Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  6. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  7. Актуальність теми
  8. Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
  9. Деякі додаткові переваги та проблеми ECTS.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми криміналістики» вивчає проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу криміналістики та слідчої практики, розуміння динамічних процесів у рамках самої криміналістичної науки, які пов’язані з її розвитком, зміною пріоритетів, оновленням самих знань.

Метою навчальної дисципліни є:

- теоретичне осмислення шляхів вдосконалення практики боротьби зі злочинністю;

- глибоке та всебічне дослідження багатопланових теоретичних проблем криміналістики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики» студенти повинні:

знати:

– місце криміналістики в системі юридичних наук;

– сучасні погляди на систему криміналістики, характеристику складових елементів системи криміналістики;

– завдання криміналістики у протидії міжнародній злочинності;

– сучасний рівень і тенденції розвитку криміналістики в Україні;

– закони розвитку науки криміналістики;

– значення криміналістики в розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень;

– періодизацію розвитку криміналістичної науки;

– етапи формування елементів системи криміналістики;

– окремі криміналістичні теорії;

– структуру криміналістичної техніки;

– правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів;

– класифікацію криміналістичних засобів і методів;

– поняття, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики;

– поняття, завдання та джерела криміналістичної методики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю;

– структуру і зміст окремих криміналістичних методик;

– зміст криміналістичної характеристики злочинів та її практичне значення у протидії злочинності;

уміти:

- аналізувати погляди вчених на теоретичні проблеми криміналістики;

- використовувати досягнення криміналістичної науки у розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень;

- застосовувати криміналістичні знання, засоби і методи в інших сферах суспільного життя.

 

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики», яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в Національній академії внутрішніх справ.

Складання державного екзамену проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Державний екзамен проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальної програми. Тривалість державного екзамену не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

У білетах передбачено два теоретичні питання та одне практичне завдання.

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне теоретичне питання та практичне завдання окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.

Результати складання державного екзамену визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання державного екзамену, оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання державної комісії.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні державного екзамену, а також про присвоєння курсанту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Всі засідання державної комісії протоколюються. У протокол вносяться оцінки, одержані на державному екзамені, записуються додаткові питання, що ставились слухачу, курсанту особливі думки членів комісії.

Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах НАВС.

 

Тема 1.Криміналістична наука як об’єкт вивчення і вдосконалення

1. Сучасний рівень і тенденції розвитку криміналістики в Україні.

2. Закони розвитку науки криміналістики.

3. Значення криміналістики в розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень.

4. Застосування криміналістичних знань, засобів і методів в інших сферах суспільного життя.

5. Завдання криміналістики у протидії міжнародній злочинності.

Тема 2.Стан і перспективи формування системи криміналістики у 21 столітті. Система окремих криміналістичних теорій і тенденції її розвитку.

1. Етапи формування елементів системи криміналістики.

2. Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики.

3. Система окремих криміналістичних теорій і тенденції її розвитку.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | <== 31 ==> | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав