Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Читайте также:
  1. II, III, IV МОДУЛЬ
  2. Архитектура ПК (принцип модульности, магистральный принцип обмена информацией, состав персонального компьютера)
  3. Виды рейтингового контроля при модульном обучении
  4. Денежно-кредитный модуль основной образовательной программы
  5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  6. Завдання і форми модульного контролю знань студентів
  7. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. Змістовий модуль 1.
  9. Змістовий модуль 1. Етика та естетика в системі соціально-гуманітарного знання.

 

Тема 1. Публічна влада, публічний інтерес, публічне управління (8 год.)

 

Лекція 1. Публічна влада, публічний інтерес, публічне управління (2 год.)

 

1. Поняття та сутність категорій «влада», «публічна влада»

2. Структура публічної влади

3. Поняття та зміст категорії «публічний інтерес»

4. Публічне управління: сутність та зміст

Семінарське заняття 1. Публічна влада, публічний інтерес, публічне управління (2 год.)

 

1. Поняття та сутність категорій «влада», «публічна влада»

2. Структура публічної влади

3. Поняття та зміст категорії «публічний інтерес»

4. Публічне управління: сутність та зміст

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Принцип розподілу влади та його нормативне закріплення

2. Поняття та зміст категорії «приватний інтерес»

3. Державне управління та публічне управління: взаємовідношення понять

4. Форми реалізації публічного управління

Рекомендована література:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

 

Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Вид. Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 91–99.

Мартынов А. В. О некоторых важных теоретических характеристиках публичного управления в современном Российском государстве // История государства и права. – 2010. – № 2. – С. 39–42.

Мельник Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? / Р. С. Мельник // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

Мисник Г. А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г. А. Мисник, Н. Н. Мисник // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 29–37.

Прокопович Г. А. Теории разделения права на частное и публичное (аналіз работ отечественных и зарубежных ученых) / Г. А. Прокопович // Закон и право. – 2007. – № 1. – С. 25–27.

Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К. : Вид. дім. «Ін Юре», 2002. – 724 с.

Тютье К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К. Ю. Тютье // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 19–25.

Чиркин В. Е. О публичной власти (Постановка проблемы) // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 8–15.

 

Тема 2. Адміністративне право як юридична основа реалізації публічного управління (8 год.)

 

Лекція 2. Адміністративне право як юридична основа реалізації публічного управління (2 год.)

 

1. Публічне право та його сутність

2. Адміністративне право в системі публічного права

3. Адміністративне право як складовий елемент публічного права та його відмежування від приватного права

4. Сутність та призначення адміністративного права

5. Система адміністративного права

Семінарське заняття 2. Адміністративне право як юридична основа реалізації публічного управління (2 год.)

 

1. Публічне право та його сутність

2. Адміністративне право в системі публічного права

3. Адміністративне право як складовий елемент публічного права та його відмежування від приватного права

4. Сутність та призначення адміністративного права

5. Система адміністративного права

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Система публічного права

2. Предмет адміністративного права

3. Завдання адміністративного права у нормах Конституції України

4. Історія становлення та розвитку адміністративного права

 

Рекомендована література:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

 

Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

Азімов Ч. Про приватне і публічне право / Ч. Азімов // Право України. – 1995. – № 1. – С. 32–34.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное. Поиск критериев / С. В. Дорохин // Юрист. – 2002. – № 9. – С. 2–13.

Духневич А. В. Співвідношення публічного та приватного права в практиці України / А. В. Духневич, І. В. Духневич // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – С. 83–85.

Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С.Мельник. – Х. : Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 398 с.

Селіванов В. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. – 2001. – № 11. – С. 15–22.

Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. – С. 30–33, 48.

Синицын В. Частное и публичное право / В. Синицын // Вестник советской юстиции. – 1928. – № 17. – С. 503–505.

 

 

Тема 3. Принципи адміністративного права (8 год.)

 

Лекція 3. Принципи адміністративного права (2 год.)

 

1. Значення принципів адміністративного права

2. Принцип верховенства права у системі принців адміністративного права

3. Принципи належного врядування

 

Семінарське заняття 3. Принципи адміністративного права (2 год.)

 

1. Значення принципів адміністративного права

2. Принцип верховенства права у системі принців адміністративного права

3. Принципи належного врядування

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Принцип діяльності публічної адміністрації

2. Принципи адміністративної процедури

3. Принципи публічного управління

 

 

Рекомендована література:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : від 2 листопада 2004 р., № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2975.

 

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія // Право України. – 2011. – № 10. – С. 154–167.

Головатий С. Верховенство право, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. – № 4. – С. 206–219.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право. – 240 с.

Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 309–319.

 

Тема 4. Джерела адміністративного права (8 год.)

Лекція 4. Джерела адміністративного права (2 год.)

1. Сутність та види джерел адміністративного права

2. Формалізовані національні джерела адміністративного права

3. Формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права

4. Судові рішення у системі джерел адміністративного права

5. Неформалізовані джерела адміністративного права

6. Супідрядність формалізованих джерел адміністративного права

7. Чинність джерел адміністративного права у часі, просторі та за колом осіб

Семінарське заняття 4. Джерела адміністративного права (2 год.)

1. Сутність та види джерел адміністративного права

2. Формалізовані національні джерела адміністративного права

3. Формалізовані міжнародні (європейські) джерела адміністративного права

4. Судові рішення у системі джерел адміністративного права

5. Неформалізовані джерела адміністративного права

6. Супідрядність формалізованих джерел адміністративного права

7. Чинність джерел адміністративного права у часі, просторі та за колом осіб

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Сучасне розуміння категорії «закон»

2. Правовий звичай як джерело адміністративного права

3. Судове право: сутність та зміст

4. Загальні принципи права як джерело адміністративного права

 

Рекомендована література:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України : вiд 18.03.2004 р., № 1629–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23.02.2006 р., № 3477–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») : вiд 09.07.1998 р., № 12–рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Стор. 59.

 

Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002.– №3. – С.37–42.

Бошно С. В. Соотношение понятий источник и форма права // Юрист.– 2001. – № 10. – С.15–22.

Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001.– №10. – С.66–68.

Марченко М. Н. Источники права: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 760 с.

Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М. : Проспект, 2009. – 512 с.

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 336 с.

Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

 


Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав