Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Студенттің білімін бағалаудың жүйесі

Читайте также:
  1. Білім алушылардың білімін ағымдық бағалау шкаласы
  2. Білім алушының білімін тексеруге арналған сұрақтар
  3. Білім алушының білімін тексеруге арналған сұрақтар
  4. Күріш суару жүйесі
  5. Салық жүйесін құрудың қағидалары
  6. Студенттің өзіндік жұмысы
  7. Студенттің өзіндік жеке жұмыс тапсырмалары
  8. Тақырып. Мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері.
  9. Тарау. Күріш суару жүйесі.

Ағымдағы үлгерім бағасы – ағымдағы бақылау мен аралық бақылаудың бағасынан шығарылады. Үлгерімді ағымдық бақылау – студентті оқу пәннің әрбір тақырыбы бойынша сабақты жүргізетін оқытушымен оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру.

Аралық бақылау оқу пәннің ірі бөлімдері (модульдерінен) аяқталғанда жүргізіледі.

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасын және қорытынды бақылауды қосады. Пән бойынша қорытынды бағаның 60% ағымдағы үлгерім бағасы (жіберу рейтингі) құрайды. Пән бойынша қорытынды бағаның 40% емтихан бағасы құрайды.

Студенттің білімін бағалау балды-рейтингті баңбалы жүйе бойынша дәстүрлі баға шкаласына сәйкестендіріліп алмастырылды.

 

 

Студенттерге рейтинг қою шкаласы

 

 

Бақылау түрі 1-ші рейтинг бағасының өлшемі (Р1), % Апта 1-ші рейтингтің қорытын- дысы (Р1) 2-ші рейтинг бағасының өлшемі (Р2), %   Апта 1-ші рейтингтің қорытын- дысы (Р2)
 
Сабаққа қатысу (дәріс, практикалық сабақ)        
СОӨЖ тапсыр-масының орындалуы        
Практикалық сабақ        
СӨЖ тапсырмасының орындалуы (курстық жұмыс)                            
Аралық бақылау тапсырмаларының орындалуы                                        
Басқа да түрлері (қандай түрі екенін көрсету)                                        
Барлығы                                    
  Қорытынды бағадан үлесі                   30%                   30%

 

 

Орытынды бағаны есептеу

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі:

И% = Р1+Р2 х 0,6 + Э х 0,4

2

мұнда:

Р1 –1-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;

Р2 – 2-ші рейтингті бағалаудың пайыздық құрылымы;

Э – емтихан бағасының пайыздық құрылымы (тест-емтихан).

Білім алушылардың балдық-рейтингтік оқу жетістіктерінің бағасын дәстүрлік баға шкаласына ауыстыру

Таңбалық жүйе бойынша баға Сандық эквивалент бойынша баға Оқу пәнін меңгерудің % мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша баға
A 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Академиялық тәртіп саясаты

Мінез-құлықты бағалау шарттары Балл саны
1. Сабаққа кешігіп келу -3
2. Сабақ уақытысында ұялы телефонмен қолдануы -3
3. Практикалық (семинарлық) сабақтарға белсенді қатысуы +3
4. Басқа да шарттар  

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Экономика және басқару» факультеті

Экономиканы мемлекеттік реттеу» кафедрасы

 

ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ

 

 

EMR - «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша барлық мамандықтарға

 

Алматы, 2012 ж.

 


Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав

Ретінде | EMR - «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша барлық мамандықтарға | Дәріс (лекция), практикалық және зертханалық сабақтар жоспары | Тақырып №2. Экономиканы мемлекеттік реттеу əдістемесінің түсінігі жəне оның негізгі элементтері | Тақырып №3. Мемлекеттік реттеу нысандарының жалпы сипаттамасы | Тақырып №4. Болжау жəне жоспарлау мемлекеттік реттеудің негізгі əдістері ретінде | Тақырып №5. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік əдістері | Тақырып №6. Экономиканы ақша- несиелік реттеудің негізгі механизмдері | Тақырып №7. Экономикалық өсу: негізгі факторлары жəне оны қамтамасыз етудің мемлекеттік іс-шаралары | Тақырып №8. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары жəне оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлі |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав