Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ознаки легітимності політичної влади

Читайте также:
  1. Автор: Владимир Aлександрович Дресвянников, кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Пензе
  2. Административно-правовое регулирование в области культуры. Мединский Владимир Ростиславович
  3. Арендаторы помещений Дома молодежи Владивостока не исключили возможности обращения в суд за компенсацией
  4. Архитектура Успенского собора во Владимире.
  5. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  6. Болдырева Татьяна Владимировна
  7. В) Владимире I
  8. Види влади.
  9. Визначальні ознаки ІСД
  10. Визначення та ознаки публічно-приватного партнерства

 

Ø Згідно з ліберально-демократичною позицією легітимною потрібно визнавати тільки ту владу, яка сформована в результаті демократичних процедур.

Ø Згідно з позицією політичного реалізму легітимність влади полягає не стільки у законності й демократизмі її встановлення, скільки в її здатності оволодіти складною ситуацією в країні, підтримувати в суспільстві стабільність.

 

Різні можливості політичних суб'єктів підтримувати певну систему правління передбачають різні типи легітимності влади. Найвідомішою є класифікація типів влади, запропонована М.Вебером:

 

ü традиційний,який спирається на віру в святість традицій і право володарювати тих,хтоодержав владу за цією традицією;

ü харизматичний (грец. charisma —милість,благодать,Божий дар,винятковий талант),

 

оснований на вірі в надприродну святість, героїзм чи інші виняткові чесноти володаря і створеної або отриманої ним влади (Цезар, Наполеон, Ленін);

 

ü раціональний (легальний),що ґрунтується на вірі в законність існуючого порядку,професіоналізм владних структур. За цього типу легітимності органи влади та їхні керівники обираються через демократичні процедури й відповідальні перед виборцями, правлять не видатні особистості, а закони, на основі яких діють органи влади й посадові особи.

 

Д. Істон виділяє інші принципи легітимності:

1) ідеологічна легітимність опирається на ідеологічні принципи та переконання громадян уцінності політичного ладу як найкращого, що підкріплюється інтенсивною пропагандою (колишній СРСР);

2) структурна легітимність опирається на прихильність громадян до механізму і нормполітичного режиму (Великобританія з її демократичними традиціями та парламентаризмом);


3) особиста (персональна) легітимністьопирається на віру громадян у особисті якостіполітичного лідера, його спроможність належно використовувати політичну владу. Вона базується на симпатії громадян до лідера (США, де президент повинен володіти персональною легітимністю).

 

Легітимність має властивість змінювати характер і ступінь підтримки влади та її інститутів. У зв'язку з цим можна говорити про кризи легітимності.

Криза легітимності (делегітимізації влади)—зниження реальної підтримки органівдержавної влади чи правлячого режиму в цілому, яке впливає на якісні зміни їхніх ролей і функцій.

 

Основними причинами делегітимізації влади можуть бути такі:

1. суперечність між пануючими в суспільстві універсальними цінностями та егоїстичними інтересами правлячої еліти;

 

2. суперечність між популярною в суспільстві ідеєю демократії й недемократичною соціально-політичною практикою;

 

3. відсутність у політичній системі механізмів реального захисту інтересів народних мас та їх впливу на владу;

 

4. бюрократизація і корумпованість державного апарату;

 

5. націоналізм та етнічний сепаратизм у багатонаціональних державах, які проявляються в запереченні центральної влади;

 

6. дезінтеграція правлячої еліти й державної влади, протистояння і зіткнення різних гілок влади; нездатність влади вирішити існуючі в суспільстві нагальні соціально-економічні проблеми.

 

Сучасний російський політолог Олександр Соловйов, узагальнивши теоретичний і практичний досвід, запропонував такі шляхи і засоби виходу з кризових ситуацій:

ü підтримка постійних контактів з населенням;

ü проведення роз'яснювальної роботи щодо своїх цілей;

ü посилення ролі правових методів досягнення цілей та постійного оновлення законодавства;

ü врівноваженість гілок влади;

ü виконання правил політичної гри без ущемлення інтересів сил, які беруть у ній участь;

ü організація контролю з боку організованої громадськості за різними рівнями державної влади;

ü зміцнення демократичних цінностей у суспільстві;

ü подолання правового нігілізму населення тощо.

 

Стосовно легітимності влади в Україніслід визнати її низький рівень до всіх політико-владнихінститутів. До сказаного слід додати, що в Україні переважає легітимність, яка ґрунтується на ірраціональних засадах: традиційна, харизматична. Інші види легітимності на сучасному етапі політичного розвитку країни набувають все більшого поширення.

За рівнем публічності влада в Україні зберігає ще форму скритості і таємничості (криптократії). Однак після Помаранчевої революції та політичної реформи політична влада стала більш публічною внаслідок зростання політичної конкуренції і розширення діапазону свободи у ЗМІ. Для забезпечення публічності влади на рівні стандартів розвинутої демократії необхідно юридично закріпити: право громадян на отримання інформації про доходи і майно політиків та чиновників, результати їхньої діяльності шляхом розміщення такої інформації у офіційних друкованих та електронних ЗМІ; легальне лобіювання громадськими організаціями своїх інтересів; статус незалежної фахової громадської експертизи політичних проектів у рамках громадського телебачення і радіомовлення; право уповноважених представників громадськості бути присутнім на пленарних засіданнях парламенту та місцевих рад.

 

Якщо аналізувати владу на рівні інституційних суб'єктів, то слід зазначити, що їхнім недоліком є незбалансованість повноважень між основними політичними інститутами держави, а також величезний обсяг регуляторних функцій у соціально-економічній сфері. Внаслідок цього відбувається жорстка боротьба між владними суб'єктами на всіх рінях політичної системи, оскільки влада сьогодні дає можливість розподіляти матеріальні і фінансові ресурси.

 

За джерелами формування політична влада в Україні де-юре є демократичною, а де-факто — ще зберігає атрибути олігархо-кланового режиму. Олігархія — це група людей, яка перебуваючи на вершині політичної влади і використовуючи владні механізми з метою нещадної експлуатації природних і трудових ресурсів, нагромадила потужні фінансові та інформаційні ресурси. Клани — це об'єднання за родинними, дружніми, земляцькими відносинами, які намагаються реалізувати дещо


відмінні (як правило, мафіозні) від організаційної мети інтереси. На нинішньому етапі, коли посилюється політична конкуренція й активізується громадськість, олігархо-кланові механізми у всіх політичних структурах значно послабилися.

 

Влада в Україні недостатньо збалансована й ефективна. Якщо до 2004 р. політична влада в Україні була в основному зосереджена в руках Президента, то зараз розподілена між двома владними центрами (Президентом і Прем'єр-міністром, який спирається на парламентську більшість). При цьому слід зазначити, що дублювання багатьох управлінських функцій двома політичними центрами послаблює ефективність державного управління.

 

Питання до самоконтролю

1. Які визначення влади існують в політичній науці?

2. У чому виявляється специфіка політичної влади?

3. Що таке джерела і ресурси влади?

4. Що таке лобізм?

5. Назвіть відмінності між владою політичною і владою державною.

6. Охарактеризуйте внесок М. Вебера в розробку проблеми легітимності влади.

7. Чи можливо суперечність між легальністю і легітимністю влади?

8. Проаналізуйте виконання соціальної функції політичної влади в сучасній Україні.

 


Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | <== 24 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав