Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність підприємства і правові основи його функціонування.

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  3. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  4. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері менеджменту.
  5. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  6. Баланс доходів і видатків підприємства
  7. Баланс підприємства на 01 _______________ р.
  8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  9. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  10. В) сутність права – в його можливості забезпечення верховенства прав та свобод людини та реалізації загальносоціальних функцій.

Т Е М А

ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

1. Сутність підприємства і правові основи його функціонування.

2. Виробнича структура підприємства.

3. Класифікація підприємств.

Питання для теоретичної підготовки

Поняття підприємства, його ознаки.

Основні законодавчі акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні.

Виробнича та загальна структура підприємства.

Фактори, що впливають на виробничу структуру підприємства. Класифікація підприємств за різними ознаками.

Форми об'єднання підприємств: мета і особливості функціонування в Україні.

Ринок як сфера функціонування підприємств, його склад та види.

Ринкова інфраструктура, її функції.

Особливості економіки сучасних вітчизняних підприємств.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

• ринок

• підприємство

• ознаки підприємства

• статут підприємства

• колективний договір

• виробнича структура підприємства

• класифікація підприємств

• форми об'єднання підприємств

• асоціація

• корпорація

• консорціум

• концерн

• холдинг

• ринкова інфраструктура

Сутність підприємства і правові основи його функціонування.

ПІДПРИЄМСТВО - це організаційно відокремлена й економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Основними законодавчими актами, які регулюють діяльність підприємств в Україні, є Закони України: «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» та ін.

Зокрема, Закон України «Про підприємства в Україні» визначає види та організаційні форми підприємства, правила їх створення, реєстрації, реорганізації та ліквідації, механізм здійснення підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Цим Законом визначені рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від організаційної форми та форми власності на майно; він спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їх права і відповідальність за результати своєї господарської діяльності, регулює відносини підприємств з іншими суб'єктами господарювання, органами державного управління та ін.

 

Структура Закону України «Про підприємства в Україні»

Розділ І. Загальні положення

Розділ II. Створення підприємства і порядок його реєстрації

Розділ III. Майно підприємства

Розділ IV. Управління підприємством і самоврядування трудового

колективу

Розділ V. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства

Розділ VI. Підприємство і держава

Розділ VII. Ліквідація і реорганізація підприємства

Розділ VIII. Особливості створення, ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства

Діяльність підприємства також регулюється його ста­тутом та колективним договором.

Статут підприємства - це зібрання обов'яз­кових правил, що регулюють його взаємо­відносини з іншими суб'єктами господа­рювання, а також індивідуальну діяльність.

У ньому зазначається точна назва підприємства, його місцезнаходження, форма власності, вид діяльності, місія функціонування та основні цілі, органи управління, поря­док реорганізації і ліквідації та ін.

Зміст статуту не повинен суперечити положенням зако­нодавчих актів, що регулюють діяльність підприємства.

Колективний договір - це угода між трудо­вим колективом в особі профспілки та ад­міністрацією або власником, яка щорічно переглядається і регулює їх виробничі, еко­номічні і трудові відносини.

У колективний договір включаються зобов'язання щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників, їх со­ціального захисту, заходи для забезпечення зростання про­дуктивності праці, величини матеріального стимулювання, вирішення житлових проблем тощо.

Підприємства мають такі ознаки:

- виробничо-технічна єдність (спільність продукції, що виготовляється, процесів її виробництва, певний склад ви­робничих фондів, єдина технічна політика, спільність до­поміжного і обслуговуючого господарств);

- організаційно-соціальна єдність (наявність єдиного трудового колективу, керівника та адміністрації підприєм­ства, наділення підприємства правами і реквізитами юри­дичної особи);

- фінансово-економічна самостійність (можливість самостійно визначати напрямки економічного розвитку, склад, обсяги продукції, що випускається, напрямки роз­поділу прибутку підприємства, форми і розміри матері­ального стимулювання, спільність системи планування та обліку).

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | <== 34 ==> | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав