Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. ERP-система
  3. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  4. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.
  5. PDM-система
  6. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  7. V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу
  8. V1: {{2}} Тема № 2 Финансовая система и финансовая политика.
  9. V1: {{3}} Тема №3 Финансы предприятий и налоговая система.
  10. V1: {{4}} Тема № 4 Бюджетная система

Лекція № 3.

 

 

 

1. Етапи становлення системи охорони інтелектуальної власності.

2. Організаційна структура охорони інтелектуальної власності

–законодавчі органи влади

– судові органи влади

– – виконавчі органи влади

3.Недержавні організації ІВ.

4.Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності

 

Література

 

1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

 

До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою ІВ в 1955р. (вперше в 1920р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкритів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідницький інститут державної патентної експертизи, котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень –підприємство "Патент", Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг.

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації і патентні відділи. В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн.членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони ІВ колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

Етапи становлення системи охорони ІВ в Україні:

Перший етап (1991-1994рр.)став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

Другий етап (1995-1999рр.)був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань, та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

Третій етап (розпочався у 2000р.)у зв'язку з закінченням кризового періоду економіки України.

Система охорони ІВ в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актам:

- 16 самостійних обєктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;

- 3 види суміжних прав;

- 9 видів промислової власності;

- захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності таб."Організаційна структура органів в Україні у сфері ІВ" таб.

 

В Україні охорону обєктів ІВ здійснюють установи, до яких належать:

- законодавчі органи влади;

- судові органи влади;

- виконавчі органи влади.таб (з синьої книжки)

Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є Верховна Рада України У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту ІВ.

У структурі судової влади у 2001 році створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав ІВ. Подібні колегії також створені в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві і Севастополі та в Апеляціних господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює такі установи:

1. Міжвідомчий комітет зпроблем захисту прав на обєкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при КМУ, створений у лютому 2000р. для координації влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

2. Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні цього ж року у складі Міністерства освіти і науки України.

Інші міністерства і відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

1. Антимонопольний комітет України – центральний орган. Що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням обєктів інтелектуальної власності.

2. Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

3. Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів від порушень прав ІВ, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази;

4. Державна податкова адміністрація України (ДПАУ)-здійснює контроль за нарахуванням і платою податків при ввезенні та виробництві аудіо- й відеопродукції на території України;

5. Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;

6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері;

7. Служба безпеки України – бере участь у розробці та здійснені заходів із захисту державних таємниць України сприяє у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України.

Важливу роль у системі органів регулювання охорони інтелектуальної власності у сфері науки і техніки відіграють:таб.

"Організаційна структура органів охорони ІВ у сфері науки і техніки"

Необхідна інформація про організації:

Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ) створений у квітні 2000 р.(вул. Урицького,45, м. Київ,03035, WEB-сторінка http://www/spou/kiev/ua)

Український інститут промислової власності (Укрпатент, вул. Глазунова,1, м.Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, Е-mail: POST ukrpatent.org) діяльність якого регламентується статутом прийнятим у 2000р.

Українське агенство з авторських та суміжних прав (вул.Б.Хмельницького,34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, Е-mail: scau scau.kiev.ua:)

Інститут інтелектуальної власності і права (вул. Глазунова,1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14) створений на початку листопада 1999 року.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | <== 101 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав