Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Процедура проведення

Читайте также:
  1. Аттестация кадров и ее процедура
  2. Базовыми информационными процедурами, обеспечивающими работу ИС и ИТ, называются процедуры
  3. Банкроттық мәні және оны жүзеге асырудыңкезеңдері мен процедуралары.
  4. Вид и процедура проведения промежуточной аттестации.
  5. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  6. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
  7. Вихідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу
  8. Вопрос 50 процедура подготовки к переговорам
  9. Вопрос.акцепт. право и обязанность предъявления к акцепту. Акцептные оговорки векселедателя и акцептанта. Время и место предъявления к акцепту. Процедура и форма акцепта.

1. Проводиться з усім класом.

2. Учні записують своє прізвище на окремому аркуші паперу. Прак­тикант повідомляє, що отримані результати не розголошують­ся, за них не виставляють оцінок, а потрібні вони для організа­ції цікавої роботи в класі (це зауваження стосується і всіх наступ­них методик).

3. Нижче пропонується під номером «1» записати відповідь на пи­тання типу «З ким би ти хотів відвідати кінотеатр?», «З ким би ти хотів провести дозвілля?». Зміст питання спрямований на ви­явлення симпатій-антипатій. Зрозуміло, що питання «З ким би ти хотів сидіти під час контрольної роботи, або виконувати до­машні роботи» для цієї мети не підходять. Необхідно попередити учнів, що кожен може записати будь-яке, але тільки одне пріз­вище і тільки товариша з свого класу. Переходити до наступно­го етапу можна, коли переконались у тому, що кожен записав обране ним прізвище.

4. Пропонуємо під номером «2» записати прізвище ще одного (і не більше) товариша. Переконуємося в тому, що учні встигли запи­сати і просимо назвати ще одне — третє і останнє,— прізвище товариша з класу.

5. Відповіді збираємо — вони становлять матеріал для подальшої обробки.

 

 

II. Обробка результатів

№ п/п Список учнів Кількість учнів у класі  
                         
1. Антоненко                    
2. Анрієвський                    
3. Бочаровський                    
4. ....                    
5. ....                    
6. Іваненко                    
7. Петренко                    
...                            
20. Собко                      
N = 20 Сума балів                          

 

Складаємо таблицю. У 1-й колонці — список прізвищ всіх учнів класу. Кількість наступних колонок дорівнює кількості учнів у класі. У цих колонках позначаємо прізвища учнів числами, які відповіда­ють порядку прізвища у списку з 1-ої колонки.

Наприклад, у 1-й колонці прізвище Бочаровський розташо­ване у списку третім, йому відповідає колонка із № 3. Тепер по­трібно звернутись до відповідей учнів. Результати кожного опи­туваного фіксуємо в таблиці таким чином. Припустимо, Андрієв-ський назвав послідовно прізвища Іваненка, Петренка, Собка. Обраний 1-м (Іваненко) отримує 3 бали, 2-м (Петренко) — 2 бали, 3-м (Собко) — 1 бал.

У клітинці на перехресті, горизонтального рядка з прізвищем Андрієвський і вертикальною колонкою із № 6, під яким знаходиться в списку прізвище Іваненко ставимо 3 бали. У клітинці на перехресті з вертикальною колонкою № 7 (відповідає місцю Петренко) ставимо 2 бали. Аналогічно виставляємо 1 бал Собку у відповідній клітинці. Таким чином вносимо в таблицю дані всіх опитуваних. Під кожною колон­кою, позначеною числами, записуємо суму балів. Наприклад, під колонкою 6 записано суму 12 балів. Такі дані підраховуємо для всіх учнів. За їх значенням робимо висновки про соціометричну структу­ру класу. Учні, які набрали більше ніж (ІМ + 1)/2 бал (М — кількість учнів в класі) належать до групи популярних, яка називається «ак­тив», менше -- до групи пасивних. Серед активу виділяються 1-2 учні, які набрали максимальну кількість балів. Це лідери або «зірки». Учні, які не отримали жодного балу — ізольовані в системі міжосо-бистісних відносин школярів класу.

 

Додаток 16

Методика 2. ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВІДНОСИНАМИ З РОВЕСНИКАМИ І ХАРАКТЕРОМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процедура проведення:

1. Проводиться з усім класом.

2. Кожен учень записує своє прізвище на аркуші і обирає один з можливих варіантів відповіді:

1) повністю задоволений;

2) задоволений;

3) не задоволений;

4.) зовсім не задоволений;

5) не знаю.

Під № 1 він записує відповідь на питання: Наскільки ти задово­лений відносинами з учнями твого класу?

Під № 2 — відповідь на питання: «Наскільки ти задоволений своїм навчанням у школі?».

 

Обробка результатів:

1. Знайти коефіцієнт задоволеності для всього класу: а) відносина­ми з однокласниками: б) навчанням у школі. Порядок обчислення однаковий:

п1 х1+ п2 х0,5+ п3 х0+ п4 х(-0,5)+ п5 х(-1)

Р = --------------------------------------------- де

п

 

п1 — кількість учнів, що обрали відповідь № 1 (повністю задово­лений);

п2 — кількість учнів, що обрали відповідь № 2;

п3 — кількість учнів, що обрали відповідь № 3;

п4 -.... № 4;

п5 —.... № 5;

п — кількість учасників опитування.

2. Оцінка коефіцієнту задоволеності: чим коефіцієнт ближчий до 1, тим вища міра задоволеності даною стороною життя; чим ближ­чий до (~ 1), тим нижча міра задоволеності.

3. Висловити пропозиції щодо виховної роботи в цьому класі.

Додаток 17

Методика 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЄДНОСТІ ГРУПИ

1. Проводиться з усім класом. Виконується кожним індивідуально, шляхом запису відповідей на окремому аркуші. Учням повідом­ляється інструкція.

«Мета нашої роботи визначити, який настрій панує у вашо­му класі. Вам зачитують 14 пар полярних тверджень. Ви повин­ні оцінити, до якого з двох протилежних тверджень схиляєть­ся ваша думка. Оцінку слід дати шляхом вибору одного з чисел від 7 до 1. Числа мають таке значення: 7(1) — повністю згоден з 1(2)-м твердженням; 6(2) — майже згоден з 1(2) тверджен­ням; 5(3) — швидше згоден з 1(2) твердженням; 4 — не згоден із жодним твердженням.

Ваш запис повинен складатись з номера твердження та оцін­ки до нього. Наприклад: запис 5,6 означає, що до п'ятої пари ви обрали оцінку 6.

 

1) У колективі переважає життє­радісний настрій.   2) Між членами доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії.   3) Між угрупуваннями в колективі існує взаєморозуміння.   4) Учням подобається брати участь у спільних справах, разом про­водити дозвілля.   5) Успіхи і невдачі товариша викли­кають активну співучасть інших.   6) Взаємовідносини характеризую­ться підтримкою, критика добро­зичливістю, зауваження вислов­люються з добрими намірами.   7) Учні поважають думку один од­ного.   8) У важких ситуаціях група діє за принципом "один за всіх і всі за одного". 9) Успіхи і невдачі групи в цілому кожен член переживає як власні.   10) Група активна, сповнена енергії.   11) Новачкам група допомагає ада- птуватись.   12) Група швидко відгукується, як­що потрібно зробити корисну справу.   13) У групі справедливе ставлення до всіх.   14) Заохочення всієї групи педагогом викликає почуття гордості у всіх. Переважає песимістичний тон.     Між членами конфлікти, агресив­ність, антипатія.   Угрупування в межах колективу конфліктують.   Учні уникають участі у спільних справах, неконтактні між собою.     Члени групи байдужі свого товариша.     Члени групи зловтішаються не­вдачами інших, критика у вигляді відкритих або прихованих звину­вачень.     Учні нетерпимі до думки своїх то­варишів. У важких ситуаціях група розгу­блюється.   Успіхи і невдачі групи не знахо­дять відгуку у кожного.   Група пасивна, байдужа.   До новачків нерідко проявляється ворожість.   Групу неможливо організувати на спільну справу, у кожного свої ін­тереси.   У групі є привілейовані і ті, ким нехтують.   До заохочень колективу його чле­ни байдужі.  

Обробка:

Знайти суму всіх визначених чисел І розділити її на 14. Це індивідуальна оцінка психологічного клімату в класі. Сума всіх інди­відуальних оцінок, розділена на кількість опитуваних — середній коефіцієнт суб'єктивних Оцінок. Цей коефіцієнт має такі значення:

а) 1-3,5 - - в учбовій групі негативний психологічний клімат. Мають місце байдужість, емоційний дискомфорт, висока конфлікт­ність, відсутність впевненості у своїх товаришах;

б) 3,6-5,4 — неврівноважений психологічний клімат: настрій у класі коливається, взаємні симпатії вибіркові, відсутня емоційна єдність, спостерігаються застійні явища в розвитку групи;

в) 5,5-7,0 — мажорний психологічний настрій. Учні відчувають радість у спілкуванні між собою, відносини будуються переважно на взаємній симпатії, група згуртована, активна, демократична, нормально розвивається.

 

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав