Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  3. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  4. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  5. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  6. Викладач, який видав завдання____________________________________
  7. Виконання роботи
  8. Вимоги до змісту курсової роботи
  9. Вимоги до оформлення роботи
  10. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І:

 

1. Поняття порівняльного кримінального процесу як навчальної дисципліни. Предмет, метод за завдання.

2. Джерела кримінального процесуального права України.

3. Джерела кримінального процесуального права Франції.

4. Джерела кримінального процесуального права Німеччини.

5. Джерела кримінального процесуального права Великобританії та США.

6. Історичні форми кримінального процесу.

7. Поняття кримінального процесу (Україна, Німеччина, Франція, Великобританія і США).

8. Стадії кримінального процесу (Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія і США).

9. Судові органи кримінальної юрисдикції у Німеччині.

10. Судові органи кримінальної юрисдикції у Франції.

11. Судові органи кримінальної юрисдикції в Англії та Уельсі.

12. Федеральна судова система і судові системи штатів у США.

13. Прокурор як суб’єкт кримінального переслідування в Україні, ФРН, Франції.

14. Органи досудового розслідування в Україні, Німеччини, Франції, Великій Британії і США.

15. Участь адвоката у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

16. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Органи, що забезпечують процес міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

17. Основні засади регулювання інституту екстрадиції та компетенція суб’єктів кримінального провадження в процесі реалізації даного інституту.

18. Теорія доказів у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

19. Мета доказування у кримінальному процесі України, ФРН, Великобританії і США.

20. Оцінка доказів у кримінальному процесі України, Франції і Великобританії.

21. Показання свідків у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

22. Участь експерта у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

23. Речові докази в німецькому кримінальному процесі та «матеріальні констатації» у французькому кримінальному процесі.

24. Затримання за підозрою у вчиненні злочину у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

25. Попереднє ув’язнення в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США.

26. Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ:

 

1. Затримання за підозрою у вчиненні злочину у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

2. Попереднє ув’язнення в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США.

3. Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США.

4. Дізнання у кримінальному процесі України, Німеччини і Франції.

5. Слідчі та розшукові дії у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

6. Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному процесі України.

7. Порушення публічного обвинувачення в німецькому кримінальному процесі.

8. Порушення кримінального переслідування у французькому кримінальному процесі.

9. Розслідування злочинів і направлення справи до суду у Великій Британії і США.

10. Підготовче провадження в кримінальному процесі України.

11. Вирішення питання про відкриття судового розгляду у Німеччині.

12. Попередній розгляд справи судом в англійському кримінальному процесі.

13. Попереднє слухання справи в суді у США.

14. Порядок судового провадження у першій інстанції в Україні.

15. Судовий розгляд у судах першої інстанції ФРН.

16. Порядок розгляду кримінальних справ судами присяжних у Франції, Великій Британії і США.

17. Судовий розгляд у виправних та поліцейських судах у Франції.

18. Розгляд справ магістратськими судами в спрощеному (сумарному) порядку у Великій Британії.

19. Порядок сумарного провадження в США.

20. Провадження в суді апеляційної інстанції у кримінальному процесі України.

21. Перегляд справ у апеляційному порядку у Німеччині та Франції.

22. Провадження в суді касаційної інстанцій у кримінальному процесі України.

23. Касація в французькому кримінальному процесі.

24. Ревізійний перегляд у німецькому кримінальному процесі.

25. Провадження за нововиявленими обставинами. Провадження у Верховному Суді України.

26. Відновлення провадження в німецькому кримінальному процесі.

27. Ревізія в французькому кримінальному процесі.

28. Апеляція у кримінальному процесі Великобританії і США.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Актуальні питання кримінального процесу України [Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Толочко О.М., Мірошніченко С.С. Власова Г.П.], за заг. ред.. Блажієвського Є.М. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.

2. Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. – М., 2001.

3. Молдован А.В., Савченко В.А., Садова Т.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США. Навчальний посібник. – К. : Алерта, 2014. – 334 с.

4. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України. : навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

5. Молдован А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи. – К. : Алерта, 2014. – 352 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар - Тацій В.Я. – Х., 2012.

7. Гончаренко В.Г., Нор В.Т., Шумило М.Є. (ред-ри) Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. - Х. : Право, 2012. – 844 с.

8. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

9. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг.ред.В.Буткевича. – К. : Редакція журналу «Право України», 2011. Вип.3 (у трьох частинах) : Ст. 6 ЄКПЛ. Право на справедливий суд : у 3 книгах: Кн.1 – Загальні принципи і стандарти застосування ст. 6 ЄКПЛ – 2013. – 1192 с.

 

Додаткова:

Нормативно-правові акти:

10. Право України. – 2013. - №11 (актуальна тема номеру журналу: Кримінально-процесуальний кодекс України: стан та проблеми реалізації (до першої річниці набрання чинності).

11. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

12. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

13. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

14. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

16. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

17. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

18. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с.

19. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

20. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 04 жовтня 2003 р. № 1155.

21. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

22. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті і розслідуванні вчинених злочинів: Наказ МВС України від 8 вересня 2005 р. № 777.

23. Про затвердження положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 вересня 2010 р. № 456.

24. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.

25. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4.

26. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст.303.

27. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

28. Про організацію діяльності органів досудового слідства МВС України: Наказ МВС України від 31 березня 2008 р. № 160.

29. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

30. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р. №400.

31. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.

32. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.

 

Монографії, підручники, навчальні посібники,автореферати дисертацій, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

33. Lawrence M. Friedman. A History of American Law / Lawrence M. Friedman. – New York. – 1985.

34. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

35. Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Уэльс, Шотландия / Т. В. Апарова. – М., 1996.

36. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2011. – 500 с.

37. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

38. Бернхем Вільям. Вступ до права та правової системи США / Вільям Бернхем. – К., 1999.

39. Бехруз Х. Сравнительное правоведение : учебник для вузов / Х. Бехруз. – О.: Феникс; М.: ТрансЛит, 2008 – 514 с.

40. Васильєва Д. И. Судебные системи европейских стран / Д. И. Васильєва, О. Ю. Кобякова – М.: Международные отношения, 2002.

41. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

42. Войченко С. В. Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх імплементація в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. В. Войченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — О., 2010. — 20 с.

43. Грошевий Ю. М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі : Науково-практичний посібник – К. : КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272.

44. Гуценко К. Ф. Уголовная юстиция США / К. Ф. Гуценко. – М., 1979.

45. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. – К., 1999. – 156 с.

46. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство: навчальний посібник / Відп. редактор В.Н. Денисов. – К., 2003. – 184 с.

47. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

48. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

49. Калиновский К.Б. Основные виды уголовного судопроизводства: Учебное пособие. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2002. – 63 с.

50. Карлен Д. Американские суды: система и персонал / Д. Карлен. – М., 1972.

51. Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией Л.А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М–НОРМА, 1997.

52. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

53. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: монографія / О. Ю. Костюченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – 182 с.

54. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі : монографія / В. В. Крижанівський. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009.

55. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

56. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

57. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. – М., 1985.

58. Лейленд Питер. Злочин, покарання, судочинство: англ. підхід. / Питер Лейленд. – К., 1996.

59. Лубенский А. И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств / А. И. Лубенский. – М.: „Юридическая литература”, 1977. – 160 с.

60. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б. В. Малишев. – К.: Праксіс, 2008. – 344 с.

61. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.

62. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. − К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

63. Маляренко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

64. Михеенко М. М. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции / М. М. Михеенко, В. П. Шибико. – К., 1988.

65. Михеєнко М. М. Історичні форми кримінального процесу / М. М. Михеєнко // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.162-170.

66. Михеєнко М. М. Порівняльне судове право / М. М. Михеєнко, В. В. Молдован, Л. К. Радзієвська. – К., 1993.

67. Мичко М. Завдання та функції прокуратур у країнах Європи / М. Мичко // Вісник прокуратури. – 2011. – № 5. – С. 108-111.

68. Молдован А. В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження): монографія / А. В. Молдован. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 242 с.

69. Николайчик В. М. Уголовный процесс США / В. М. Николайчик. – М., 1981.

70. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

71. Полянский Н.Н. Уголовное право й уголовный суд в Англии / Н.Н. Полянский. – М.: Юрид. лит., 1969.

72. Попелюшко В. О. Генеза принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі Франції / В. О. Попелюшко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ). – К. : Академія адвокатури України, 2010.

73. Попелюшко В. О. Органи розслідування за КПК Франції 1808 року / В. О. Попелюшко // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010.– С. 656-659.

74. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

75. Реформування системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві. Останні зміни, нові ідеї, порівняльні матеріали / Збірник матеріалів. – К., 2000.

76. Романов А. К. Правовая система Англии: учебное пособие / А. К. Романов. – М., 2000.

77. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : монографія / Т. В. Садова ; за ред. доц. С. М. Смокова. – Івано-Франківськ : [Надвірнянська друкарня], 2011. – 176 с.

78. Святоцький О. Адвокатура Англії / О. Святоцький // Адвокатура. – 2005. – № 8. – С. 6; № 9. – С. 6.

79. Святоцький О. Адвокатура США / О. Святоцький // Адвокатура. – 2005. – № 10. – С. 8-9.

80. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник. – К.: Дакор, 2010. – 128с.

81. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука», ООО «Издательство "Альфа"», 2000. – 224 с.

82. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

83. Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем : монография / Н. Г. Стойко. – СПб., 2006.

84. Уайнреб Л. Отказ в правосудии. Уголовный процесс США / Л. Уайнреб. – М., 1985.

85. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года. По состоянию на 1 января 1995 г./ Перевод с фр. Л. В. Головко. – М., 1996.

86. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ / Перевод с немецкого Б. А. Филимонова. – М. : Манускрипт, 1994. – 204 с.

87. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.

88. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М., 1980.

89. Филиппов С. В. Судебная система США / С. В. Филиппов. – М., 1980.

90. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

91. Циганюк Ю. В. Проблемні питання апеляційного оскарження вироку суду в частині цивільного позову в Україні та використання досвіду країн континентальної Європи для їх вирішення / Ю. В. Циганюк // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 77-82.

92. Шишкін В. І. Судові системи країн світу: навч. посіб. / В. І. Шишкін. – К., 2001.

93. Шумилов В. М. Введение в правовую систему ФРГ / В. М.Шумилов. – М., 2001.

94. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 

Інтернет-ресурси:

http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в Україні

http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=20&CM=7&CL=RUS - База договорів Ради Європи

http://ec.europa.eu/justice/criminal/index_en.htm - Співпраця в ЄС

http://www.pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/zarubizhne-zakonodavstvo.html - вибрані нормативно-правові акти зарубіжних країн в сфері кримінального процесу

 

 

Питання на іспит

1. Поняття порівняльного кримінального процесу як навчальної дисципліни. Предмет, метод за завдання.

2. Джерела кримінального процесуального права України.

3. Джерела кримінального процесуального права Франції.

4. Джерела кримінального процесуального права Німеччини.

5. Джерела кримінального процесуального права Великобританії та США.

6. Історичні форми (типи) кримінального процесу.

7. Поняття кримінального процесу (Україна, Німеччина, Франція, Великобританія і США).

8. Стадії кримінального процесу (Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія і США).

9. Судові органи кримінальної юрисдикції у Німеччині.

10. Судові органи кримінальної юрисдикції у Франції.

11. Судові органи кримінальної юрисдикції в Англії та Уельсі.

12. Федеральна судова система і судові системи штатів у США.

13. Прокурор як суб’єкт кримінального переслідування в Україні, ФРН, Франції.

14. Органи досудового розслідування в Україні, Німеччини, Франції, Великій Британії і США.

15. Участь адвоката у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

16. Основні принципи кримінального процесу (порівняльно-правовий аспект застосування в різних країнах).

17. Конституційне закріплення основних принципів кримінального процесу.

18. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Органи, що забезпечують процес міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

19. Стадії кримінального процесу та стадії судового розгляду.

20. Особливості тягаря доказування в Великобританії.

21. Інститут заборони надання доказів з чужих слів.

22. Стадії судового розгляду в Великобританії.

23. Основні засади регулювання інституту екстрадиції та компетенція суб’єктів кримінального провадження в процесі реалізації даного інституту.

24. Теорія доказів у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

25. Мета доказування у кримінальному процесі України, ФРН, Великобританії і США.

26. Роль клерка в магістратських судах в Великобританії.

27. Різниця між вироком суду в Україні та Великобританії. Поняття «спеціального розпорядження» судді в Великобританії.

28. Оцінка доказів у кримінальному процесі України, Франції і Великобританії.

29. Показання свідків у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

30. Участь експерта у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

31. Речові докази в німецькому кримінальному процесі та «матеріальні констатації» у французькому кримінальному процесі.

32. Затримання за підозрою у вчиненні злочину у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

33. Попереднє ув’язнення в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США.

34. Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США.

35. Затримання за підозрою у вчиненні злочину у кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії і США.

36. Попереднє ув’язнення в кримінальному процесі України, Німеччини, Франції, Великобританії та США.

37. Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії та США.

38. Строки запобіжних заходів у формі позбавлення волі в досудовому провадження (порівняльно-правовий аспект, застосування у Франції, Україні, Німеччині).

39. Порівняльний аналіз інституту bail в США та Великобританії.

40. Дізнання у кримінальному процесі України, Німеччини і Франції.

41. Слідчі та розшукові дії у кримінальному процесі України, ФРН, Франції, Великобританії і США.

42. Повідомлення про підозру і направлення прокурором справи до суду в кримінальному процесі України.

43. Порушення публічного обвинувачення в німецькому кримінальному процесі.

44. Порушення кримінального переслідування у французькому кримінальному процесі.

45. Розслідування злочинів і направлення справи до суду у Великій Британії і США.

46. Підготовче провадження в кримінальному процесі України.

47. Вирішення питання про відкриття судового розгляду у Німеччині.

48. Попередній розгляд справи судом в англійському кримінальному процесі.

49. Попереднє слухання справи в суді у США.

50. Порядок судового провадження у першій інстанції в Україні.

51. Судовий розгляд у судах першої інстанції ФРН.

52. Порядок розгляду кримінальних справ судами присяжних у Франції, Великій Британії і США.

53. Сутність застереження Міранди в США.

54. Судовий розгляд у виправних та поліцейських судах у Франції.

55. Розгляд справ магістратськими судами в спрощеному (сумарному) порядку у Великій Британії.

56. Порядок сумарного провадження в США.

57. Інститут заочного розгляду кримінальних справ (порівняльно-правовий аспект).

58. Угода у випадках визнання вини у кримінальному процесі (застосування в різних країнах).

59. Провадження в суді апеляційної інстанції у кримінальному процесі України.

60. Перегляд справ у апеляційному порядку у Німеччині та Франції.

61. Провадження в суді касаційної інстанцій у кримінальному процесі України.

62. Касація в французькому кримінальному процесі.

63. Ревізійний перегляд у німецькому кримінальному процесі.

64. Провадження за нововиявленими обставинами. Провадження у Верховному Суді України.

65. Відновлення провадження в німецькому кримінальному процесі.

66. Ревізія в французькому кримінальному процесі.

67. Апеляція у кримінальному процесі Великобританії і США

68. Міжнародно-правові акти в сфері кримінального процесу.

69. Можливості звернення по Європейського суду з прав людини за захистом порушених кримінально-процесуальних прав.

70. Процес реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні.


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав