Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна ефективність впровадження нового сорту картоплі.

Читайте также:
  1. II. Засвоєння учнями нового матеріалу.
  2. III. Изложение нового материала.
  3. III. Изучение нового материала.
  4. III. Практичне засвоєння учнями нового матеріалу.
  5. III.Объяснение нового материала
  6. VI. Этап. Первичная проверка понимания учащимися нового материала
  7. Автосцепное устройство нового поколения
  8. Алгоритми сортування та пошуку.
  9. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  10. Аргументы Нового завет.
Показники Базовий сорт Новий сорт
Урожайність, ц/га    
Норма садіння картоплі, ц/га    
Вартість 1 ц посадкового матеріалу, грн/ц    
Ціна реалізації 1ц, грн    
Виробничі витрати без вартості насіння, грн/га    
Приріст урожайності, ц/га х  
Вартість насіння і посадкового матеріалу, всього, грн/га    
Виробничі витрати на вирощування картоплі, грн/га    
Додаткові виробничі витрати на впровадження нового сорту, грн/га х  
Собівартість 1ц картоплі, грн    
Виручка від реалізації продукції на 1 га, грн    
Виручка від реалізації додатково одержаної продукції, грн х  
Сума прибутку від реалізації картоплі в розрахунку на 1 га, грн    
Одержано додаткового прибутку, грн /га х  
Рівень рентабельності, %    
Рівень рентабельності додаткових витрат на впровадження нового сорту, % х  

Методика виконання завдання:

Приріст урожайності картоплі визначається як різниця урожайності нового та базового сорту.

Вартість насіння і посадкового матеріалу - це добуток норми садіння картоплі та вартості 1 ц посадкового матеріалу.

Виробничі витрати на вирощування картоплі включають в себе виробничі витрати без вартості насіння і посадкового матеріалу та вартість насіння і посадкового матеріалу:

Додаткові виробничі витрати на впровадження нового сорту картоплі розраховуються як різницявиробничих витрат на вирощування картоплі нового та базового сорту.

Собівартість 1 ц продукції визначається відношенням виробничих витрат на вирощування картоплі у розрахунку на 1 га та урожайності.

Сума виручки від реалізації продукції у розрахунку на 1 га є добутком урожайності та ціни реалізації.

Виручка від реалізації додатково одержаної продукції визначається як різниця виручки від реалізації продукції нового та базового сорту.

Сума прибутку від реалізації картоплі в розрахунку на 1 га – це різниця виручки від реалізації продукції на 1 га та виробничих витрат на вирощування картоплі.

Додатковий прибуток розраховується відніманням суми прибутку у розрахунку на 1 га нового та базового сорту.

Рівень рентабельності визначається відношенням суми прибутку на 1 га, та виробничих витрат виражене у відсотках.

Рівень рентабельності додаткових витрат на впровадження нового сорту визначається як результат від ділення суми додаткового прибуток та додаткових виробничих витрат на впровадження нового сорту картоплі виражене у відсотках.

 

 

Висновки до завдання 8.2:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 8.3. Визначити економічну ефективність капітальних вкладень на будівництво теплиці у досліджуваному підприємстві. На основі отриманих результатів зробити відповідні висновки.

Визначення економічної ефективності капітальних вкладень на будівництво теплиці (вирощування огірків)

Показники Овочівництво відкритого ґрунту Овочівництво закритого ґрунту
Вихідні дані    
Капітальні вкладення, грн /га х  
Урожайність, ц /га    
Затрати праці на 1 га, люд.-год    
Витрати на оплату праці в розрахунку на 1 люд-год, грн    
Питома вага витрат на оплату праці у структурі собівартості, %    
Ціна реалізації 1ц, грн    
Розрахункові дані    
Трудомісткість продукції, люд. – год /ц    
Витрати на оплату праці, всього, грн    
Сума виробничих витрат у розрахунку на 1 га, грн    
Додаткові витрати по обслуговуванню теплиці, грн х  
Приріст урожаю, ц х  
Вартість валової продукції з 1 га, грн    
Вартість додаткової продукції, грн /га х  
Собівартість 1 ц продукції, грн    
Собівартість 1 ц додаткової продукції, грн х  
Окупність виробничих витрат    
Окупність додаткових витрат х  
Сума прибутку (+), збитку (-), грн    
Прибуток від реалізації додаткової продукції, грн х  
Рівень рентабельності, %    
Рівень рентабельності додаткової продукції, % х  
Коефіцієнт ефективності використання капітальних вкладень х  
Термін окупності капітальних вкладень, років х  

Методика виконання завдання:

Трудомісткість виробництва 1 ц продукції – це відношення затрат праці у розрахунку на 1 га до урожайності.

Витрати на оплату праці визначають як добуток затрат праці у розрахунку на 1 га та оплати праці 1 люд-год.

Загальна сума виробничих витрат у розрахунку на 1 га розраховують відношенням суми витрат на оплату праці до їх питомої ваги у структурі собівартості помноженим на 100.

Додаткові витрати по обслуговуванню теплиці, приріст урожаю, вартість додаткової продукції в розрахунку на 1 га розраховуються як різниця між зазначеним показником овочівництва закритого та відкритого ґрунту.

Вартістю валової продукції виступає продукція одержана з 1 га оцінена за цінами можливої реалізації.

При визначенні собівартості 1 ц продукції потрібно виробничі витрати у розрахунку на 1 га розділити на урожайність.

Собівартість 1 ц додаткової продукції розраховується відношенням додаткових витрат по обслуговуванню теплиці до приросту урожаю.

Окупність виробничих витрат визначається відношенням вартості валової продукції оціненої за цінами реалізації до суми виробничих витрат.

Окупність додаткових витрат розраховується відношенням вартості додаткової продукції до додаткових витрати по обслуговуванню теплиці.

Сума прибутку - це показник, який визначається відніманням суми виробничих витрат у розрахунку на 1 га від вартості валової продукції з 1 га оціненої за цінами реалізації.

Сума прибутку від реалізації додаткової продукції розраховують як різницю вартості додаткової продукції оціненої за цінами реалізації та додаткових витрат по обслуговуванню теплиці.

Рівень рентабельності - це показник, що характеризується відношенням прибуток до суми виробничих витрат у розрахунку на 1 га виражений у відсотках.

Рівень рентабельності додаткової продукції визначається аналогічно до попереднього показника, але в розрахунках приймають участь прибуток від реалізації додаткової продукції та додаткові витрати по обслуговуванню теплиці.

Коефіцієнт ефективності використання капітальних вкладень визначається як частка від ділення додаткового прибутку на суму капітальних вкладень.

Термін окупності капітальних вкладень показник обернений до коефіцієнта ефективності використання капітальних вкладень.

Висновки до завдання 8.3:
 
 
 
 
 
 
 

Питання для перевірки знань студентів

1. Яке народногосподарське та економічне значення виробництва картоплі і овочів?

2. Які зрушення відбулися у розвитку виробництва картоплі та овочів у господарствах різних категорій?

3. У чому особливість розвитку картоплярства порівняно з іншими галузями рослинництва?

4. У чому особливість овочівництва як галузі рослинництва?

5. В яких природно-економічних зонах і областях України розміщено виробництво товарної картоплі?

6. Які показники характеризують економічну ефективність виробництва картоплі та овочів відкритого і закритого ґрунту?

7. Який рівень економічної ефективності виробництва картоплі, овочів відкритого і закритого ґрунту?

8. Який рівень інтенсивності виробництва картоплі та овочів відкритого ґрунту?

9. Яка економічна ефективність інтенсивних технологій виробництва картоплі та овочів?

10. Основні заходи щодо дальшого розвитку та підвищення ефективності виробництва картоплі і овочів.

Тема 9 «Економіка виробництва плодів, ягід і винограду»

План семінарсько-практичного заняття

1. Народногосподарське значення і розміщення садівництва.

2. Особливості садівництва як галузі сільського господарства.

3. Рівень розвитку садівництва в Україні.

4. Система показників ефективності вирощування плодів та ягід.

5. Сучасний рівень ефективності вирощуванні плодів і ягід.

6. Шляхи підвищення економічної ефективності садівництва.

7. Розвиток та розміщення вирощування винограду.

8. Економічна ефективність виноградарства в Україні.

9. Шляхи підвищення ефективності вирощування винограду.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | <== 11 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав