Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості економічного виховання учнів початкових класів.

Читайте также:
  1. V. Формування знань учнів
  2. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  3. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  4. Анкета по виявленню учнів із девіантною поведінкою у класі
  5. АНКЕТА СОЦІОНІКИ, САМОХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНІВ
  6. Антикріпосницька боротьба українського селянства, її форми і методи, регіональні особливості
  7. Атестація робочих місць учнів.
  8. в) Автоматизація дій учнів з новими ЛО
  9. Видатні педагоги і народна педагогіка про трудове виховання
  10. Види домашніх завдань з математики в початкових класах

Економічне виховання — це організована педагогічна діяльність, спря­мована на формування економічної свідомості учнів.

Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника в активного творчого учасника виробни­чого процесу. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості підростаючого покоління стає загальним і обов'язковим.

Складником економічної свідомості є економічне мислення — здатність до осмислення явищ економічного житія з урахуванням досягнень науки і техніки. Воно сприяє творчому розв'язанню особистістю економічних проблем, конкретних трудових завдань.

Економічна культура передбачає формування у школярів певних моральних та ділових якостей, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності, суспільної активності, підприємливості, ініціативності, господарського, бережливого ставлення до суспільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідаль­ності, прагнення до рентабельності, оновлення технологічних процесів і обладнання, продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успіху й добробуту.

Завдання економічного виховання: а) ознайомлення учнів із законами ринкової економіки, перебудовою структури виробництва, підвищенням його ефективності, вдосконаленням виробничих відносин, системою управління і методами управління; б) формування здатності до економічного мислення, творчого пошуку підвищення продуктивності праці, вміння швидко оволодівати новими формами і методами праці; в) виховання почуття і рис господаря, що працює з віддачею, бережливо ставиться до результатів праці; г) виховання здорових матеріальних потреб, уміння розпоряджатися зарплатою.

Зміст економічного виховання має розкривати такі ідеї: а) економіка розвивається на базі сучасної науки і техніки. Вона має бути рентабельною та ефективною; б) учасник економічної сфери життя має осмислювати свою діяльність у масштабах конкретного виробництва, бути не просто виконавцем, а діловим раціоналізатором, працювати творчо; в) працівник виробництва сумлінно ставиться до праці, дотримується трудової, технологічної, планової дисципліни; г) на виробництві дотримуються наукової організації праці, яка визначає розстановку сил, задає певний режим і ритм роботи, забезпечує технологічну послідовність операцій і якість кінцевого результату; ґ) продукт праці, який не відповідає естетичним смакам споживача, не користується попитом, завдає шкоди виробництву та економіці; д) кожен працівник прагне вносити зміни в свою виробничу діяльність, планує підвищення своєї кваліфікації.

У ході економічного виховання важливо формувати в учнів здорові матеріальні потреби. Потреба — це необхідність у чомусь. Потреба за­довольняється, головним чином, завдяки трудовій діяльності, в ході якої створюються предмети, необхідні людині. Потреби поділяються на матеріальні і духовні. Потреби мають тенденцію зростати. Задоволення потреб вимагає від особистості високої активності. У вихованні учнівської молоді важливо, щоб матеріальні потреби не придушували її духовність. Духовність — це специфічна людська риса. Вона виявляється у багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і емоційних запитах, моральності. Вона передбачає оволодіння духовними цінностями — витворами людського духу. Втрата духовності рівнозначна втраті моральності.

Розрізняють потреби реальні й ілюзорні. Перші можуть бути задоволені, інші є наслідком неадекватного відображення в думках людей їх прагнень. Великої соціальної шкоди завдають спотворені (гіпертрофовані) потреби окремої особи чи соціальної групи (наркотики, алкоголь і т. п.).

Методика економічного виховання: воно здійснюється, передусім, у процесі вивчення основ наук. Особливе місце при цьому належить таким предметам, як основи економічних знань, економічна географія, трудове навчання. На уроках математики учні розв'язують задачі економічного змісту. Уроки фізики, біології, хімії демонструють використання у виробництві досягнень науки і техніки.

Економічне виховання класний керівник здійснює такими шляхами: залучення дітей до праці з самообслуговування, ремонту обладнання і приміщень, розподілу шкільного бюджету; обговорення газетних та жур­нальних статей на економічну тематику; виробничі екскурсії, зустрічі з працівниками підприємств; залучення учнів до економічних стосунків у школі і вдома.

Для організації ефективної економічної підготовки підростаючого покоління потрібно:

- передовсім домогтися високого рівня економічної компетенції керівників та вчителів школи, батьків;

- залучати учнівську молодь до суспільно корисної, продуктивної праці, яка супроводжується засвоєнням знань з економіки і організації виробництва, як в процесі самої праці, так і на уроках, факультативах, під час екскурсій і краєзнавчих пошуків;

- прищеплювати учням вміння раціонально вести домашнє господарство, економити матеріальні цінності та час;

- дотримання режиму економії, як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері обслуговування.

 

1 Розкажіть про народногосподарське значення трудової підготовки учнів в умовах розвитку незалежної України

2 Розкрийте програму трудового навчання учнів у світлі основних державних, документів освіти

3 Поясніть зміст трудової підготовки

4 Покажіть взаємозв'язок трудового й економічного виховання

5 Проаналізуйте основні напрямки роботи по трудовому і економічному вихованню

6 Виділіть складові частини поняття "професійна орієнтація школярів'1 і поясніть кожну з них

7 Перерахуйте основні напрямки роботи класного керівника з учнями по профорієнтації

8 Дайте аналіз с>часних практичних заходів щодо включення учнів у планову продуктивну виробничу працю Підготовте узагальнення досвіду цієї роботи за матеріалами періодичної педагогічної преси

 

Практичні завдання

1 Розглянемо ситуацію "Виховання бережливості"

а) перший рівень складності — проаналізувати дану ситуацію, рівень взаємодії вчителя і учня у даній ситуації,

в) другий рівень складності — проаналізувати ситуацію, спланувати виховну навчальну діяльність у даній ситуації, розробити програму вирішення даної ситуації, змоделювати план взаємодії учителя і учнів у конкретній ситуації,

с) третій рівень складності (творчий) — провести навчально педагогічну гру "Виховання бережливості"

Навчально-педагогічна гра "Виховання бережливості"

Мета гри — вдосконалити вміння та навички майбутніх учителів у прийнятті вмотивованих рішень при складанні та здійсненні планів з трудового виховання учнів
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | <== 29 ==> | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав