Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Читайте также:
  1. CIVICS – міжнародне дослідження громадянської освіти
  2. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  8. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  9. Актуальність теми

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком є розбудова національної системи освіти у контексті її демократизації та гуманізації, формування креативної, всебічно розвиненої, компетентної особистості, носія національних, загальнолюдських цінностей. Закони України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають провідну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття. Це вимагає зміни світоглядних позицій, творчого переосмислення цілей, структури, змісту та процесуальності дошкільної освіти, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного, цілісного розвитку особистості.

Традиційні форми роботи, метою яких було надання знань і формування у дітей відповідних умінь і навичок, мають трансформуватися у сучасні заняття, тісно пов’язані з реальним життям. Педагога у більшій мірі турбуватиме не стільки кількість знань, скільки те, чи спрацьовують вони на компетентність дошкільника: чи знадобляться йому в реальному житті, чи сприяють розвитку самостійності дитини, творчому ставленню до життя, чи апелюють до власного досвіду, відповідають вікові, темпераменту, інтересам, настрою дошкільника [1, с. 27]

Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, доцільно, щоб діяльність педагогів ґрунтувалася на компетентнісному підході до формування особистості. Дитині з дошкільного віку необхідно забезпечити умови для набуття досвіду розв’язувати життєві проблеми, здобувати нову інформацію, ставати самостійною і самодостатньою, діяти адекватно та ефективно в різних ситуаціях, приймати свідомі рішення, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби. В.О. Сухомлинський радив педагогам: „Залишайте що-небудь недоказане, щоб дитині захотілося ще і ще раз повернутися до того, про що вона дізналася” [3, c.33]

Забезпечити виконання вищезазначених завдань має на меті Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі”. Зміст програми передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого середовища. Відповідальність за виконання завдань Програми покладається державою на працівників дошкільних навчальних закладів. Це актуалізує проблему удосконалення їхніх професійних якостей шляхом самоосвіти і підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти.

Базова програма готується до друку, а у педагогів є певний час, щоб усвідомити необхідність переходу на новий стиль роботи. Він вимагає від кожного перебудови власної педагогічної діяльності, зміни характеру і форм взаємодії з дітьми та батьками, сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності. Для ефективного впровадження Базової програми в практику роботи дошкільних навчальних закладів і досягнення позитивних результатів діяльності, педагогам варто проаналізувати власні підходи до розвитку, виховання і навчання дошкільників. Сучасним працівникам дошкільних навчальних закладів доцільно будувати свою роботу на основі таких принципів:

1. Націленість на успіх кожної дитини.

2. Створення позитивної атмосфери у процесі навчання.

3. Використання індивідуального підходу у розвитку, вихованні і навчанні дошкільників.

4. Забезпечення навчання в різних видах діяльності.

5. Зв’язок життєвого досвіду дошкільників з навчальним процесом.

6. Створення розвивального середовища, в основі якого – цінності та принципи демократії.

Як має діяти педагог у контексті реалізації зазначених принципів в повсякденній діяльності?

1. Педагог націлений на успіх кожної дитини:

– стримує “надто активних” і заохочує “надто тихих”;

– дбайливо ставиться до кожного вихованця;

– забезпечує можливості досягнення успіху, має терпіння;

– визнає як великі, так і малі цілі та досягнення;

– заохочує особистісне зростання;

– ставиться до дітей справедливо і розглядає їх як унікальні особистості;

– ділиться власними успіхами й поразками.

2. Педагог створює позитивну атмосферу в групі у процесі навчання:

– заохочує співпрацю дітей;

– дає чіткі вказівки на виконання завдань;

– забезпечує бачення успіху;

– ставиться до вихованців з гідністю і повагою;

– визнає окремі здібності кожної дитини;

– ефективно використовує час;

– демонструє етичну поведінку;

– має почуття гумору.

3. Педагог використовує індивідуальний підхід у розвитку, вихованні і навчанні дошкільників:

– знає індивідуальні особливості своїх вихованців, такі як: темперамент, сімейна культура, особливості розвитку тощо;

– визнає, що кожна дитина розвивається відповідно до індивідуальних особливостей;

– використовує знання особистісних якостей вихованців для планування навчальних завдань, очікуваних навчальних результатів;

– організовує розвивальне і навчальне середовище, яке відображає індивідуальні особливості дітей у групі;

– планує навчальні цілі, враховуючи зону найближчого розвитку для кожної дитини;

– використовує різні форми навчання (робота в малих групах, робота в парах тощо) для застосування індивідуального підходу;

- навчальні завдання розробляє не лише на основі рекомендацій державних навчальних програм, а й на власних спостереженнях за дітьми та їх оцінці;

– використовує навички спостереження для відзначення індивідуального прогресу кожного вихованця.

4. Педагог заохочує навчання в різних видах діяльності::

– забезпечує можливість навчання в різних видах діяльності;

– заохочує оцінку вихованців їхніми однолітками;

– забезпечує конструктивний зворотній зв’язок;

– надає дітям рекомендації щодо групової роботи;

– допомагає вихованцям при створенні плану роботи;

– заохочує дошкільників спільно визначати цілі навчання;

– сприяє спілкуванню вихованців;

– моделює та заохочує активну участь кожної дитини у роботі групи.

 

5. Педагог пов’язує життєвий досвід дошкільників з навчальним процесом:

– включає досвід дошкільників до планів занять;

– заохочує дітей ділитися власним досвідом у контексті навчальних завдан

– пропонує дошкільникам конкретні навчальні завдання з відомим багажем досвіду;

– вважає, що будь-який досвід є навчальним і приділяє час, щоб допомогти дітям засвоїти і застосувати набуті навички;

– використовує досвід вихованців для забезпечення мотивації навчання.

6. Педагог створює розвивальне середовище, в основі якого – цінності та принципи демократії:

– забезпечує дошкільникам право вибору у щоденному житті групи;

– моделює та заохочує повагу та врахування вкладу кожного вихованця;

– моделює та заохочує способи прийняття рішень «виграв-виграв»;

– заохочує визнання розмаїтості у групі;

– уникає практики „позитивної дискримінації”.

У контексті вищесказаного, стає очевидним, що на сучасному етапі дошкільна освіта має ґрунтуватися у більшій мірі на застосуванні вихователями індивідуального підходу у розвитку, вихованні і навчанні дошкільників.

Індивідуальний підхід є важливим принципом педагогіки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з колективом дітей досягається вплив на кожного, враховуються множинність і різноманітність характеристик кожної конкретної дитини – статевих особливостей, темпераменту, характеру, здібностей тощо. Використання індивідуального підходу створює умови для розкриття здібностей кожної дитини у процесі навчання. На заняттях діти виявляють власні знання, ставлення, навички, особливості темпераменту тощо.

Крім підвищення ефективності навчання, індивідуальний підхід сприяє впровадженню принципів толерантності та рівноваги в навчальному середовищі. Враховуючи широкий спектр можливостей, стилів навчання, потреб та індивідуальних особливостей вихованців, вихователь формує навички, необхідні для реалізації життєвих цілей.

Індивідуалізоване навчання створює рівномірний баланс між потребами особистості та колективу, забезпечуючи повноту та реальні шляхи впровадження демократичних, здоров’язберігаючих цінностей (як для вихованців, так і для педагогів). Це допомагає дітям розвивати свій потенціал, оскільки вони можуть ставити собі цілі та досягати їх у процесі навчання. Уважно спостерігаючи за вихованцями та виявляючи їхні інтереси та сильні сторони, педагог допомагає дітям вирішувати їхні проблеми такими шляхами, які б відповідали їхньому стилю навчання. Індивідуальний підхід до навчання дозволяє розглядати вихованців та педагога як партнерів, які разом закладають основи знань, і цим самим забезпечують можливість з боку педагога допомогти дошкільникам повністю реалізувати їхній потенціал, який є різним у кожної особистості.

Таким чином, враховуючи все вищесказане, можна зауважити, що реформування змісту дошкільної освіти, впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів Базової програми розвитку дітей дошкільного віку „Я у світі”, має починатися з підготовки педагогів, вдосконалення їх професійно значущих якостей: компетентності, креативності, комунікативності, інноваційності.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав