Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методико-методологічні засади аналізу ІЕ та ЕД

Читайте также:
  1. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  2. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  3. Види і напрямки економічного аналізу
  4. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
  5. Визначте та проаналізуйте основні принципи поліцейської держави у Німеччині.
  6. Вихідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу
  7. Відносини, які складають основоположні засади народовладдя, суверенітету народу.
  8. Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни та проаналізуйте його наслідки
  9. Демократичні засади виборчих правовідносин.
  10. Дисципліна «Історія України», як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.

Методико-методологічних засад аналізу ІЕтаЕД можуть бути різними залежно від того, якої мети бажає досягти дослідник. Економічна теорія використовує широкий спектр прийомів і способів дослідження свого предмету, які й визначають зміст її методу.

Методологічно історія економіки та економічної думки як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу (до них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи).

Кожен із ключових методів має своє призначення, що вказує на необхідність більш детального вивчення їх змісту.

Діалектика як метод – метод пізнання, загальний для всіх наук, у тому числі для історії економіки та економічної думки. Він базується на використанні законів і принципів філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їх зв’язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей.

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін певного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, неістотного. Результатами застосування методу наукової абстракції є формування понять, економічних категорій, виявлення і формування законів.

Історичний і логічний методи використовуються для дослідження економічних процесів у єдності.

Історичний метод вивчає ці процеси у тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один за одним у житті.

Логічний метод досліджує економічні процеси в їх логічній послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від історичних випадковостей, зиґзаґів і подробиць, не властивих цьому процесові.


3. Функції історії економіки та економічної думки:

У складній системі економічних наук ІЕтаЕД посідає важливе місце. Теоретично осмислюючи та узагальнюючи досягнення кожної з цих наук, ми створюємо тим самим одну з передумов їх подальшого поступального розвитку. Поряд із цим, історія економіки та економічної думки має й самостійне значення, виконуючи такі важливі функції:

1. Пізнання поступального процесу еволюції економічної науки.

2. Виявлення правильних теоретичних і практичних орієнтирів на основі вивчення альтернативних економічних поглядів.

3. Засвоєння економічних категорій, законів і принципів у їх історичних змінах

4. Формування і розвиток економічного мислення.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | <== 11 ==> | 12 | 13 | 14 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав