Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогрессшіл идеяларєа шіркеудіѕ ќарсы шыєыу

РРР

Рационалдыќ танымєа келесі формалар жатады ўєым, пікір, ой – тўжырым

Рационализм дегеніміз не: аќыл-ойдыѕ басшылыєын мойындау

Ренессанс философиясыныѕ маѕызды белгісі болып табылатын... антропоцентризм.

ССС

Сана ќандай бейнелеу формасына жатады: јлеуметтік

Саясат философиясыныѕ пјні неде: саяси ґмір жјне сананыѕ табиєаты мен заѕдылыќтары

Саясат филисофиясыныѕ пјні ретінде еѕ алдымен нені санауєа толыќ негіз бар? саяси ґмірдіѕ табиєаты мен заѕдылыќтарын, саяси сананы

Саяси моральдыќ ќґзєарастар ќай кґне Ќытай ілімінді дамытылєан легизм

Саяси ќўрылымныѕ негізгі элементіѕ атаныз: мемлекет

Сенсуализм деген не: танымда негізгі орын сезімге беріледі

Симулякр, ризома сияќты сґздер кімдердіѕ сґздіктерінде маѕызды ўєымдар болып табылады? постмодернистерде

Синергетиканыѕ мјнін ќандай їєым толыќ бейнелейді ґзін-ґзі ўйымдастыру

Соєыс бўл саясаттыѕ басќа тјсілдермен жалєасуы: Клаузевиц

Сократ ќўрмет тўтќан ізгі істердіѕ бірі... јділеттілік;

Социология пјнін єылыми жјне философиялыќ айналымєа алєаш рет енгізген: Конт

Социологиядаєы Франкфурт мектебі, соныѕ ішінде оныѕ ґкілі Т. Адорно ќандай теорияны ќалыптастырып оны јлеуметтік философия саласында ќолданды: негативті диалектика

Социумєа ќатысты материалды идеалды дилеммасы ќандай ўєымдардыѕ їйлесуімен бейнеленуі мїмкін: ќоєамдыќ болмыс - ќоєамдыќ сана

Стоиктердіѕ этикалыќ идеалдары ќандай: елеусіз ґмір сїру

Стоицизм аќылдыќты ќалай талќылайды: сыртќы јлемніѕ билігінен еркіндік

Субъект - объектілі ќатынастардыѕ жекеше игеруы ќандай санаєа жатады: ґзіндік сана

Субъективті ойшылдар тарихтыѕ ќозєалыс кїшін ќалай тїсінеді: тарихи тўлєалардыѕ ќызметі

Субъективтік рух объективті рух абсолюттік рух Гегельдіѕ ќай кітабініѕ бґлімдерін осылайша атаган: рух философиясы

Т. Гоббс

ТТТ

Т. Кун бойынша парадигма дегеніміз: жаѕа білімді туындататын логикалыќ ќаєидалардыѕ жиынтыєы.

Танымныѕ аќиќаттыєы туралы мјселеніѕ толыєымен шешілуі мїмкін емес деп санайтын философиялыќ ілім ќалай аталады: агностицизм

Танымныѕ теориялыќ жјне шынайы деѕгейлеріне не тјн емес: јдеби сын

Танымныѕ сезімдік деѕгейініѕ їш негізгі формасы... тїйсік, ќабылдау, елестету

Тарих философиясы - айналымєа кіргізген жјнезініѕ ќоєам мен оныѕ болмысыныѕ принциптері туралы пікірлерінде жїйелі тїрде кґрсеткен термині: Вольтердіѕ

Тарих философиясына ќай ќазаќ ойшыл кґп назар аударєан? Дулати

Тарих кезендерініѕ мракстік классикалыќ «бесмїшелік ѕ схемасына кірмейтін ўєым? ґндірістіѕ азиялыќ тјсілі

Тарих философиясы ѕ -... айналымєа кіргізген жјне ґзініѕ ќоєам мен оныѕ болмысыныѕ принциптері туралы жїйелі тїрде кґрсеткен термині. Вольтердіѕ

Тарихи дамудыѕ шыєыстыќ жјне батыстыќ парадигмалары... зерттелінеді. компаративистика концепциясында

Тарихи тўлєа ўєымыныѕ жаѕа аналогы болып табылатын ўєым :харизмалыќ тўлєа

Тарихи тўрєыдан философияныѕ алдында келесілердіѕ ќайсысы болєан жоќ? социология;

Тарихта еѕ бірінші рет географиялыќ детерменизмді зерттеген... Монтескье:

Тарихты материалистік тўрєыдан тїсінетін ойшылдар ќандай ќоєамдыќ ќатынастарды бірінші орынєа шыєарады: экономикалыќ

Тарихтыѕ материалистік тїсінігініѕ негізінде ґзініѕ мјні жаєынан ќандай теорияєа жаќын идея жатыр: экономикалыќ детерменизм

Терістеуді терістеу Гегельде бўл Ќарама ќарсылыќтыѕ жоќтыєы: ќарама-ќарсымїтардыѕ жойылуа

Терістеуді терістеу заѕы нені ашады: даму баєытын

Технологиялыќ прогрестіѕ мјселелері кешенімен келесілердіѕ ішіндегі тікелей айналысатаны... техника философиясы

Тїйсінуден абстрактылыќ ойлауєа дейін ал одан практикаєа: практика

Тотаритарлыќ экономика мен саясаттыѕ пайда болуы мен ќалыптасуы їшін негізді тґменде кґрсетілген себептердіѕ ќайсысы ќўрайды? жаттану

Турєын халыќтыѕ ґсуініѕ шегі туралы кім бірінші айтты: Мальтус

Тусінік туралы єылым: герменевтика

Уаќыт деген не: заттардыѕ, ќубылыстардыѕ, процесстердіѕ ґмір сїру ўзаќтыєы, ритмдері, темптері.

ҰҰҰ

Ұлттар территориялыќ тілдік экономикалыќ ґмірлері ўлттыѕ ќўлыќтарыныѕ ерекшеліктерін білдіретін ерекше психологиялыќ ќўрылымдарыныѕ бірлігімен бірккен адамдардыѕ бірлестігі: Сталин

Ұлттыќ тарих пен халыќтыѕ дјстїрлерін саќтау мјселелері Н.Ј.Назарбаевтыѕ ќай кітабында аса тўтастыќќа баяндалєан? Тарих толќынында ѕ

ФФФФ

Ф. Бэкон бойынша танымєа зиянды 4 руды келтіреді: идолдар

Ф. Гегель негізгі даму кїшті ќалай тїсінеді: ќайшылыќтар

Ф. Энгельс материя козєалысыныѕ ќанша формасын ќарастырєан: бес

Ф.Аквинский, Брабанттыќ Сигермен пікір таластыра отырып шын мјнінде кіммен: дауласты: аверроэспен

Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп... оларєа ортаќ не нјрсе? Ортаќ ештеѕе жоќ;

Фейербахтыѕ есімімен байланыстыруєа болады... неміс классикалыќ философиясыныѕ соѕын;

Философия ќай елде пайда болды? Бір уаќытта ежелгі Їнді, Ќытай жјне Грекия жерлерінде.

Философия нені зерттейді: адам мен јлемніѕ ќатынасын

Философия тарихында материализм баєытыныѕ негізін ќалаушы: Демокрит

Философияда аќиќатты абсолюттеу ќалай аталады: догматизм Ќандай философиялыќ баєытта аќиќат жоќќа шыєарылады: релятивизм

Философияда алєаш рет мораль адамгершілік айырмашылыєын ўсынєан? Гегель.

Философияда танымдыќ теория ќалай аталады: гносеология

Философиялыќ білімніѕ дербес саласы ретінде гнсоеологияныѕ ќалыптасуындаєы шешуші атќарєан баєыт неокантшылдыќ

Философиялыќ концепциялары идеализм мен материализмге бґлу ќандай негіздерде болды: материя немесе сана алќашќы ма?

Философиялыќ – социологиялыќ білімніѕ ґсуіне деген ґзініѕ кґзќарасы мен оныѕ мјселелерін ўєынуын тезистік тїрде кґрсеткен «Јлеуметтік єылымныѕ логикасы ѕ еѕбегі кімдікі? К.Попер

Философиялыќ онтологияныѕ іргелі алєы ќатарында кґрсетілуі керек ўєымды келесілердіѕ ішінен кґрсетіѕіз? болмыс

Философиялыќ проблемалардыѕ универсалды,абстрактілі негізі ќандай жалпылы формулаєа жатады? “јлем-адам”

Философияныѕ маѕыщды философиялыќ нобайлары: философиялыќ дјптер

Философияныѕ негізгі мјселесі: болмыстын рухќа, материяныѕ санаєа ќатынасы

Философияныѕ ерекшелігі неде? јлемді оныѕ жалпыєа ортаќтыєы мен тўтастыєында алып тануєа тырысу; 1

Философияныѕ ќай ілімі адамныѕ јлемге деген ќўнды ќатынасын тїсіндіреді: аксиология

Философияныѕ ќандай аныќтамасы мїлдем дўрыс емес? Философия – бўл жеке теория.

Философияныѕ ќандай категориясы јлем бірлігін жјне оныѕ кґптїрлігін кґрсетеді: болмыс

Философияныѕ пайда болуына ыќпал еткен ислам јлеміндегі елдерге ќатысты ілім: мутазилизм;

Фома Аквинскийдіѕ негізгі философиялыќ шыєармаларыныѕ бірі – теология жинаєы;

Фр. Беконныѕ єылымєа кіріспе дјстїрін жалєастыра отырып жазєан кітабы... "Жаѕа Органон";

ХХХ

Хайдаггер біздіѕ болмысты танудаєы ўєымдарымызєа салыстырмалы ќандай парадокс айтќан - біз барлыєымыз ойлай ойлаймыз

Хайдаггер бойынша дїниені жаќсы тану їшін не істеу керек? болмысты талдау

Хайдеггер философиясындаєы Daseіn категориясыныѕ мјні неде? ќазіргі болмыс,болмыстыѕ ќатысуы

Харизматикалыќ лидерлік мјселесі... философиясында егжей – тегжейлі ќарастырылєан? М.Вебер

ХІХ-ХХ є. ќандай орыс ойшылы мистикалыќ ілімді дамытќан: Федоров

Христиан философиясында адам ќалай талќыланады: ќўдайдыѕ бейнесі

ХХ єасырда философияныѕ кґрнекті ґкілдері адам мјселесін ќай тўрєыда ќарастырды? экзистенциализм;

ХХ є. ќандай баєытта тексті талќылау негізгі мјселе деп табылады: герменевтика

ХХ є. ќандай ўлы ойшыл “ашыќ ќоєам” теориясын дамытќан: К. Поппер

ХХ є. ќандай философиялыќ баєыт Адам мјселесін, адамныѕ ґмірі мен ґлім проблемасын ерекше баєалап отыр: экзистенциализм

ХХ є. ќандай философиялыќ баєыт томистік дјстурді жалєастырады: неотомизм

ХХ є.ќандай философиялыќ баєыт “ќўндылыќ теориясын” дамытады: Баден мектебі (неокантиандыќ философия)

ХХ є.ќандай философиялыќ баєыт философияныѕ пјнін логикалыќ анализге айналдырады: неопозитивизм - аналитикалыќ философия

ХХ єасырда ќандай баєытта философия сананыѕ феномендері туралы ќатал єылым деп талќыланады: феноменология

ХХ єасырда философияныѕ кґрнекті ґкілдері жаѕа контекстіде танымныѕ єылыми јдістерініѕ мјселесін ќалай ќарастырды? неопозитивизм;

ХХ єасырдыѕ ќай атаќты ойшылы “шекаралыќ ситуация”теориясын дамытады: К. Ясперс

ХХ єасырдыѕ ќандай философиялыќ баєыты практикалыќ ќорытындыны аќиќаттыѕ мґлшері деп санайды: прагматизм

ХХ-є. 70ж. пайда болєан индустриалдыќ жјне постиндустриалдыќ ќоєам теориясыныѕ алєашќы негізі ќай концепция болып табылады: экономкалыќ ґсу стадияларыныѕ теориясы

ХХє. философтарыныѕ арасында парадигмалардыѕ ауысу концепциясын дамытќан кім: Т. Кун

ХХє.ќандай баєыт Философияны “Лингвистикалыќ анализге” жаќындатып дамытад: неопозитивизм

ХХє.ќандай философиялыќ баєыт болашаќты жан-жаќты зерттейді: футурология

ШШШ

Ш Уалихановтыѕ философиялыќ кґзќарасы ќандай бґлімде кґрініс табады. дін философиясы;

Шаќаримніѕ этикалыќ негізі јділеттілік

Шеллингтіѕ бірінші болып ќолданєан ўєымы... ќарым-ќатынас

Шјкјрімніѕ 1898-1928жылдарда жазєан негізгі философиялыќ шыєармасыныѕ бірі – "Їш..." аныќ;
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 56 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав