Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Професійна орієнтація учнів.

Читайте также:
  1. Атестація робочих місць учнів.
  2. І. Контроль, корекція та закріплення знань учнів.
  3. Мислення учнів.
  4. Нерувати ідеї та стратегічно мислити; професійна (управлінська) компетентність; фізичне
  5. Природні чинники (сонце, повітря, вода), діючи спільно з фізичними вправами, посилюють їх оздоровчий вплив на учнів.
  6. Професійна етика
  7. Професійна лексика та терміни в ділових паперах
  8. Професійна орієнтація учнів.
  9. Професійна позиція консультанта

Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професій, формувань в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно зна­чущі якості, шляхи й засоби їх розвитку (М.М.Фіцула).

Професійна орієнтація — це цілеспрямована діяльність ви­хователя, що передбачає надання допомоги вихованцеві у пра­вильному виборі професії (А.І.Кузьмінський). Це сукупність психолого-педагогічних, медичних та організаційних заходів впливу на вихованців з метою виявлення і формування їхніх професійних інтересів та здібностей і вплив на вибір професії відповідно до соціаль­но-економічних потреб, особистих схильностей, психічних і фізичних можливостей. Її функції відображено на рис. 3.22.

Рис. 3.22. Функції профорієнтації

 

Останнім часом намітилась стійка тенденція інтелектуалізувати процес трудової підготовки школярів, наповнивши його творчою проектно-технологічною діяльністю, а не лише формуванням трудових навичок, як це ставилось за мету ще не так давно. Умови для здійснення цього закладено в нещодавно схваленому на спільному засіданні колегії Міністерства освіти і науки України і президії АПН України проекті Державного стандарту освітньої галузі "Технології", в якому значною мірою враховано досвід Європи.

Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має велике значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії — це, по суті, вибір життєвого шляху, вибір долі. Робота — головний зміст людського життя. Від вибору професії до душі значною мірою залежить задоволення людини своєю долею, її щастя.

В умовах НТР, швидкого економічного і соціального прогресу світ професій дуже рухливий, багато виникає нових спеціальностей, частина старих зникає. Останнім часом спостерігається масова "перекваліфікація".

Профорієнтаційна робота в школі має враховувати тенденції розвитку нашого суспільства: тенденція переважаючого зростання зайнятості у невиробничій сфері; перехід від менш до більш престижних, цікавих і добре оплачуваних професій; від першої професії відмовляються, бо не стільки самим обрана, як певними обставинами.

Завданням профорієнтаційної роботи з учнями є підготовка їх до свідомого вибору професії. Він можливий за таких умов: знання учнем якомога більше професій, їх особливості; вміння порівняти свої можливості з вимогами професії до її носія; врахування потреб суспільства в тій чи іншій професії.

Змістом профорієнтаційної роботи є: а) розкриття перспектив галузі, в якій учень має намір обрати професію; б) місце обраної ним професії серед інших професій даної галузі; в) перспективи вдосконалення своєї професії і професійного зростання; г) умови роботи з обраної професії; ґ) обсяг знань, умінь і навичок, яких вимагає обрана професія.

Етапи профорієнтаційної роботи: професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація є психолого-педагогічною системою формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам здійснення особистістю вільного і свідомого професійного самовизначення.

Професійна діагностика — це система психологічного вивчення осо­бистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Професійна консультація — це надання особистості на основі її вивчення науково обґрунтованої допомоги щодо найбільш оптимальних для неї напрямків і засобів професійного самовизначення.

Професійний відбір — це система роботи, спрямована на надання до­помоги учневі у визначенні і доборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування.

Професійна адаптація здійснюється тоді, коли учень вже обрав собі професію і перебуває на стадії її засвоєння.

Методика профорієнтаційної роботи: а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та інших навчальних дисциплін; б) під час позакласної виховної роботи і в сім'ї.

Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки: а) поділ професій на "престижні" і "непрестижні"; б) ототожнення нав­чального предмета з професією; в) перенесення ставлення до людини-представника тої чи іншої професії на саму професію; г) вибір професії під чиїмось впливом; ґ) застарілі уявлення про характер праці в сфері матеріального вироб­ництва (М.М.Фіцула).

У процесі профорієнтації варто дотримуватися певних прин­ципів: виховуючого характеру профорієнтації; політехнічної спрямованості профорієнтації; формування професійних намірів вихованців щодо економічних потреб держави з урахуванням особистих інтересів, психолого-фізіологічних можливостей; єдності виховного впливу школи, сім'ї та громадських факторів.

Професійна орієнтація складається з таких видів роботи: професійної інформації, професійної консультації, професійної адаптації, професійної діагностики, професійного відбору.

Профінформація передбачас ознайомлення учнів з різними професіями та з потребами у фахівцях певного профілю в країні. Цю роботу проводять учителі-вихователі впродовж усього періо­ду навчання учнів у школі. І передусім таку роботу варто про­водити з учнями середнього і старшого шкільного віку.

Професійна консультація спрямована на індивідуальні по­ради конкретній особистості щодо найбільш доцільних професій, икі відповідають її інтересам, здібностям, психолого-фізичним можливостям. Профконсультації є кількох видів: довідково-організаційні (дають відповіді школярам та їх батькам на пи­тання про можливості отримання певної професії в тому чи іншому навчальному закладі, про можливості оволодіння пев­ною професією залежно від психолого-фізіологічних можливо­стей); медико-профілактичні (передбачають виявлення психо­лого-фізіологічних і медико-біологічних особливостей вихо­ванців і їх відповідність бажаній професії); психолого-педагогічні (сприяють вибору професії відповідно до інтересів і здібностей вихованців) (рис. 3.23).

\

Профдіагпоетика передбачає вивчення усіх аспектів підго­товки школярів до тієї чи іншої професії: біологічні, психо­логічні, соціальні, економічні.

Професійний відбір спрямований па виявлення особливо­стей і якостей людини для отримання професійної освіти і за­няття певною професійною діяльністю. Цим мають займатися спеціально створені у професійних навчальних закладах при­ймальні комісії.

Професійна адаптація є важливим етапом фахової підготов­ки молоді до професійної діяльності іі передбачає забезпечення умов для пристосування особистості до умов праці на певному виробництві чи в організації. У професійних навчальних закла­дах навчальними планами і програмами передбачено час і на­прямки роботи з адаптації майбутніх фахівців (різні види прак­тики, безпосередньої роботи в умовах конкретного виробництва).

Провідну роль у здійсненні профорієнтаційної роботи у за­гальноосвітніх навчально-виховних закладах відіграє класний керівник. Можна визначити параметри його діяльності у цьому напрямку: професійне інформування учнів; формування пізнавальних інтересів учнів з метою підготовки до вибору професії; індивідуальна робота з учнями щодо вибору професії; вивчення інтересів, схильностей, професійних намірів учнів; надання допомоги учням у самопізнанні; допомога в реалізації професійних намірів; контроль за працевлаштуванням вихованців. Професійна орієнтація має міжпредметний характер (рис. 3.24).

Розробка тестових методик для визначення професійної придатності вихованців до тієї чи іншої діяльності, викори­стання їх у процесі

Для успішного проведення профорієнтаційної роботи в школі необхідно дотримуватись таких педагогічних вимог.

1.Педагоги повинні володіти методикою і технологією про­фесійної орієнтації.

2.У школі має бути науково обґрунтована система професій­ної орієнтації, яка охоплювала б учнів усіх класів.

3.Учителі-вихователі повинні володіти методами і методи­ками вивчення особливостей анатомо-фізіологічного і соціаль­но-психічного розвитку школярів та їх професійних намірів.

4.Знання вихователями характеристик найбільш пошире­них професій.

5.Обізнаність із професіограмами великої кількості професій, що є особливо важливими у суспільстві.

6.Наявність у регіоні спеціальних служб з проблем профорієнтації.

7.професійного відбору молоді для навчання у професійних освітніх закладах.

8.Озброєння батьків психолого-педагогічними знаннями у галузі профорієнтації.

9.Прогнозований, науково обґрунтований державний запит на певні професії та спеціальності.

10.Забезпечення шкіл, спеціальних служб, батьків достатньою кількістю наукової літератури з питань професійної орієнтації молоді.

Підсумкові положення теми можна подати у вигляді рис. 3.25.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 80 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | <== 27 ==> | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав