Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
  1. ДОДАТКОВА
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова
  8. Додаткова
  9. Додаткова інформація

1. Даниленко В. Я. Основи дизайну / В. Я. Даниленко. – К., 1996.

2. Жаринов В. М. Эстетика. Раскрытие эстетической тайны: Краткий учебник для школьников, студентов, преподавателей / В. М. Жаринов. – М., 2001.

3. Киященко Н. И. Эстетика жизни: Учеб. пособие [в 3 ч.] / Н. И. Киященко. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2000. – Ч. 1. – С. 37-101.

4. Киященко Н. И. Эстетика жизни: Учеб. пособие [в 3 ч.] / Киященко Н. И. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2000. Ч. 2. – С. 55-68.

5. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М., 1989.

 

Змістовий модуль 9. Етичне та естетичне виховання молоді.

Семінар № 9. Етичне та естетичне виховання молоді.

План

1. Особливості та зміст етичної та естетичної культури особистості.

2. Сучасний стан етичної та естетичної культури молоді.

3. Проблеми етичного виховання студентської молоді в епоху постмодерну.

4. Естетика молодіжної субкультури та способи виховного впливу на неї.

 

Завдання: напишіть твір-роздум на вибір за будь-яким питанням із зазначеного переліку; обсяг до 1-2 машинописного тексту листа формату А4, (шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, поля стандартні); критерії оцінювання: логічність викладення відповіді на питання, оперування науковою термінологією, самостійне осмислення проблем та шляхів подолання кризових явищ, знання літератури та коректне цитування.

Перелік питань для написання твору-роздуму та для самоконтролю:

1. Поясніть в чому полягає зв’язок між секуляризованим гуманізмом і формуванням етичної свідомості студентської молоді?

2. Чому прагматизм у вищій освіті нерідко призводить до негативних моральних наслідків?

3. Дайте визначення та назвіть основні ознаки молодіжної субкультури.

4. Що таке „щаслива свідомість” Г. Макрузе і як її можна оцінити у контексті етичного виховання студентської молоді?

5. Якими є основні моделі поведінки молоді у межах власної субкультури у добу постмодерну?

6. У чому можна вбачати небезпеку формування етичних орієнтирів студентської молоді на засадах філософії дозвілля і задоволення?

7. Чи можна прослідкувати зв’язок студентських бунтів 60-х років ХХ ст.. з кольоровими революціями близького минулого?

8. Чи вважаєте ви можливим відродження абсолютних моральних цінностей та їх вплив на етичне виховання сучасної студентської молоді?

9. Чи здатні основні етичні принципи християнської моралі у разі їх втілення подолати моральну кризу у формуванні життєвих орієнтирів сучасного студентства?

10. Назвіть приклади, що свідчать про позитивні тенденції у вихованні етичної культури студентської молоді.

11. Назвіть найбільш впливовий напрям сучасної молодіжної естетики. Дайте характеристику її загальних рис.

12. У чому полягає привабливість гри як естетичного принципу для студентської молоді?

13. Розкрийте особливості культу молодості і фізіологізму у постмодерній естетиці.

14. Наскільки, на ваш погляд, вагомим є вплив постмодерної естетики на формування художніх смаків студентської молоді?

15. Як впливають ЗМІ на формування естетичної культури?

16. Назвіть домінуючи теми постмодерного мистецтва. Яким є виховний ефект цих творів щодо художніх смаків молоді?

17. Чи існує загроза втрати життєвих і естетичних орієнтацій молоді через домінування комунікації з віртуальними світами?

18. Поясніть суть групової творчості у постмодернізмі. Якими є його позитивні та негативні риси? Чи сприятливим для естетичного розвитку студентів групове авторство?

19. Чому мода постмодерної доби потає одним з головних напрямів молодіжної естетики?

20. Які тенденції у сучасній культурі сприяють послабленню негативних виховних впливів на молодь естетики постмодернізму?

Література:

1. Естетика: навч. посіб. / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В. О. Лозовий та ін.; За ред. В. О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 174-184.

2. Етика та естетика: навчальний посібник / За ред. В. Л. Петрушенко. – Львів: Вид-во „Новий світ-2000”, 2008. – С. 248-278.

3. Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк; За заг. ред. Л. Т. Левчук. – К.: Вища школа, 2005. – С. 360-367.

4. Овинникова Ю. А., Рожковский В. Б. Эстетика для студентов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – С. 164-170.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав