Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика складання звітів

Читайте также:
  1. quot; Методика преподавания изобразительного искусства
  2. V2: Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутренних органов
  3. Анализ источников формирования капитала предприятия. Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его структуры.
  4. Базовая методика системного анализа: этапность, степень алгоритмизации, особенности применения.
  5. Бег, методика обучения бегу, виды бега.
  6. Билет 22 Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности ребёнка.
  7. Билет 24 Методика проведения физкультурных занятий в ДОО
  8. Билет 4 Методика обследования ЖКТ
  9. Быстрота и методика ее развития у детей ДВ.
  10. Види голосного читання, методика його формування.

 

Форма № 1 «Баланс»

 

АКТИВ Код рядка Пояснення до показника
     
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість   Різниця рядків 011 та 012
первісна вартість   Сальдо Дт рахунка 12 «Нематеріальні активи»
накопичена амортизація   Сальдо Кт субрахунка 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»
Незавершене будівництво   Сальдо Дт рахунка 15 «Капітальні інвестиції»
Основні засоби:    
залишкова вартість   Різниця рядків 031 та 032
первісна вартість   Сальдо Дт рахунків 10 та 11
знос   Сальдо Кт субрахунків 131 та 132
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість   Різниця рядків 036 та 037
первісна вартість   Сальдо Дт рахунка 16
накопичена амортизація   Сальдо Кт субрахунка 134
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   Сальдо Дт субрахунка 141
інші фінансові інвестиції   Сальдо субрахунків 142 і 143
Довгострокова дебіторська заборгованість   Сальдо Дт рахунка 16
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості   Різниця рядків 056 та 057
Первісна вартість інвестиційної нерухомості   Сальдо Дт субрахунка 100
Знос інвестиційної нерухомості   Сальдо Кт субрахунка 135
Відстрочені податкові активи   Сальдо Дт рахунка 17
Гудвіл   Рядок, що вписується Сальдо Дт або Кт 19. Негативний гудвіл указується в дужках
Інші необоротні активи   Сальдо Дт 18
Усього за розділом І   Сума рядків 010 – 070
ІІ. Оборотні активи   Для довідки. На дату балансу запаси відображаються за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9 «Запаси»). Первісна вартість запасів залежить від способу їх отримання підприємством і визначається згідно з п. 9 - 13 П(С)БО 9. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо вони втратили первісно очікувану економічну вигоду, наприклад застаріли, зіпсовані тощо.
Виробничі запаси   Сальдо Дт 20, 22
Поточні біологічні активи   Сальдо Дт 21
Незавершене виробництво   Сальдо Дт 23
Готова продукція   Сальдо Дт 25, 26, 27
Товари   Сальдо Дт 28
Векселі одержані   Сальдо Дт 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість   Ряд. 161 –Ряд. 162
первісна вартість   Сальдо Дт 36
резерв сумнівних боргів   Сальдо Кт 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом   Сальдо Дт 641, 642
за виданими авансами   Сальдо Дт 371, 63
з нарахованих доходів   Сальдо Дт 373
із внутрішніх розрахунків   Сальдо Дт 377, 682, 683
Інша поточна дебіторська заборгованість   Сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 65, 66, 68
Поточні фінансові інвестиції   Сальдо рахунка 35
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті   Сальдо Дт 301, 311, 313, 333, 351
в т.ч. в касі   Сальдо Дт 301
в іноземній валюті   Сальдо Дт 302, 312, 314, 334, 352
Інші оборотні активи   Сальдо Дт 331, 332, 643, 644
Усього за розділом ІІ   Сума рядків 100 – 250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів   Сальдо Дт 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс   Сума рядків 080, 260, 270, 275

 

ПАСИВ Код рядка Пояснення до показника
     
І. Власний капітал   * Наводяться дані сальдо субрахунка 4261 «Фонд розвитку виробництва» і субрахунка 4262 «Використання фонду розвитку виробництва». Тобто якщо підприємство спрямувало чааину прибутку на створення фонду розвитку виробництва, то ця сума «навіки» стає додатковим капіталом, оскільки її використання відображається просто «перекиданням» відповідної суми на інший субрахунок («використано») у межах однієї і тієї ж статті балансу. ** Наводяться в дужках і при підрахунку підсумку розділу віднімаються.
Статутний капітал   Сальдо Кт 40
Пайовий капітал   Сальдо Кт 41
Додатковий вкладений капітал   Сальдо Кт 421, 422
Інший додатковий капітал   Сальдо Кт 423, 424, 425, 426
Резервний капітал   Сальдо Кт 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   Сальдо 44 (Дт ** або Кт)
Неоплачений капітал   Сальдо Дт 46 **
Вилучений капітал   Сальдо Дт 45 **
Усього за розділом І   (ряд. 300 + 370)
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу   Сальдо Кт 471, 472
Інші забезпечення   Сальдо Кт 473, 474
     
     
    Сальдо Кт 475
    Сальдо Кт 476
Цільове фінансування   Сальдо Кт 48
Усього за розділом ІІ   Сума рядків 400 – 420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків   Сальдо Кт 501, 502, 503, 504
Інші довгострокові фінансові зобов’язання   Сальдо Кт 505, 506, 52
Відстрочені податкові зобов’язання   Сальдо Кт 54
Інші довгострокові зобов’язання   Сальдо Кт 511, 512, 531, 532, 55
Усього за розділом ІІІ   Сума рядків 440 – 470
ІV. Поточні зобов’язання   * Прострочені зобов'язання за позиками (субрахунки 605 і 606) можуть відображатися в рядку 500 або в рядку 610. ** Якщо підприємство відображає овердрафти по Кт 311, то суми овердрафтів, не погашених на дату балансу, мають бути відображені в рядку 500 (докладніше про облік овердрафтів див. «Баланс», 2005, № 45; 2006, № 26). *** Будь-які довгострокові зобов'язання (або їх частина), до дати погашення яких залишається не більше 12 місяців з дати балансу (або не більше одного операційного циклу), підлягають переведенню з довгострокових у поточні записом Дт 50, 51, 52, 53, 55 - Кт 61
Короткострокові кредити банків   Сальдо Кт 60 *, 311 **
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями   Сальдо Кт 61
Векселі видані   Сальдо Кт 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   Сальдо Кт 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів   Сальдо Кт 681 (Кт 36)
з бюджетом   Сальдо Кт 641, 642
з позабюджетних платежів   Сальдо Кт 685
зі страхування   Сальдо Кт 65
з оплати праці   Сальдо Кт 66
з учасниками   Сальдо Кт 67
із внутрішніх розрахунків   Сальдо Кт 682, 683
     
Інші поточні зобов’язання   Сальдо Кт 372, 643, 644, 684, 685, 239
Усього за розділом ІV   Сума рядків 500 – 610
V. Доходи майбутніх періодів   Сальдо Кт 69
Баланс   Сума рядків 430, 480, 620, 630

 

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 7 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав