Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовий модуль 1.

Читайте также:
  1. II, III, IV МОДУЛЬ
  2. Архитектура ПК (принцип модульности, магистральный принцип обмена информацией, состав персонального компьютера)
  3. Виды рейтингового контроля при модульном обучении
  4. Денежно-кредитный модуль основной образовательной программы
  5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  6. Завдання і форми модульного контролю знань студентів
  7. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
  9. Змістовий модуль 1. Етика та естетика в системі соціально-гуманітарного знання.

ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА; СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ; СИСТЕМА ДОКАЗУВАННЯ; ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ; ДОСУДОВА ПІДГОТОВКА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ;

Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу «Порівняльний кримінальний процес». Поняття, форми, система кримінального процесу (1 год.)

Предмет, система, завдання навчальної дисципліни «Порівняльний кримінальний процес». Загальні підходи до визначення поняття кримінального процесу в Україні та інших зарубіжних державах.

Історичні форми кримінального процесу: обвинувальний, інквізиційний, змішаний, змагальний кримінальний процес, їх походження, розвиток і вплив на сучасну побудову кримінального процесу. Поняття «процесуальні відносини»

Система стадій кримінального процесу. Відмінності стадій кримінального процесу в США, Франції, Німеччині та Україні.

Система принципів кримінального процесу. Відмінності в розумінні та застосуванні презумпції невинуватості в США, Франції, Німеччині та України. Особливості втілення в сучасному кримінальної процесі історичних його форм (вплив інквізиційного, обвинувального, змагального та змішаного процесів).

 

Тема 2. Джерела кримінального процесуального права (8 год.)

Поняття та види джерел кримінального процесуального права.

Особливості джерел кримінального процесуального права у державах романо-германської та англо-американської правових сімей.

Еволюція розвитку змагальності як принцип судового провадження в країнах континентальної правової системи.

Конституція як джерело кримінального процесуального права України, Німеччини, Франції і США. Джерела кримінального процесуального права України. Джерела кримінального процесуального права Російської Федерації. Структура кримінального кодексу України та Росії. Фактори, що вплинули на прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України. Джерела англійського кримінального процесуального права. Статутне право. Загальне, прецедентне право. Делеговане законодавство. Значення доктрини у кримінальному праві.

Кодекс як основне джерело кримінального процесуального права України, Німеччини і Франції.

Інші законодавчі акти України, Німеччини, Франції, Великобританії і США, які містять норми кримінального процесуального права.

Місце міжнародно-правових актів у системі джерел кримінального процесуального права України, Німеччини, Франції, Великобританії і США. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як джерело кримінального процесуального права. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. як джерело кримінального процесуального права.

Підзаконні акти та норми неписаного права як джерела кримінального процесуального права Великобританії і США.

 

Тема 3. Органи та інстанції, що здійснюють кримінальне провадження (7 год.)

Система судових органів кримінальної юрисдикції в Україні, Німеччині, Франції, Великобританії, США. Еволюція суду асізів у Франції.

Державні органи та посадові особи, які здійснюють обвинувачення в Україні, Німеччині, Франції, Великій Британії і США. Прокурор як суб’єкт кримінального переслідування в Україні, Німеччині, Франції.

Королівська служба переслідування у Великобританії та державна аторнейська служба у США.

Органи досудового розслідування в Україні, Німеччині, Франції, Великобританії і США.

Участь адвоката у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США. Особливості процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великої Британії і США. Назвіть відмінні риси баристера та аторнею; солісітора та баристера (у Великобританії та США).

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Органи, що забезпечують процес міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Роль адвоката при розгляді справ в Європейському суді з прав людини.

 

Тема 4. Доказування у кримінальному процесуальному праві (9 год.)

Основи теорії доказів і доказового права у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США. Мета доказування у кримінальному процесі. Особливості тягаря доведення в Англії, Франції та Німеччині. Поняття допустимості доказів у кримінальному процесі України, Великобританії і США.

Обставини кримінальної справи, що підлягають доказуванню. Показання та речові докази як система доказування. Оцінка доказів у кримінальному процесі.

Показання свідків у кримінальному процесі як один із видів доказів. Показання з чужих слів як доказ (у Великобританії, США, Франції та Україні). Поняття процесуальних строків.

Правило Вулмінгтона у доказуванні вини у кримінальному процесі Великобританії. Інститут „hearsay” в англійському кримінальному процесі.

Речові докази в німецькому кримінальному процесі та «матеріальні констатації» у французькому кримінальному процесі, їх співвідношення з поняттям речових доказів в українському кримінальному процесі.

Імунітет свідків у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження).

Участь експерта у кримінальному процесі.

Джерела доказового права в англійському кримінальному процесі та кримінальному процесі США.

Предмет доказування у кримінальному процесі України і Німеччини.

Мета доказування у кримінальному процесі України, Німеччини та США.

Положення Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод 1950 року щодо правомірності заходів збирання доказів (порушення ст. 3 та ст. 8 ЄКПЛ).

Форми фіксування кримінального процесу.

 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження (9 год.)

Поняття та система заходів забезпечення кримінального провадження у кримінальному процесі України та зарубіжних держав. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального впровадження. Процесуальні вимоги щодо застосування заходів забезпечення кримінального впровадження.

Підстави, порядок та строки затримання, арешту та попереднього ув’язнення в Україні, Німеччині, Франції, Великобританії та США.

Внесення застави як запобіжного заходу у кримінальному процесуальному праві.

Підстави та порядок застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження в порівняльному кримінальному процесі.

Затримання за підозрою у вчиненні злочину в кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США. Особливості застосування приводу в Україні.

Попереднє ув’язнення в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США.

Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США.

Порівняльна характеристика інших заходів забезпечення кримінального провадження в порівняльному кримінальному процесі.

Санкції за порушення заходів забезпечення кримінального впровадження.

Обмеження прав та свобод людини у кримінальному процесі України і Німеччини, України і Франції, Великобританії, США.

Особливості застосування домашнього арешту в Україні.

 

Тема 6. Підготовче судове провадження та досудове розслідування у кримінальному процесуальному праві (8 год.)

Підсудність у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження).

Завдання та значення підготовчого судового провадження у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження).

Порядок підготовчого провадження у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження).

Загальна характеристика початкового етапу провадження у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США. Загальна характеристика початку провадження та розслідування в кримінальному процесі України та зарубіжних держав.

Проведення розслідування у кримінальному процесі. Слідчі та розшукові дії у кримінальному процесі. Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному процесі України.

Направлення справи до суду у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США. Поняття «публічного позову» у Франції.

Особи та органи, що мають право кримінальне переслідування (США, Англія, Франція, Німеччина, Україна). Порушення публічного обвинувачення у кримінальному процесі Німеччини.

Порушення кримінального переслідування у Франції. Направлення справи до суду Королівською службою переслідування у Великій Британії. Розгляд і направлення справи аторнеєм до суду у кримінальному процесі США.

Процесуальна форма підготовчого провадження в кримінальному процесі України.

Порядок вирішення питання про відкриття судового розгляду у Німеччині. Порядок попереднього розгляду справи судом в англійському кримінальному процесі. Питання, що вирішуються магістратським судом у даній стадії. Попереднє слухання справи в суді у США. Перша поява підозрюваного в суді. Особливості попереднього розгляду справи суддею-магістратом, його процесуальні повноваження. Завдання і функції великого журі присяжних. Коронерське розслідування у кримінальному процесі Великобританії і США. Правила Міранди у кримінальному процесі США. Привілеї свідків в США (правило 601) та винятки з нього.

Слідчі дії у кримінальному процесі. Рішення, що приймаються під час досудового розслідування у кримінальному процесі.

Підготовче провадження в кримінальному процесі України.

Вирішення питання про відкриття судового розгляду у Німеччині.

Попередній розгляду справи судом в англійському кримінальному процесі. Попереднє слухання справи в суді у США.

Обвинувальний акт у кримінальному процесі України та Німеччини.

Особливості попереднього слухання кримінальної справи в судах Великобританії і США.

Чим відрізняється очна ставка від допиту? Відмінності обшуку та виїмки.

Кримінально-правова медіація (порівняльно-правове дослідження). Угода про визнання вини в кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження).

 


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав