С.59-64.

71. Добрянський С. Європейський Союз та Рада Європи: можливості міжнародно-судового захисту прав людини (порівняльний аналіз) //Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 3. - С. 27-36.

72. Дяченко В.І., Цюрупа М.В., Шумський П.В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько- правова доктрина регулювання збройних конфліктів. — К.: КВГІ, 2013. — 103с.

73. Європейський Союз в міжнародно-правових відносинах: Навч. посібник / Під ред. О.Н.Ярмиша / Тамм А.Є., Ріяка В.О., Коломієць Ю.М. - Х., 2013.

74. Європейський суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення / Міністерство юстиції України.— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.—16с.

75. Європейський суд з прав людини: Рішення щодо України/ Міністерство юстиції України.— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2012.—96с.

76. Журавка О.В. Міжнародно- правова характеристика інституту громадянства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11. — Х., 1999. — 203л.

77. Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посібник для підгот. до іспитів. – К., 2004. – 202 с.

78. Іванов Ю.А. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом у сучасних умовах: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 173 с.

79. Іващенко В. Міжнародні питання боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Підприємство, господарство і право. №1. - С.135.

80. Іващенко І. Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3. - С.55.

81. Капіца Ю. Проблемні питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами //Юридичний вісник України. – 28.09 – 4.10.2012 р. - № 39.

82. Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права. - 2001. - №1.

83. Курко М.Н. Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ // Право і безпека. - 2004. - №3’3. - С.25-30.

84. Леженіна О.І. Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - №21. - С.164-170.

85. Матіяшек П. Проблеми права правонаступництва держав і права міжнародних договорів// Право України. – 2005. - №10. – С.131-132.

86. Миронова В.О. Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - №25. - С.166-170.

87. Рудой К.М.Адаптація законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - №25. - С.247-252.

88. Саидов А.Х. Международное право в схемах и определениях: Учеб. пособие. – М., 2004. –349 с.

89. Dictionary of Law. 3-rd Ed. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 1034р.

90. Unated Nations Declaration and International Convention on the Elimination of AU Forms of Racial Discrimination // Published by the United Nations Department of Information / Dpi (858) Rev/ 1/ HR — June 1997-97-13062-15 m.

91. Unated Nations civilian Police: Handbook. — 2000.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | <== 15 ==> | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав