Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  3. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  4. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  5. Викладач, який видав завдання____________________________________
  6. Виконання роботи
  7. Вимоги до змісту курсової роботи
  8. Вимоги до оформлення роботи
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  10. Вимоги до роботи по формуванню моральних понять

(Вирішення практичної ситуації. Фабула надається викладачем перед початком контролю)


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Ю. П. Битяк. − Х. : Право, 2005. − 304 с.

Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Вид. Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С.Мельник. – Х. : Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 398 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право. – 240 с.

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Наук. думка, 2007. – 588 с.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : Монографія. – К.: «Консус-Ю», 2010. – 296 с.

 

Додаткова:

 

Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

Авер’янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки / В. Авер’янов // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113–116.

Авер’янов В.Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. – 2010. – № 3. – С. 72-79.

Административное право зарубежных стран : учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. – М. : Спарк, 2003. – 464 с.

Административное право России : курс лекций / [К. С. Бельский, Н.Ю. Хаманева и др.] ; под ред. Н. Ю. Хаманевой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 704 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХ століття) : монографія / [В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. – 376 с.

Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002.– №3. – С.37–42.

Азімов Ч. Про приватне і публічне право / Ч. Азімов // Право України. – 1995. – № 1. – С. 32–34.

Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2010. – 176 с.

Б.Р.С. Советское административное право в фашистском изложении / Б.Р.С. // Советское государство. – 1937. – № 3–4. – С. 126–128.

Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / О. А. Банчук. – К. : Конус-Ю, 2008. – 184 с.

Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинству України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : Монографія / В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.

Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский ; под ред. А. В. Куракина. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 816 с.

Бельский К. С. О предмете и системе науки административного права / К. С. Бельский // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 18–26.

Бельский К. С. О системе административного права / К. C. Бельский // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 5–11.

Бошно С. В. Соотношение понятий источник и форма права // Юрист.– 2001. – № 10. – С.15–22.

Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брєбан ; пер. с фр. ; под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова. – М. : Прогресс, 1988. – 488 с.

Бурлака І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади за відсутності їхньої вини // Юридична Україна. – 2009. – № 12. – С. 190–195.

Вільфрід Кюгель Право планування // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 19-24.

Вільфрід Кюгель Публічно-правовий договір // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 15-19.

Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2006. – 432 с.

Вышинский А. Я. Доклад на Первом совещании по вопросам науки советского права и государства / А. Я. Вышинский // Советское государство. – 1938. – № 4. – С. 4–55.

Галлиган Д. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов. – М. : Юристъ, 2002. – 410 с.

Гасаналиев А. Ш. Формирование основных институтов административного права и административно-правовая мысль России XIX – начала XX веков: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.02 / А. Ш. Гасаналиев. – Махачкала, 1999. – 129 с.

Глущенко Ю. М. Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій / Ю. М. Глущенко // Вісник Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2008. – Вип. 41. – С. 192–199.

Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE / Гнидюк Н. // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2006. – № 10. – С. 74–77.

Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія // Право України. – 2011. – № 10. – С. 154–167.

Головатий С. Верховенство право, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. – № 4. – С. 206–219.

Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л.М.Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

Горст Пінкемаєр Форми дій адміністративних органів // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 9-15.

Демидович М. С. Адаптація законодавства України в контексті європейської правової інтеграції / М. С. Демидович // Держава і право. – 2005. – Вип. 32. – С. 57–61.

Демкова М. С. Відшкодування у позасудовому порядку шкоди, завданої державою або органами влади / [М. С. Демкова, С. С. Коба, І. О. Лавриненко, Д. Я. Український]. – К. : Конус-Ю, 2007. – 260 с.

Договор в публичном праве : сборник науч. ст. / под ред. Е. В. Гриценко, Е. Г. Бабелюк. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 280 с.

Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное. Поиск критериев / С. В. Дорохин // Юрист. – 2002. – № 9. – С. 2–13.

Дубовицкий В. Н. Административное усмотрение в советском государственном управлении / В. Н. Дубовицкий // Советское государство и право. – 1980. – № 9. – С. 121–125.

Духневич А. В. Співвідношення публічного та приватного права в практиці України / А. В. Духневич, І. В. Духневич // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – С. 83–85.

Евтихиев А. Ф. Законная сила актов администрации / А. Ф. Евтихиев. – Люблин, 1911. – 288 с.

Евтихиев А. Ф. Основы советского административного права / А. Ф. Евтихиев. – Х. : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1925. – 331 с.

Евтихиев А. Ф. Усмотрение (das freie Ermessen) администрации / А. Ф. Евтихиев // Журнал Министерства юстиции. – 1910. – № 5. – С. 77–101.

Егоров П. Ю. Становление советского административного права (1917–1940) / Ю. П. Егоров. – Ульяновск : ИПК «Ульяновский Дом печати», 2006. – 160 с.

Елистратов А. И. Основные начала административного права / А. И. Елистратов. – 2–е изд. – М., 1917. – 294 с.

Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001.– №10. – С.66–68.

Заверуха О. Суб’єктивні публічні права громадян як об’єкт судового захисту / О. Заверуха // Право України. – 2004. – № 4. – С. 49–52.

Закон ФРН «Про адміністративну процедуру» // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 34-84.

Карадже-Искров Н. П. Новейшая эволюция административного права / Н. П. Карадже-Искров. – Иркутск. : Изд. бюро Иркутск. государ. ун-та, 1927. – 38 с.

Карадже-Искров Н. П. Публичные вещи / Н. П. Карадже-Искров. – Вып. 1. – Иркутск : Иркутск. секция науч. работников, 1927. – 78 с.

Кобалевский В. Советское административное право / В. Кобалевский. – Х., 1929. – 417 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Колпаков В. Правові акти державного управління: поняття, властивості, види // Підприємництво, господарство та право. – 2003. – № 3. – С. 105-108.

Комзюк А. Т. Деякі проблеми предмета та системи адміністративного права / А. Т. Комзюк, І. С. Гриценко // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 4. – С. 77–80.

Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

Конституція України у судових рішеннях / М.П.Орзіх, А.А.Єзеров, Д.С.Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України // Український часопис міжнародного права. – 2003. – № 2. – С. 77–88.

Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Кравцова Т. М., Солонар А. В. // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf.

Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 91–99.

Куйбіда Р Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і практики / Р. Куйбіда // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 27–40.

Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України : монографія / Є. В. Курінний. – Д. : Юрид. акад. МВС України, 2004. – 340 с.

Куценко І. В. Сучасний стан та перспективи розвитку підзаконних актів в Україні // Державно і право. – 2007. – Випуск 38. – С. 116–123.

Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право / О. Люхтергандт // Юридичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 24–28.

Люхтергандт О. Публічно-правові договори в Німеччині – огляд проблематики / О. Люхтергандт // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – С. 37–50.

Люхтергандт О. Сучасне адміністративне процедурне право та проект Адміністративного процедурного кодексу України // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 25-33.

Марек Беньо Вплив теоріїї публічної адміністрації на розвиток адміністративного права // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 7. – С. 8–12.

Мартынов А. В. О некоторых важных теоретических характеристиках публичного управления в современном Российском государстве // История государства и права. – 2010. – № 2. – С. 39–42.

Марченко М. Н. Источники права: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 760 с.

Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М. : Проспект, 2009. – 512 с.

Мельник Р.С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку / Р.С. Мельник // Право України. – 2010. – № 8. – С. 116–122.

Мельник Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? / Р. С. Мельник // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

Мельник Р. С. Теорія правової держави та її вплив на виникнення адміністративного права та формування його системи / Р. С. Мельник // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 42–48.

Мельник Р. С. Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин / Р. С. Мельник // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 4. – С. 55–64.

Мельник Р. С. Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства» / Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 42. – С. 179–187.

Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права. Монографія. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Мисник Г. А. Публичные и частные интересы в экологическом праве / Г. А. Мисник, Н. Н. Мисник // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 29–37.

Ніжинська І. С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання, досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. К., 2003. – 19 с.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 336 с.

Пауль Штелькенс Принципи здійснення процедури за заявою, процедури втрутчального управління // Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. Вид-во Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. – Київ, 2009. – С. 5-9.

Право на звернення. Коментар Закону України «Про звернення громадян». Законодавство. Судова практика / за заг. ред. М. В. Оніщука. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.

Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні / Автор-упорядник О. А. Банчук. – К. : Конус-Ю, 2009. – 272 с.

Прокопович Г. А. Теории разделения права на частное и публичное (аналіз работ отечественных и зарубежных ученых) / Г. А. Прокопович // Закон и право. – 2007. – № 1. – С. 25–27.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук]. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.

Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 309–319.

Раевич С. К вопросу о делении права на публичное и частное / С. Раевич // Советское право. – 1927. – № 1. – С. 3–15.

Рекомендація RЕС (2004)20 Комітету Міністрів державам-членам щодо судового перегляду адміністративних актів / прийнята Комітетом Міністрів 15 грудня 2004 року на 909–й нараді заступників міністрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apelyacia.org.ua/node/8244.

Рекомендація № к (80) 2 Комітету Міністрів державам-членам стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень / прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316–й нараді заступників міністрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apelyacia.org.ua/node/8243.

Рекомендація № К (84) 15 Комітету Міністрів державам-членам стосовно публічно-правової відповідальності за причинену шкоду / прийнята Комітетом Міністрів 11 вересня 1984 року на 375–й нараді заступників міністрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apelyacia.org.ua/node/8211.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») : вiд 09.07.1998 р., № 12–рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Стор. 59.

Селіванов В. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. – 2001. – № 11. – С. 15–22.

Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. – С. 30–33, 48.

Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К. : Вид. дім. «Ін Юре», 2002. – 724 с.

Синицын В. Частное и публичное право / В. Синицын // Вестник советской юстиции. – 1928. – № 17. – С. 503–505.

Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые итоги дискуссии / Ю. Н. Старилов // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 12–21.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : Монографія. – К.: «Консус-Ю», 2010. – 296 с.

Ткач Г. Природа і види адміністративного розсуду / Г. Ткач // Право України. – 2002. – № 5. – С. 30–33.

Толстик В. А. К вопросу о юридической силе актов, принятых в рамках делигированных нормотворческих полномочий // Юрист. – 2001. – № 10. – С. 31-33.

Тютье К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К. Ю. Тютье // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 19–25.

Федосенко В. А. Субъективные публичные права: сущность и значение // Право и образование. – 2007. – № 4. – С. 83–89.

Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин / О. Харитонова // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – Вип. 1 (28). – С. 36–46.

Хміль О. ВР спростила привласнення держмайна / О. Хміль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/49b7a00b9a76f.

Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / За заг. ред. Тимощука В. П. – Київ, СПД Москаленко О.М., 2010. – 440 с.

Чиркин В. Е. О публичной власти (Постановка проблемы) // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 8–15.

Шамсутдінов О., Стрипко М. Концепція проекту нормативно-правового акта: поняття та сутність // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 55-58.

Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посіб. [для юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин] / А. М. Школик. − Львів : ЗУКЦ, 2007. − 308 с.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн ; пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : К.І.С., 2009. – 552 с.

Штобер Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs– und Wirtschaftsverwaltungsrecht, des Weltwirtschafts– und Binnenmarktrechts / Рольф Штобер ; пер. с нем. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.

Щодо порядку звернення стягнення на майно комунальних підприємств : лист Міністерства юстиції України : від 27.12.2004 р., № 25–32–3644 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart56/idx56067.htm.

 


Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав