Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть, мета, завдання, зміст, засоби фізичного виховання.

Читайте также:
  1. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація
  2. Дезинфікуючі засоби побутового призначення.
  3. Диалектический, когда критерием этого деления становится основное противоречие исследуемого предмета, которое необходимо выделить из всех других его противоречий.
  4. Дидактичні засоби
  5. Загальні закономірності й принципи виховання.
  6. Засоби валеологічного виховання дітей дошкільного віку
  7. Засоби діагностики успішності навчання
  8. Засоби загартовування організму людини.
  9. Засоби навчання математики в початкових класах
  10. Засоби навчання. Комп'ютер як один із основних засобів навчання при використанні НІТ.

Тема 21 Фізичне виховання

Навчальна дисципліна: Педагогіка

Курс: 3 спеціальності „Початкова навчання”

Кількість годин: 2

Форма проведення: лекція-бесіда

Міжпредметні зв’язки: -забезпечуючі: психологія, історія, філософія.

- забезпечувані: психологія, соціальна педагогіка, культурологія, педагогічна майстерність.

Мета: систематизувати і поглибити знання студентів з основ фізичної культури і сприяти оволодінню ними практичними навичками зміцнення здоров'я, підвищення працездатності, організації здорового способу життя; розкрити методи фізичного вдосконалення, високої соціальної активності особистості майбутнього фахівця у процесі підготовки до професійної діяльності.

Обладнання: таблиці, навчальні посібники, картки-завдання, матеріали про передовий педагогічний досвід.

Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров'я, здоровий спосіб життя,
рухова активність, життєдіяльність, працездатність, фізичне навантаження,
режим, активний відпочинок, гігієна, загартування..

План

1. Суть, мета, завдання, зміст, засоби фізичного виховання.

2. Система фізичного виховання молодших учнів в сучасній початковій школі.

3. Особливості фізичного виховання дітей у сім’ї.

4. Народна педагогіка про фізичне виховання.

Рекомендована література:

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". - 24.12.1993.

2. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка - К, 1996

3. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету /За ред. Ахметова Р.Ф./ - Житомир, 2001.

4. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації". -01. 09.1998 №963/98.

5. Фіцула М. М. Педагогіка - Тернопіль, 2005 - С 300-303

6. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів: Практикум. - Львів, Світ, 1993.

 


Суть, мета, завдання, зміст, засоби фізичного виховання.

"Фізична досконалість людини - це не дар природи, а

наслідок цілеспрямованого формування її"

М. Г. Чернишевський

Інтереси особистості, суспільства і виробництва вимагають високого рівня профільованої особистої фізичної культури, тому що вона багато у чому визначає їхній прогрес.

Фізичне виховання - це соціально-педагогічний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, силами природи та гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров'я, розвитку рухових якостей, вдосконалення морфологічних і функціональних можливостей, формування і покращення основних життєво необхідних рухових вмінь, навичок та пов'язаних з ними знань, забезпечення готовності людини до активного життя і професійної діяльності.

Як навчальна дисципліна, фізичне виховання забезпечує реалізацію мети і завдань, передбачених програмою. У методичному й інформаційному плані фізичне виховання студентів та школярів тісно взаємодіє із дисциплінами загальноосвітнього соціально-гуманітарного циклу, такими як українська та зарубіжна культура, філософія, основи психології, педагогіки, соціологія, основи економічної теорії, політологія, історія України та ін.

Випускники вищих навчальних закладів повинні не тільки самі в умовах виробництва регулярно займатися фізичною культурою і спортом, але й бути вмілими організаторами масової фізкультурної і спортивної роботи у своїх колективах, широко й активно використовувати її в системі наукової організації праці.

Не менш важливо прищеплювати студентам знання з використання засобів фізкультури в побуті, родині, особливо у вихованні дітей. Фізкультура і спорт виступають могутнім засобом соціального становлення особистості студента.

Навчально-розвиваючий аспект фізичної культури представлений такими функціями: підготовчою, виховною, освітньою, оздоровчою, нормативною.

Підготовча функція головною метою має фізичну підготовку людини до життя, досягнення необхідної фізичної досконалості. Виховна функція представлена в першу чергу, фізичним вихованням, у процесі якого здійснюється педагогічне керівництво фізичним розвитком людини паралельно з розумовим, моральним, трудовим, статевим та патріотичним вихованням. Головним змістом освітньої функції є формування спеціальних знань, рухових умінь та навичок. Заняття фізичною культурою і спортом сприяють розвитку пам'яті (особливо рухової) та уваги, здатності зосередитись на головному. Оздоровча функція визначає здоров'я, як стан фізичного, психічного та соціального добробуту. Нормативна функція - це оцінна основа фізичної культури та спорту. Соціальний аспект фізичної культури і спорту характеризується також рядом важливих функцій: ідеологічною, політичною, престижною, інтегративно-організуючою, комунікативною та управлінською. Ідеологічна функція характерна тим, що фізична культура і спорт завжди відображають світогляд того суспільства, в якому вони розвиваються і функціонують. Політична функція фізичної культури підтверджує, що поза політикою в суспільстві нічого не існує. Престижна функція являє собою важливу мотиваційну основу для занять фізичною культурою і спортом, що сприяє подоланню значних труднощів у досягненні високих спортивних результатів. Інтегративно-організуюча та управлінська функція полягає у створенні різних спільнот, починаючи від команди і закінчуючи різними міжнародними союзами та об'єднаннями. Комунікативна функція фізичної культури і спорту передбачає створення сприятливих умов для широкого, різнобічного спілкування людей, обмін досвідом на різних рівнях: індивідуальний, колективний, державний.

Фізичне виховання система соціально-педагогічних заходів спря­мованих на зміцнення здоров'я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь (Фіцула М.М.).

Виховання фізично здорового підростаючого покоління є важливим завданням і сім'ї, і школи. На жаль, за даними епідеміологічних досліджень, до здорових можна віднести лише 27% дітей дошкільного віку. Лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гармонійно розвинуті. У м. Києві, наприклад, половина учнів старших класів за станом здоров'я мають ускладнення щодо вибору професії, а серед випускників шкіл більше половини непридатні або частково придатні до військової служби.

Завдання фізичного виховання: а) виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров'я, постійно займатися фізичною культурою; б) підготовка до захисту Батьківщини, оволодіння для цього прикладними видами спорту; в) підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.

Зміст фізичного виховання: гімнастика, легка атлетика, рухливі ігри, спортивні ігри, лижна підготовка, кросова підготовка, ковзанярська підготовка, плавання, теоретичні відомості.

Зміст фізичного виховання підібрано з таким розрахунком, щоб забезпе­чити: а) зміцнення здоров'я і загартування організму школярів, сприяння їх фізичному розвитку та підвищенню працездатності; б) формування та вдосконалення рухових навичок і вмінь та повідомлення пов'язаних з ними знань; в) розвиток основних рухових якостей; г) формування звички та стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами; д) виховання гігієнічних навичок, повідомлення знань про фізичні вправи та загартування.

Засоби фізичного виховання: фізичні вправи (гімнастика, ігри, туризм, спорт), природні фактори (сонце, повітря, вода), гігієнічні фактори (раціональний режим навчальної праці, відпочинку, харчування, сну і т. п.).

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 138 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | <== 53 ==> | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав