Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка якості регулювання в різних системах

Читайте также:
  1. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.
  2. Агроэкосистемы, их отличия от природных экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Сохранение экосистем.
  3. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  4. Аналіз якості продукції
  5. Асортимент і показники якості металевого посуду
  6. Аудиторський ризик: поняття, оцінка та залежність від аудиторських доказів.
  7. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  8. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
  9. В поняття норми і «якості виробів» входять і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.
  10. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва

 

Раніше були розглянуті загальні положення по оцінці якості регулювання. Особливості імпульсних систем позначаються на процедурі побудови кривої перехідного процесу і при непря­мих оцінках - степені стійкості і статичної точності. На від­міну від неперервних в імпульсних системах, наприклад, при визначені степені стійкості виникають особливості, які скла­даються в можливості досягнення кінцевої тривалості перехідно­го процесу або нескінченої степені стійкості. Непрямими оцінками якості регулювання імпульсних систем можуть служити дискретні аналоги інтегральних оцінок - сумар­ні оцінки. Найпростіша лінійна сумарна оцінка являє собою су­му значень решітчастої функції, яку отримують із перехідного процесу. Використовують і квадратичну сумарну оцінку, яка є сумою квадратів значень решітчастої функції, що відповідає перехідному процесу системи. Ця оцінка в основному використовується для коливальних перехідних процесів.

В екстремальних системах автоматичного регулювання го­ловним показником якості є величина втрат на пошук. Вона по­винна бути мінімальною.

Питання для самоперевірки.

1. Чому дорівнює значення перехідної величини, що змі­нюється під дією вхідної величини?

2. Чому дорівнює загальне рішення рівняння динаміки сис­теми, якщо характеристичне рівняння не має кратних коренів?

3. По чому можна оцінити якість САР?

4. Які групи показників якості САР ви знаєте?

5. Що називають прямими оцінками якості?

6. Що таке непрямі показники якості систем?

7. Які групи непрямих методів оцінки якості регулювання ви знаєте?

8. В яких станах САР оцінюють якість процесу регулювання?

9. Чому дорівнює усталена похибка регулювання системи?

10. Чому дорівнює передаточна функція замкнутої системи відносно похибки?

11. Чому дорівнює помилка системи в усталеному режимі при диференцюемості вхідного сигналу на всьому інтервалі часу?

12. Чому дорівнюють коефіцієнти помилок С0, С1, С2..., См в загальному вигляді?

13. Чому дорівнює усталене значення похибки в замкнутій системі при подачі на вхід одиничного ступінчастого діяння?

14. Чому дорівнює усталене значення похибки в замкнутій системі при подачі на вхід лінійного діяння?

15. Як називаються коефіцієнти С0, С1, С2?

16. Чому дорівнюють коефіцієнти С0, С1, С2 в статич­них системах?

17. Чому дорівнюють коефіцієнти С0, С1, С2 в астатичних системах?

18. По яким характеристикам оцінюють якість систем при гармонічних діяннях?

19. По яким показникам оцінюють якість перехідного про­цесу системи при гармонічних діяннях?

20. Дайте визначення показника коливальності системи.

21. Що характеризує показник коливальності системи?

22. При яких показниках коливальності система буде мати задовільну якість?

23. Що таке резонансна частота системи?

24. Дайте визначення полоси пропускання системи.

25. Що діється в САР при дуже широкій смузі пропускання частот?

26. Дайте визначення частоти зрізу системи.

27. Чому дорівнює тривалість перехідного процесу в за­лежності від частоти зрізу?

28. Чому дорівнює час досягнення першого максимуму в пе­рехідному процесі?

29. Що характеризує запас стійкості по модулю і по фазі?

30. По яким характеристикам визначають запаси стійкості по модулю і по фазі?

31. Як визначають запаси стійкості САР по амплітудно-фазовій частотній характеристиці?

32. Як визначають запаси стійкості САР по логарифмічним частотним характеристикам?

33. В яких межах звичайно повинні знаходитись запаси стійкості по модулю і по фазі?

34. При яких діяннях звичайно визначають якісні показни­ки САР?

35. По якій характеристиці визначають прямі оцінки якості САР?

36. Які показники включають прямі оцінки якості САР?

37. Дайте визначення часу регулювання.

38. Дайте визначення максимального перерегулювання.

39. Що таке частота коливань?

40. Що таке кількість коливань перехідної характеристики, яка вона бував і які до нього пред’являють вимоги?

41. Що таке тривалість наростання перехідного процесу?

42. Що таке декремент затухання перехідного процесу?

43. Що таке логарифмічний декремент затухання перехідно­го процесу?

44. Які види перехідних процесів ви знаєте?

45. Дайте визначення коливальності перехідного процесу.

46. Дайте визначення аперіодичного перехідного процесу.

47. Дайте визначення монотонного перехідного процесу.

48. Дайте визначення коливального перехідного процесу без перерегулювання.

49. Що в критерієм оцінки якості САР при випадкових

діяннях?

50. Дайте приклад визначення середньоквадратичної похиб­ки системи.

51. Що таке нулі передаточної функції замкнутої системи?

52. Що таке полюси передаточної функції замкнутої сис­теми?

53. Особливості побудови трапеції, яка характеризує об­ласть розподілу коренів на комплексній площині.

54. Якими параметрами характеризують область розподілу коренів характеристичного рівняння системи?

55. Хто ввів поняття степені стійкості САР?

56. Які припущення роблять, використовуючи для харак­теристики системи степінь стійкості?

57. Дайте визначення коливальності системи.

58. В яких межах знаходяться значення коливальності системи?

59. Дайте визначення максимального віддалення кореня від уявної осі.

60. Чи існують оцінки прямих показників якості процесу регулювання по відомим?

61. Які дві задачі розв’язують при використанні показ­ників?

62. Хто і коли розробив метод кореневого годографа?

63. Що називають кореневим годографом?

64. На чому заснований метод кореневого годографа?

65. Що дозволяв досягати в системі наявність її корене­вого годографа?

66. Які методи побудови кореневих годографів ви знаєте?

67. Особливості побудови кореневого годографа методом Івенса.

68. Особливості побудови кореневого годографа методом Теодорчика - Бендрикова.

69. Особливості побудови кореневого годографа матрични­ми методами.

70. Дайте порівняльну характеристику методам побудови кореневих годографів.

71. Що таке інтегральні оцінки якості систем?

72. Які ви знаєте інтегральні оцінки якості систем?

73. Про які параметри САР непрямо судять по інтеграль­ним оцінкам?

74. Для яких систем придатна лінійна інтегральна оцінка якості?

75. Для яких систем придатна квадратична інтегральна оцінка якості?

76. Хто і коли вперше показав на можливість судження про якість процесу регулювання по частотним характеристикам?

77. Чиї праці відіграли велику роль в дослідженні якос­ті систем частотними методами?

78. Що покладено в основу частотного метода дослідження якості систем автоматичного регулювання.

79. Які характеристики перехідного процесу дозволяв оцінити частотний метод?

80. Якими методами можна побудувати перехідний процес САР по частотним характеристикам?

81. Які методи безпосередньої побудови перехідних про­цесів в САР ви знаєте?

82. Розкажіть особливості стандартного методу Рунге-Кута і модифікації Мерсона.

83. Розкажіть особливості методу Адамса.

84. Особливості оцінки якості імпульсних систем.

85. Оцінка якості екстремальних систем.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | <== 93 ==> | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав