Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.

Читайте также:
  1. Cімейне консультування як вид діяльності
  2. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  3. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  4. III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
  5. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  6. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  7. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  8. Аналіз дебіторської заборгованості
  9. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  10. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».

Товариство з обмеженою відповідальністю “А-Прінт” ЄДРПОУ 34478103, утворено і зареєстровано Жовтневою районною Радою народних депутатів м. Києва у 2000 році і діє на підставі Законів України: “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про підприємства” та інших нормативних актів України, а також власного Статуту і Установчого договору, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації підприємства.

Місцезнаходження - м. Київ, вул. Мазепи, 26

Товариство утворене на невизначений термін.

Дата первоначальной регистрации 2006-06-30

де працює 556 чоловік.

Статутний фонд ТОВ “А-Прінт” на момент створення суб'єкта господарювання та на останній день перевіреного періоду відповідно до установчих документів склав 8788.2 тис. грн.

ТОВ “А-Прінт” Для вирішення статутних цілей предметом діяльності підприємства в країні та за її межами визначаються:

виготовлення та реалізація виробів поліграфічної промисловості, в тому числі оптова та роздрібна торгівля поліграфічними матеріалами;

надання науково-технічних, виробничих, маркетингових, посередницьких, консалтингових послуг.

Цілі:

- Збільшення обсягів виробництва, завантаження виробничих потужностей і зменшення собівартості продукції

- Розширення зони сировини за спеціально розробленою програмою

- Створення нового бренду і проникнення на ринок

- Модернізація (реконструкція) виробництва

2 етап (2000-2001 роки):

Цілі:

- Стабільна робота на ринку і виробництво без збитків

- Реорганізація відділу продажу

- Автоматизація адміністрації та бухгалтерського обліку, основаного на єдиній інформаційній системі

- За рахунок завершення стадії модернізації виробництва, вийти на новий рівень сучасного виробництва унікальної продукції (біо-лінія, йогурти) та укріплення торгової марки

3 етап (з 2002 р.):

Цілі:

- Закріплення за ТОВ “А-Прінт” статусу лідера на стратегічно важливих ринках збуту

ТОВ “А-Прінт” сьогодні - лідер національної поліграфічної промисловості,який працює за світовими стандартами.

ТОВ “А-Прінт” створив команду висококваліфікованих менеджерів, які підвищили інтерес до діяльності компанії від постачальників сировини до споживачів.

ТОВ “А-Прінт” виробляє високоякісну продукцію за прийнятними цінами. Сьогодні ТОВ “А-Прінт” Структура витрат на виробництво окремих видів продукції ТОВ «А-Прінт» у 2002 р.,

       
  Сировина і матеріали 23,8 20,2
  Краска 39,6 41,6
  Папір 30,5 31,8
  Заробітна плата 3,8 4,1
  Відрахування на соціальні заходи 1,4 1,6
  Амортизація основних засобів виробничого призначення 0,5 0,4
  Роботи і послуги сторонніх організацій 0,0 0,0
  Загальновиробничі витрати 0,3 0,3
  Виробнича собівартість замовлення 100,0 100,0

Таблиця 1.1

Згідно даних табл. 1.1, найбільшу частку витрат на виробництво продукції займають сировина і матеріали (20,2 – 23,8%), краска (39,6-41,6%), папір (30,5-31,8%), що разом складають 90,3 – 97,2 % виробничої собівартості. Частка витрат на оплату праці коливається в межах 3,8-4,1% від собівартості. Така структура собівартості продукції обумовлена матеріалоємністю її виробництва.

Таблиця 1 Динаміка середньооблікової чисельність працівників ТОВ «А-Прінт» за 2011-2013 рр., осіб

Показники Роки: Відхилення 200 р. до 2006 р.
      абсолютне, (+;-) відносне, %
A       4=3-1 5=4/1*100
Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості       -4 -11,42
Середньооблікова кількість штатних працівників       -8 -18,18

 

Як свідчать дані таблиці 1.1 середньорічна чисельність штатних працівників скоротилася за три роки на 8 чоловік або на 18,18%, при цьому середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості скоротилася лише на 4 чоловіки або на 11,42%. Це говорить про те, що на підприємстві стало менше працівників, які зайняті не повний робочий час.

Щоб оцінити ефективність поєднання і використання ресурсів у процесі виробництва необхідно проаналізувати кінцеві результати діяльності підприємства. Наявність певної суми прибутку та норма рентабельності свідчать про наявний потенціал розвитку підприємства у перспективі, а також ефективність його діяльності. Тому розглянемо динаміку економічних показників діяльності підприємства за допомогою даних таблиці 2.

Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що у ТОВ «А-Прінт» за досліджуваний період вартість валової продукції зменшилася на 59,6тис. грн. (в 0,7 раз) і становить 212,7 тис. грн., у тому числі 4,34 тис. грн. – на середньорічного працівника. Виручка від реалізації зросла в 1,9 рази і дорівнює 73,7 тис. грн.

До вищих органів управління підприємством належать:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада товариства;

- Ревізійна комісія;

- Генеральний директор товариства.

Функції вищих органів управління визначенні чинним законодавством.

Підприємство діє на основі статуту, що був укладений, при реорганізації товариства в 2001 році, згідно вимог чинного правового законодавства.

Отже, організаційна структура управління підприємством (ОСУ) має 4 рівні. Особливістю організаційної структури управління являється її простота, в той же час спостерігається значна кількість управлінського персоналу - 68 осіб або 12,2% від всього персоналу (див. дод. А).

Підприємство документами керуються в роботі наступними документами: Конституція України, Кодекс Законів Про Охорону Праці, Господарський кодекс України, Закони України „Про зовнішньоекономічну діяльність” та „Про іноземні інвестиції”, Колективний договір, статут ТОВ “А-Прінт” для 1, 2, 3, частково 4 рівня. Для 4 рівня – внутрішні нормативні документи, накази, розпорядження по ТОВ “А-Прінт”, Положення Колективного договору, Статут ТОВ “А-Прінт”, Положення про Комерційну таємницю, Посадові інструкції, тощо.

Стиль керування підприємством колегіальний, демократичний. Прийняття особливо важливих рішень відбувається на загальних зборах голосуванням.

Як видно з додатку А, очолює підприємство генеральний директор, якому підпорядко­вані дирекція, заступники, які утворюють перший рівень управління. За ко­жним заступником закріплено конкретні управлінські функції. У безпосередньому розпорядженні директора пе­ребуває його штабний апарат — секретаріат, юрискон­сульт.

Заступник директора з економіки управляє процеса­ми планування економічної і фінансово-кредитної діяль­ності, організації, оплати і матеріального стимулюван­ня праці; відповідає за розроблення й реалізацію еконо­мічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей тощо.

Технічним забезпеченням виробничо-господарських процесів, науково-дослідною діяльністю, допоміжним ви­робництвом (за винятком допоміжних підрозділів, які підпорядковуються іншим заступникам директора) ке­рує заступник директора з технічних питань (головний інженер). Найчастіше за відсутності директора саме він виконує його обов'язки.

Функції заступника директора з основного виробництва поля­гають в управлінні основним виробництвом — безпосе­реднім процесом перетворення предметів праці на готові вироби, надання послуг, обслуговування клієнтів.

Заступник директора з маркетингу управляє марке­тинговими дослідженнями; оцінкою конкурентоспромож­ності продукції, результатів роботи реальних і потенцій­них конкурентів; рекламною діяльністю; постачанням та збутом.

У підпорядкуванні заступника директора з кадрових питань перебувають процеси найму, звільнення, підви­щення кваліфікації і перепідготовки працівників.

Головний бухгалтер відповідає за здійснення бухгал­терського обліку, формування статистичної і податкової звітності, проведення економічного аналізу роботи підпри­ємства, податкове планування, внутрішній аудит тощо.

В ТОВ “А-Прінт” в основному використовується авторитарний (автократичний) стиль керівництва. Успішна діяльність людини у складі організації зале­жить і від загального соціально-психологічного клімату — системи відносин між співробітниками у процесі вироб­ництва і поза ним.

Слід також зазначити що підприємство забезпечено кадрами на 100%, але якість цих кадрів не завжди відповідає вимогам виробництва. Отже існує проблема підбору класифікованих кадрів.

Серед недоліків у функціонуванні системи управління слід зазначити відмітити недостатньо чіткі межі відповідальності працівників та тенденцію до централізації.

Сильними сторонами підприємства являються злагодженість виробництва, творчість колективу, розробка нових видів продукції, матеріально технічна база підприємства.

Слабкою стороною є збут продукції. Його направленість гальмує виробництво на 20-25%.

Ефективність роботи будь-якого підприємства в значній мірі залежить від стану оцінки і аналізу досягнень рівня виробництва, забезпеченості матеріальними і фінансовими ресурсами, наявністю конкурентів та виконання розроблених планів і програм. Підприємство для своєї роботи поступово формує матеріально-технічну базу, залучає капітал, виходячи із потреб і можливостей підприємства.

Необхідно прийняти рішучі заходи для покрашення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності його господарської діяльності. Підприємству ТОВ “А-Прінт” слід провести реорганізацію та оновлення основних виробничих фондів, більше уваги приділяти якості постачання твердого палива, провести диверсифікацію постачальників та замовників палива. Підприємству слід більше уваги приділяти ефективній збутовій політиці та рекламі. Для цього пропоную удосконалити структуру управління підприємством ТОВ “А-Прінт”. Завдяки удосконаленню структури управління ТОВ “А-Прінт” чисельність персоналу управління зменшиться з 68 до 59 чол. Відповідно зменшиться обсяг витрат на апарат управління.

Удосконалена структура управління ТОВ “А-Прінт” наведена в додатку Б.

В рамках скорочення чисельності управлінського персоналу пропонується:

1. Поєднати службу контролю якості, службу якості і технології та службу метрології в один - служба контролю якості. Завдяки цьому скоротиться чисельність управлінського персоналу на 3 чол.

2. Поєднати відділи постачання, матеріальний склад, службу сировини та відділ складської логістики - в один логістичний відділ. Завдяки цьому скоротиться чисельність управлінського персоналу на 4 чол.

3. Поєднати відділи контролінгу, контрольно-фінансовий відділ та відділ економічної безпеки в один відділ - відділ економічної безпеки та фінансового контролю. Завдяки цьому скоротиться чисельність управлінського персоналу на 2 чол.

Для покращення збутової діяльності пропонуємо передбачити в відділі маркетингу і збуту 2 підрозділи - відділ збуту і відділ реклами.

В якості можливих організаційних рішень проблеми структурного закріплення функцій управління адаптацією можуть бути для ПАТ «Галактон» запропоновані наступні методи:

1. Виділення відповідного підрозділу (групи, відділу) в оргструктурі системи управління персоналом. Частіше всього функції з управління адаптацією входять до складу підрозділу по навчанню персоналу.

2. Розподіл спеціалістів, що займаються управлінням адаптацією, по підрозділах (цехах, відділах) або група підрозділів. В даному випадку спеціаліст по персоналу стає куратором певних підрозділів з управління персоналом, так і підготовлений до цієї цілі ролі працівник іншого функціонального підрозділу.

3. Розвиток наставництва. При цьому наставництво підтримується матеріальними стимулами. В якості наставників можуть виступати як досвідчені працівники зі стажем, керівники, так і молоді працівники, що проробили декілька років та позитивно зарекомендували себе.

4. Розвиток структурних взаємозв’язків системи управління персоналом з службою організації управління.

Таким чином пропонуємо в ТОВ “А-Прінт” на базі групи трудових відносин та групи розвитку персоналу створити один відділ - відділ адаптації та розвитку персоналу.

В якості можливих організаційних рішень по технології процесу управління адаптацією можуть бути запропоновані наступні:

1. організація семінарів, курсів по різним аспектам адаптації;

2. проведення індивідуальних бесід керівника, наставання з новим працівником;

3. інтенсивні короткострокові курси для керівників, що вперше вступають на цю посаду;

4. проведення організаційно-підготовчої роботи при впровадженні нововведень;

5. спеціальні курси підготовки наставників;

6. використання методу поступового ускладнення завдань, що виконують нові працівники.

7. Підготовка заміни кадрів при їх ротації.

Отже, основою організаційного механізму удосконалення управлінської діяльності підприємства ТОВ “А-Прінт” є наступні основні шляхи: удосконалення структури управління підприємства шляхом об’єднання відділів що виконують схожі функції, запровадження нової активної і відкритої кадрової політики підприємства, яка передбачає проведення кадрового планування; використання резервів робочого часу; запровадження більш досконалого матеріального та морального стимулювання персоналу.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 84 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав