Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть і провідні категорії естетичного виховання

Читайте также:
  1. Видатні педагоги і народна педагогіка про трудове виховання
  2. Виховання в Афінах
  3. Виховання відповідальності як мета виховної діяльності
  4. Виховання дисциплінованості
  5. Виховання естетичної культури особистості
  6. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
  7. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
  8. Виховання у Спарті
  9. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана
  10. Відомо,що потреби у самовихованні не існує, а є потреба у рухові до обраної життєвої мети. Доведіть,що самовиховання – це спосіб виконати себе

Тема 20 Естетичне виховання

Навчальна дисципліна: Педагогіка

Курс: 3 спеціальності „Початкова навчання”

Кількість годин: 2

Форма проведення: лекція-бесіда

Міжпредметні зв’язки: -забезпечуючі: психологія, історія, філософія.

- забезпечувані: психологія, соціальна педагогіка, культурологія, педагогічна майстерність.

 

Мета сформувати у студентів розуміння сутності та основних завдань естетичного виховання учнівської молоді у сучасній школі, сприяти виробленню у них необхідних професійних умінь та навичок організації і здійснення навчально-виховної роботи з питань естетичного виховання

Ключові поняття естетика, естетичне виховання, форми естетичного виховання, методи естетичного виховання

План заняття

1. Суть і провідні категорії естетичного виховання

2. Мета, завдання, принципи, зміст, шляхи, форми і засоби естетичного виховання молодших школярів.

3. Українська етнопедагогіка про естетичне виховання дітей.

Рекомендована література

1 Закон України "Про освіту" //Голос України - 1996 - 25 квітня, - С 1-3

2 Концепція національного виховання //Освіта - К, 1994

3 Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті - К "Шкільний світ", 2001

4 Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка - К, 1996

5 Сухомлинський В. О. Духовний світ школярів//Вибр тв У 5-ти т -К, 1976 -Т 1-С 266-281

6 Сухомлинський В. О. Народження громадянина - К,1984 - С 97-145

7 Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа //Вибр тв у 5-ти т -К,1976-Т 1 - С 369-392

8 Фіцула М. М. Педагогіка - Тернопіль, 2005 - С 300-303

 

 

Суть і провідні категорії естетичного виховання

Естетичне виховання складова частина виховного процесу, безпо­середньо спрямована на формування здатності сприймати й перетво­рювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини (Фіцула М.М.).

Естетичне виховання - це педагогічний процес взаємодії педагога та учнів, спрямований на формування естетичної культури та розвиток естетичного ставлення особистості до життя, набуття здатності до творчої діяльності за законами краси. Естетичне виховання спрямоване (мета) насамперед на виховання в людини гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його різноманітних проявах (О.А.Дубасенюк).

Термін " естетика " походить від грецького “здатний відчувати”. Дорослі і діти постійно у своєму житті стикаються з естетичними явищами. У сфері духовного життя, повсякденної праці, у спілкуванні з мистецтвом, природою, міжособистісному спілкуванні - скрізь прекрасне і потворне, трагічне і комічне відіграють важливу роль. Краса приносить насолоду і задоволення, стимулює трудову активність Потворне відштовхує Трагічне вчить співпереживанню, співчуттю Комічне допомагає боротися з недоліками.

Ідеї естетичного виховання зародились у період глибокої давнини Уявлення про сутність естетичного виховання, його завдання і мета змінювались від епохи Платона і Аристотеля до сучасних днів Сьогодення характеризується посиленням уваги до проблем теорії і практики естетичного виховання як важливої складової формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

Методологічною основою естетичного виховання є естетика - наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва у розвитку суспільства.

Під час естетичного сприймання виникають певні емоції. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона переживає, аналізує побачене, порівнюючи з відомим, дає певну оцінку. Завдання педагога якраз і спрямоване на формування естетичного ставлення, смаку, естетичного ідеалу. Естетичне сприйняття є початковим моментом у формуванні естетичного ставленні до дійсності. Виражається воно в загальній спостережливості, в здатності помічати прекрасне і звертати на нього увагу. Що саме сприймається і як - визначається індивідуальними особливостями школяра. Тонка поетична натура по-особливому бачить навколишній світ. Така людина начебто наново відкриває всім знайомі предмети і явища, бачить їх з нового боку лежить на землі соснова шишка, але ось доторкнулась до неї рука художника - і це вже не шишка, а їжачок, або кумедний чоловічок

Категорії естетичного виховання:

Естетичне сприйняття є початковим моментом у процесі естетичного ставлення до дійсності. Проявляється воно у спо­стережливості, у вмінні помітити найбільш суттєве, що відобра­жає зовнішню і внутрішню красу предмета, явища, процесу (Кузьмінський).

Естетична свідомість - форма суспільної свідомості, що являє собою художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, судження, оцінки, смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчост і та естетичних поглядах

Естетичні почуття - особливі почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в дійсності й у творах мистецтва.

Справжні естетичні почуття, позитивні емоції, естетична насолода справляють великий виховний вплив на особистість. Але людина повинна не тільки сприймати прекрасне, але й розуміти, оцінювати твори мистецтва, вчинки людей та ін., тобто формувати власний естетичний смак.

Естетичний смак - здатність людини правильно оцінювати прекрасне, виокремлювати справді прекрасне від потворного, неестетичного. Велику роль у формуванні естетичного смаку відіграє естетичний ідеал, зразок, з позицій якого людина оцінює навколишню дійсність, людей, їх вчинки.

Естетичний ідеал - уявлення людини про прекрасне, до чого вона прагне, на що вона рівняється.

Естетика поведінки - риси прекрасного у вчинках і діях людини у ставленні до праці і до суспільства, у манерах і зовнішньому вигляді, у формах спілкування з людьми.

Естетична культура: передбачає сфор­мованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в оточуючий людину світ, оберігати природну красу. (Кузьмінський)

Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищеплення естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів педагог має формувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх. Важливе значення має виховання у школярів естетики поведінки - акуратності в одязі, красивої постави і манер, уміння триматися невимушено, природно, культурно й естетично виявляти свої емоції Ці якості тісно пов'язані з моральністю особистості учня
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | <== 50 ==> | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав