Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритми з повтореннями. Оператори циклу мовою програмування.

Читайте также:
  1. O Особа, яка не володіє мовою, якою виконаний документ, підписується тією мовою, яку вона знає.
  2. Алгоритм. Способы записи. Компоненты, образующие алгоритмический язык
  3. АЛГОРИТМИ ВИПИСУВАННЯ М`ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ У РЕЦЕПТАХ
  4. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
  5. Алгоритми сортування та пошуку.
  6. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Языки программирования высокого уровня.
  7. Алгоритмическая структура «выбор» §4.2.3, стр. 116
  8. Алгоритмические конструкции
  9. Алгоритмические структуры

Циклом у програмуванні називається повторення одних і тих самих дій. Цикл закінчується за якої-небудь умови.

Цикл - це алгоритмічна структура, за допомогою якої реалізується багаторазове повторення блоків операторів.

Вказівка повторення з передумовою (Цикл— while)

Вказівка повторення з передумовою — while призначена для організації багатократного виконання групи вказівок (тіло циклу) до тих пір, поки залишається істинною умова виконання циклу.

Значення службового слова while — поки

Синтаксис оператора while:

while <умова> do <оператор>;

де <умова> - вираз логічного типу;

<оператор> - простий або складений оператор Паскаля.

Простий або складений оператор, який виконується при кожному повторенні циклу, називається тілом циклу.

Вказівка повторення з передумовою записується у вигляді:

while <умова> do

begin

<вказівка1>;

<вказівка2>;

….................

<вказівка N>

end;

Наприклад,

while І<4 do

begin

S:=S+I; І:=І+1

end;

Виконується ця вказівка таким чином. Обчислюється значен­ня виразу-умови. Якщо умова істинна (приймає значення TRUE), то виконується група вказівок (тіло циклу). Виконання програми знову повертається до перевірки умови циклу. Якщо умова хибна (приймає значення FALSE), то виконується вказівка, яка зна­ходиться після вказівки повторення з передумовою.

Примітка.

1. Якщо умова у вказівці повторення хибна при першій же перевірці, то тіло циклу не виконується жодного разу. Умова вка­зівки є умовою входження в цикл.

2. Умову вказівки повторення з передумовою необхідно підби­рати таким чином, щоб в деякий момент вона змінила своє зна­чення з TRUE на FALSE, інакше виникне ситуація "зациклюван­ня" програми.

3. Програмісту необхідно самому потурбуватись про необхід­ність збільшення (зменшення) лічильника циклу на 1. Це можна зробити таким чином І:=І+1.

4. Входження в тіло вказівки повторення можливе тільки через заголовок цієї вказівки.

Приклад використання вказівки повторення з передумовою

Задача. Знайти суму всіх натуральних чисел від І до N.

Program SUMA1;

var I,N,S:integer;

begin

writeln('Введіть кількість натуральних чисел:’);

write('N=');

readln(N);

I:=1;

S:=0;

while I<=N do

begin

S:=S+i;

i:=i+l

end;

writeln(‘S=';S)

end.

Вказівка повторення з післяумовою (Цикл-repeat-until)

Вказівка повторення з післяумовою призначена для органі­зації багатократного виконання групи вказівок (тіло циклу) до тих пір, поки умова виконання циклу не стане істинною.

Синтаксис оператора repeat:

repeat <оператори> until <умова>;

де <умова> - вираз логічного типу;

<оператор> - послідовність операторів Паскаля, яка складає тіло циклу.

Вказівка повторення з передумовою записується у вигляді:

repeat

<вказівка1>;

<вказівка2 >;

….................;

<вказівка N>

until <умова>;

Наприклад.

repeat

S:=S+I;

І:=І+1

until І>=4;

Службові слова вказівки означають:

repeat — повторювати, until — поки.

Вказівка повторення з післяумовою виконується таким чи­ном. Спочатку виконуються вказівки, які входять в тіло циклу. Потім обчислюється значення умови-виразу. Якщо умова хибна (тобто має значення FALSE), то знову виконуються вказівки тіла циклу. Якщо умова стає істинною (TRUE), то виконання циклу припиняється і виконується наступна вказівка програми.

Примітка.

1. Тіло циклу, яке складається з групи вказівок, не потрібно брати в дужки (begin — end), оскільки службові слова repeat — until відіграють роль дужок.

2. Тіло циклу у вказівці повторення з післяумовою виконується щонайменше один раз.

3. Умова вказівки є умовою виходу з циклу.

4. Входження в тіло вказівки повторенням можливе тільки через заголовок цієї вказівки.

Приклад використання вказівки повторення з післяумовою

Задача. Знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до N.

Program SUMA2;

var i,N,S:integer;

begin

writeln(4Введіть кількість натуральних чисел:');

write('N=');

readln(N);

і:=1;

S:=0;

repeat

S:=S+i;

i:=i+l;

until i>N;

writeln('S=’,S);

end.

В мові програмування Turbo Pascal логічна функція KeyPressed контролює натискання клавіш. Якщо жодна з клавіш не натиснута, ця функція приймає значення False, інакше - True.

Конструкція Repeat Until KeyPressed використовується для організації паузи в процесі виконання програми (до натискання будь-якої клавіші).

Вказівка повторення з параметром (FOR — ТО — DO).

Вказівка повторення з параметром призначена для організації багатократного виконання тіла циклу для значень па­раметра циклу з деякої впорядкованої дискретної множини.

Вказівку повторення з параметром використовують у тих ви­падках, коли наперед можна визначити кількість повторень ви­конання вказівок циклу.

Вказівка повторення з параметром записується у вигляді:

1. for <параметр:=вираз1> to <вираз2> do

begin

<вказівка1>;

<вказівка 2>;

…................

<вказівка N>;

end;

2. for <параметр:=вираз1> downto <вираз2> do

begin

<вказівка1>;

<вказівка2>;

…...............

<вказівка N>;

end;

Параметр вказівки (лічильник, індекс) — це змінна скалярного (цілого, символьного, логічного або перелічувального) типу, крім дійсного.

Вираз 1 (початковий параметр вказівки) — це деяка константа такого ж самого типу, що й параметр вказівки.

Вираз 2 (кінцевий параметр вказівки) — це деяка константа такого ж самого типу, що й параметр вказівки.

Якщо в тілі вказівки повторення з параметром необхідно ви­конати тільки одну вказівку, то складеної вказівки begin.. end використовувати не потрібно.

for <параметр:=вираз1> to <вираз2> do

<вказівка1>;

Вказівка повторення з параметром виконується таким чином:

1. Вказівка For — to — do.

Наприклад.

for і:=K to N do

begin

<вказівка1>;

<вказівка2>;

…...............

<вказівка N>;

end;

Параметру циклу і присвоюється початкове значення К. Він порівнюється з кінцевим значенням N. Якщо К<=N, то виконуєть­ся тіло вказівки повторення. Значення К автоматично збільшуєть­ся на 1 (тобто стає наступним елементом) і знову порівнюється зі значенням N. Якщо під час перевірки отримаємо, що К>N, то виконання вказівки повторення припиняється і виконується на­ступна після неї вказівка програми. Якщо під час першого порів­няння К і N виявиться що К>N, то тіло вказівки не виконується жодного разу.

2. Вказівка For — downto — do.

Наприклад.

for і:=К downto to N do

begin

<вказівка1>;

<вказівка2>;

…...............

<вказівка N>;

end;

Параметру циклу і присвоюється початкове значення К. Він порівнюється з кінцевим значенням N. Якщо К>=N, то виконуєть­ся тіло вказівки повторення. Значення К автоматично зменшується на 1 (тобто стає попереднім елементом) і знову порівнюється зі значенням N. Якщо під час перевірки отримаємо, що К<N, то виконання вказівки повторення припиняється і виконується наступна після неї вказівка програми. Якщо під час першого порівнення К і N виявиться, що К<N, то тіло вказівки не виконується жодного разу.

Примітка.

1. Вказівку повторення з параметром зручно використовувати в тих випадках, коли попередньо можна визначити кількість пов­торень.

2. Параметр циклу не повинен змінювати свого значення всере­дині тіла вказівки повторення, хоча його можна використовувати у будь-яких виразах вказівок тіла циклу.

3. Параметр циклу повинен бути описаним у розділі змінних.

4. Значення параметра циклу після закінчення виконання вка­зівки повторення володіє кінцевим значенням, тому перед по­вторним його використанням йому необхідно знову присвоїти нове початкове значення.

Приклад використання вказівки повторення з параметром

Задача. Знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до N.

 

Program SUM A3;

var i,N,S: integer;

begin

writeln('Введіть кількість натуральних чисел:');

write('N=');

readln(n);

S:=0;

for i:=l to N do

S:=S+i;

writeln('S=',S);

end.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав