Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Програма початкового курсу інформатики.

Читайте также:
  1. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  2. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  3. VІ курсу ___ групи факультету _______________________________
  4. де Nміс – програма випуску деталей за місяць, шт.
  5. Державна національна програма «Освіта» про за­вдання виховання учнівської і студентської молоді.
  6. для студентів 5-го курсу
  7. Для студентів І курсу СХМТ
  8. ЗМІСТ КУРСУ
  9. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве для комсостава СО и лиц прошедших подготовку по курсу ОТ и ТБ
  10. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве для комсостава СО и лиц прошедших подготовку по курсу ОТ и ТБ

Мета 1 рівня (2 клас) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», ознайомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета 2 рівня (3—4 класи) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформаційні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп'ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності. Робота за даною програмою дозволяє вчителеві розв'язати такі завдання загального навчального змісту:

— формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного мислення, розвиток уваги і пам'яті, навичок роботи з інформацією, елементів інформаційної культури;

— формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм» і вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;

— отримання практичних навичок роботи з текстовим і графічним редакторами, комп'ютерними програмами навчального призначення.

Зміст даної програми відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Отримані знання, вміння і навички, передбачені програмою, необхідні учням для продовження навчання і подальшого освоєння базового курсу інформатики.

У 2-4 класах навчання дана програма є пропедевтичним розвиваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи:

— системність;

— гуманізація;

— міжпредметна інтеграція;

— диференціація;

— організація навчального процесу через гру. Характеристика структури навчальної програми Навчальна програма складається з:

—- пояснювальної записки, де визначено: мету та завдання курсу; знання, уміння та навички, яких мають набути учні; особливості організації навчального процесу; перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішної реалізації курсу; та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів^

— змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

— додатків;

— списку рекомендованої літератури.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Частка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати 30 % від загального обсягу. Програмою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці. З урахуванням вікових особливостей і державних санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98) практичні роботи розраховані як максимум на 15 хвилин. Робота учнів за комп'ютером полягатиме у фронтально- індивідуальному виконанні вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал передбачено викладати невеликими частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8-15 хвилин. Основний навчальний матеріал має бути засвоєний учнями на уроці. Це досягається за­стосуванням різноманітних форм навчальної діяльності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів із комп'ютером.

Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 30 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав