Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принцип гуманізації

Читайте также:
  1. E) Все указанные положения являются положениями принципа законности
  2. I. Общеметодологические (общесистемные) принципы.
  3. II. Общие принципы Конвенции о правах ребенка и законодательства Российской Федерации
  4. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих
  5. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  6. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  7. V.4. Принципы и правила создания культурных ландшафтов
  8. VBA. Вложенные циклы, понятие, принципы организации.
  9. VII. ПРИНЦИП ИГРЫ
  10. А) искусство толкования текстов, учение о принципах их интерпретации

Він є одним із стратегічних принципів організації навчально-виховного процесу у сфері освіти.

Гуманістичний характер освітнього середовища передбачає усвідомлення цінності здоров’я та унікальності кожної дитини, повага до дитини, віра у її можливості, прийняття дитину такою, якою вона є, забезпечення її індивідуального розвитку і оптимального стану здоров’я, створення для кожної дитини ситуацію успіху. Все це необідно не лише для пізнавального розвитку дитини, а для нормального психофізіологічного її стану.

2. Другим стратегічним принципом є принцип оздоровчої спрямованості навчально-виховного процесу. Він є похідним від принципу гуманізації. Цей принцип реалізується через різні аспекти організації життєдіяльності дітей в умовах ДНЗ (які в цілому і повинні бути спрямовані на збереження, формування та зміцнення здоров’я дітей) на основі створення здоров’язберігаючого середовища, в якому дитині приємно і безпечно знаходитися, середовище що стимулює її розвиток і самореалізацію, забезпечує комфортні та адекватні умови для формування всіх компонентів здоров’я дитини.

Створення у ДНЗ здоров’язберігаючого середовища передбачає

· відповідність і адекватність змісту, методів, засобів навчання та організаційних форм роботи віковим особливостям, інтересам та потребам дитини;

· набуття творчого характеру у навчально-виховному процесі;

· раціональну організацію активності дитини дошкільного віку;

· забезпечення варіативності та ефективності застосування профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у навчально-виховному процесі. Використання методик оздоровленяі виховання дозволяє добитися швидкої і стійкої адаптації дитини до умов ДНЗ: до 50% знижується загальна захворюваність, загострення хронічних захворювань;

· організацію процесу життєдіяльності дитини у відповідності з правилами охорони її життя та з основам безпечного і здорового способу життя;

· відповідність професійної та життєвої поведінки педагога вимогам, що забезпечують збереження і зміцнення здоров’я дітей.

До практичних принципів валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного вікувідносять:

3. принцип природовідповідності передбачає відповідність навчально-виховного процесу психолого-фізіологічним особливостям і закономірностям розвитку дитини дошкільного віку.

4. Принцип розвиваючого навчання передбачає реалізацію потенційних можливостей дитини, відповідно навчально-виховний процес слід організовувати із врахуванням „зони найближчого розвитку”, тобто інформаційний та діяльнісний матеріал повинен випереджати наявний рівень знань, умінь та навичок, інакше розвиток дитини не відбуватиметься.

5. Принцип виховуючого навчання передбачає єдність валеологічного виховання з вихованням моральних почуттів, з розвитком розумових здібностей, естетичного сприйняття тощо.

6. Принцип свідомості та активності передбачає таку організацію навчально-виховного процесу, що сприятиме свідомому сприйнятті дитиню завдань, що ставить вихователь, свідомому ставленні до їх виконання та активній діяльності самої дитини. Адже свідоме оволодіння дитиною змістом валеологічної освіти забезпечує якість її засвоєння (тоді менше витрачається часу на оволодіння дітьми певними вміннями і навичками) і сприяє бережному ставленню не лише до власного здоров’я, а й до здоров’я оточуючих її людей та навколишньої природи.

Для активації діяльності дитини по збереженню власного здоров'я, необхідно викликати інтерес у неї, зацікавлення навчальним матеріалом, тому використовуємо різноманітні засоби і форми роботи з дітьми.

7. Принцип наочності сприяє створенню у дітей уявлень про об’єкти і предмети навколишньої дійсності, про їх значення і роль у формуванні здоров’я. Підсилює ефективність використання цього принципу образне слово, що спирається на життєвий досвід дитини і викликає конкретний образ.

8. Принцип доступності та індивідуалізації Доступність передбачає врахування вікових особливостей дітей та їхні можливості.

Індивідуалізація – передбачає врахування індивідуальних особливостей дитини, стан її здоров’я, показники її розвитку, інтереси та потреби. Дотримання цього принципу забезпечує ефективний вибір засобів педагогічного впливу та диференціацію завдань та оцінок.

9. Принцип систематичності та послідовності полягає у забезпеченні безперервної роботи, що має охоплювати всі процеси і сфери життєдіяльності дитини.

10. Принцип міцності знань полягає в необхідності закріпленні прогресивних зрушень.

11. Принцип науковості полягає у наданні достовірної інформації на тому рівні, на якому вона може бути зрозумілою, а значить і усвідомленою.

12. Принцип альтруїзму передбачає потребу поділитися засвоєними цінностями валеологічної кульутри «Навчився сам – навчи свого товариша».

 

4. Характеристика методів валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку.

В процесі валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку використовуються три групи методів класифіковані за джерелом знань: наочні, словесні та практичні.

Наочні методи ґрунтуються на “живому спогляданні” – сприйманні дійсності через органи чуття, на свідомому відображенні цієї дійсності у образах рухових дій, предметів тощо

До наочних методів відносяться:

· Показ

· Демонстрація малюнків, схем, моделей, предметних посібників, ілюстрацій, фотографій, репродукцій картин

· Перегляд діафільмів і кінофільмів, мультфільмів

· Демонстрація досліду

· Спостереження

· Особистий приклад (дорослого та дитини)

 

Словесні методи та прийоми валеологічного виховання дошкільників:

· Розповідь (творча розповідь)

· Пояснення

· Бесіда

· Переказ

· Роз’яснення

· Оцінка

· Аналіз (проблемних ситуацій)

· Художнє слово (казки, вірші, оповідання, малі фольклорні жанри)

· Вказівка

· Запитання

· Переконання

· Заохочення

· Зауваження

Практичні методи ґрунтуються на активній руховій діяльності дітей і включають:

· Вправляння

· Ігровий (дидактичні ігри - лото, кросворди, ребуси, рухливі, спортивного характеру, сюжетно-рольові, театралізовані, комп’ютерні)

· Ігрові вправи (імітіція)

· Змагальний

· Практична допомога

· Експериментування, обстеження

 

 

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 131 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | <== 61 ==> | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав