Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

Нормативно-правові акти:

1. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18-24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст. 141.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. №4651-VI // Голос України. – 19.05.2012. – № 90–91.

6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Проект закону України від 28 квітня 2012 року, реєстраційний № 10424 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306

7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

10. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.

11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.

12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

13. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст. 35.

14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

15. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

16. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.

17. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

18. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41–45. – Ст. 529.

20. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. № 700.

21. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 686.

22. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. № 69.

23. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 06 серпня 2012 р. № 681.

24. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін’юсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

25. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050.

26. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. № 4 гн.

27. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 940 від 22.10.2012 р.

28. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – № 3. – С.4-8

29. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250 с.

30. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.

31. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.

Базова:

32. Гончаренко В.Г. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / В.Г. Гончаренко, В.Т. Нор, М.Є. Шумило. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

33. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. − К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

34. Климчук М.П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні: навч. посібник / М.П. Климчук, М.С. Цуцкірідзе. – К., 2013. – 203 с.

35. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб.: 3-тє вид., перероб. і доповн. / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – К.: Національна академія внутрішніх справ. – 2013. – 256 с.

36. Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с.

37. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р.Туманянц та ін..; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В.Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

38. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

39. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. редактор: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.

40. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В. Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль. – Х.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.

41. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В. Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

42. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 280 с.

43. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.

44. Кучинська О.П Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія / О.П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 288 с.

45. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: монографія / Л.М. Лобойко, А.П. Черненко. — Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 168 с.

46. Молдован А.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

47. Назаров В.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / В.В. Назаров. – К.: Видавець Ліпкан О.С., 2013. – 200 с.

48. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. / О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда, М.І. Хавронюк. – Х.: Фактор, – 2013. – 1072 с.

49. Никифорчук Д.Й. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д.Й. Никифорчук, С.І. Ніколаюк, О.І. Козаченко та ін. - К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. - 176 с.

50. Організація діяльності керівників органів внутрішніх справ та органів досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України: метод. рек. / [Фаринник В. І., Чернявський С. С., Калантай І. М. та ін.]. – К.: НАВС, 2013. – 184 с.

51. Письменний Д.П. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи / Д.П. Письменний // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №2. – С. 38–47.

52. Письменний Д.П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія / Д.П. Письменний, В.М. Федченко. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

53. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. − Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

54. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид.-во Нац. ун.-ту Острозька академія, 2009. – 634 с.

55. Рибалка О.В Кримінальний процес: навч.-метод. посіб. / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

56. Савицький Д.О. Доказування у справа про злочини приватного обвинувачення: монографія / Д.О. Савицький, О.М. Костовська. – Львів: Каменяр, 2012. – 235 с.

57. Савицький Д.О. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства в роботах Стахівського С.М. / Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко, А.П. Запотоцький. – К.: Бізнес Медіа Консалтінг, 2010. – 276 с.

58. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. – К.: КНТ, 2013. – 376 с.

59. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: монографія / С.В. Слінько. – Харків: РВФ Арсіс ЛТД, 2011. – 270 с.

60. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві / С.М.Смоков, К.Г. Горелкіна. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

61. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: монографія / І.І. Статіва. – Дніпропетровськ: Держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

62. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) / О.Ю. Татаров – Донецьк: Промінь, 2012. – 640 с.

63. Удалова Л.Д. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам: монографія / Л.Д. Удалова, О.В. Савенков. – К.: КНТ, 2013. – 168 с.

64. Удалова Л.Д. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, І.В. Паризький. – К.: Видавничий дім Скіф, 2012. – 184 с.

65. Удалова Л.Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, І.Й. Гаюр. – К: КНТ, 2012. – 168 с.

66. Удалова Л.Д. Начальник слідчого відділу як суб`єкт кримінально-процесуального доказування: монографія /Л.Д. Удалова, М.Г. Мамка. – К.: Скіф, 2013. – 162 с.

67. Удалова Л.Д. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі / Л.Д. Удалова, О.В. Панчук. – К.: КНТ, 2014. – 160 с.

68. Удалова Л.Д. Уповноважений Верховної Ради Україн6и з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин / Л.Д. Удалова, О.В. Супрунова. – К.: КНТ, 2014. – 160 с.

69. Удалова Л.Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: монографія / Л.Д. Удалова, В.Я. Корсун. – К: Видавничий дім Скіф, 2012. – 168 с.

70. Шумило М.Є. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування: монографія / М.Є. Шумило, Г.К. Тетерятник. – Донецьк: ДЮІ МВС, 2012. – 214 с.

71. Шумило М.Є. Поняття “докази” у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі / М.Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України, 2013. – №2. – С. 40–48.

72. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Допоміжна:

73. Актуальні питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства у світлі нового КПК України: бібліографічний покажчик літератури / уклад. Т.О. Сіродан; за ред. Л.Д. Удалової; НАВС. – К., 2012. – 140 с.

74. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: монографія / І.В. Басиста. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – 500 с.

75. Березняк В.С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: монографія / В.С. Березняк, В.М. Тертишник. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2010. – 188 с.

76. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко. – Харків: Вид-во Юрайт, 2012. – 216 с.

77. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. – 2010. – № 2. – С.150–157.

78. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: монографія / М.М. Гультай. – Харків: Кроссроуд, 2008. – 184 с.

79. Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

80. Зеленський С.М. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: навч. посіб. / С.М. Зеленський, С.П. Назаренко, Д.П. Письменний. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

81. Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України / Н.С. Карпов // Актуальні проблеми держави права, держави та юридичної науки. Матеріали наук.-практ. інтернет конф. (1 черв. 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 41-44.

82. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: монографія. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.

83. Мазур О.С. Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: навч. посіб. / О.С. Мазур, О.В. Баулін. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. – 201с.

84. Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія / В.В. Навроцька. – Львів: Львівський ДУВС, 2010. – 439 с.

85. Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах / А. Павлишин // Вісник прокуратури. – 2011. – № 4. – С.75-82.

86. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження. Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2012. – 224 с.

87. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України. Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

Інтернет-ресурси:

1. http://www.portal.rada.gov.ua– офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

2. http://www.mvs.gov.ua– офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

3. http://www.court.gov.ua/vscourt– офіційний веб портал судової влади в Україні

4. http://www.scourt.gov.ua– офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

5. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

6. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

7. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

8. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

9. http://www.nbuv.gov.ua– Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

10. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | <== 21 ==> | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав