Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Феноменологія Едмунда Гуссерля та його послідовників.

Читайте также:
  1. Гуссерль Е. Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія // Вопр. философии. – 1992. – №7. – С. 138 – 140.
  2. За Е. Гуссерлем, феноменологія - це феноменологічна дескрипція, тобто ретельне описування того, що і як ми маємо у свідомості
  3. Лекція 9. Феноменологія

Одним з перших і найбільш ґрунтовним питанням про співвідношення людини, пізнаваного і знання поставив великий німецький філософ Едмунд Гуссерль (Edmund Husserl, 1859-1938). Вся система його філософії отримала назву гуссерліанства. Її автор зробив помітний вплив на всю філософію 20 сторіччя, зокрема на філософську антропологію та екзистенціалізм. Хайддегер і Сартр наприклад, пишалися тим, що вони були студентами Гуссерля. Основні роботи філософа були присвячені саме теорії пізнання. Сам Гуссерль називав свою філософію феноменалізмом, оскільки вона починається як суто описова наука і тільки в своєму кінцевому дослідженні стає теоретичною, або «трансцендентною», наукою. Звідси, вся його філософія ще називається - Феноменологія Гуссерля.

Кілька слів про витоки гуссерліанства. Засновник філософської школи феноменології Едмунд Гуссерль, професор університетів у Галле, Геттнігені та Фрейбурзі, був учнем австрійського психолога і філософа Франца фон Брентано (1838 - 1917) і німецького психолога, музикознавця і філософа Карла Штумпфа (1848 - 1936), у яких запозичив і розвинув їх психологічні трактування інтенції, просторових уявлень, феноменології; перебував під значним впливом ідей чеського філософа, логіка і математика Бернарда Больцано (1781 - 1848) і марбурської школи неокантіанства. У своїй основній роботі "Логічні дослідження" виступив з різкою критикою скептицизму, агностицизму і релятивізму. Причину помилки останніх він вбачав в невірно зрозумілому психологізмі, який трактував пізнавальні акти як виключно продукти емпіричної свідомості, а звідси говорив про неможливість пізнати істину, яка не залежала б від суб'єктивного свідомості. Прикладом такого помилкового психологізму Гуссерль бачив у філософії Дж Локка, Д. Юма, Дж. Мілля, сучасного йому Вільгельма Вундта (1832-1920) - засновника експериментальної психології, і їх послідовників.

Гуссерль вважав, що природні, суспільні та гуманітарні науки мають потребу в обґрунтуванні, яке дати їм може тільки філософія, зрозуміла як строга наука, наука про феномени свідомості - феноменологія. Дотримуючись методологічних принципів Рене Декарта, він прагнув знайти у свідомості "останні самоочевидні логічні принципи" і таким чином очистити його, свідомість, від емпіричного змісту. Подібне очищення він запропонував здійснювати за допомогою редукції: зведення складного до простого, заплутане - до розуміння його складових. У результаті послідовної і проведеної до кінця редукції залишається остання непоздільна єдність свідомості - інтенціональність, тобто спрямованість на предмет, яку Гуссерль розглядає як чисту структуру свідомості, вільну від індивідуальних (психологічних, соціальних, расових та ін) характеристик. Він вважає, що інтенціональність органічно пов'язує суб'єкт пізнання (Пізнаючої людини), з об'єктом пізнання (пізнаваним предметом і явищем) і тільки за таких умов пошукового переживання "вбачається сутність" (Wesensschau).

При написанні своєї двохтомної праці "Логічні дослідження" Гуссерль поставив перед собою завдання "перетворити філософію в струнку науку". Зовні він як би виступав проти гносеології взагалі і заперечував її самостійне існування. За його словами, гносеологія роздута до розмірів окремої філософської теорії тільки тому, що філософи навмисне ускладнювали й затемнювали проблему пізнання, замість того, щоб зосередити свою увагу на тому, що саме переживає людина в своєму досвіді, - у своєму досвіді взаємодії з речами навколишнього світ. А тому він пропонує начисто забути філософські вчення минулого і висунув гасло: "Звернутися до самих речей!" Треба, говорив він, почати зі чіткого наукового опису пережитих людиною почуттів, очистити цей досвід від усякого мулу і лише після накопичення достовірних даних перейти до "трансцендентальних" (абстрактних, філософських) висновків.

Критикуючи чисто раціональний підхід до пізнання, Гуссерль говорив, що Декарт і Кант розділили прірвою людський досвід і людські знання. У своїй роботі "Декартівські роздуми" (Cartesianische Meditationen - 1931) він пропонував утримуватися від філософських узагальнень до тих пір, поки точно не досліджені і не описані сприйняті людиною явища об'єктивного світу. У цьому випадку він радить користуватися методом "епохе" - утримання від висновків, що пропонували ще скептики Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Безпосередній учень Гуссерля, Мартін Хейдеггер (1889-1976), який відомий як один з провідних фігур філософії екзистенціалізму, розвиваючи думки свого вчителя про "епохе", говорив про необхідність знайти в філософії ту "точку Архімеда", опираючись на яку, або виходячи з якої, можна потім чисто дедуктивним методом вирішити всі гносеологічні проблеми. Він дорікав всіх гносеологів, починаючи з Декарта і Канта до Гуссерля включно, в тому, що вони дійсний світ приймали таким, яким він здається філософам. Хейддегер побоювався, що неправильне розуміння суті феноменології Гуссерля може привести до соліпсизму, до визнання існування тільки "Я". У своїй роботі "Буття і Час" (1927) він вважає, що правильно зрозуміла (у трактуванні, звичайно, Хейддегера) феноменологія означає безпосереднє пізнання людиною речей навколишньої дійсності, а саме пізнання є справою не теоретичною або індивідуальною, а практичною і колективною, громадською.

Загрузка...

У середині 20 століття ідеї феноменологіі Гуссерля розвивали у своїй творчості такі видатні французькі філософи, як Моріс Мерло-Понті (Maurice Merleau-Ponty, 1908-61) і Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905-80). Обидва з них відкидали "трансцендентальні" висновки Гуссерля, але Сартр при цьому був прихильний до дуалізму Декарта, а Мерло-Понті у своїй роботі "Сприйняття і феноменологія", піддавав анафемі картезіанство.


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

Життєвий шлях і творчість філософа | Спеціфіка матеріалістичних поглядів Фейєрбаха | Гносеологічні погляди Людвіга Фейєрбаха. | Місце Карла Маркса в історії філософської думки. | Основні риси і зміст марксистсько-ленінської філософії. | Історичні долі марксистської філософії. | Теорія пізнання | Кінець європейської класичної філософії. | Філософської думки до 20 століття. | Класичні філософські течії в 20-му столітті. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав